Visuaaliset esimerkit ennakoidun käyttäjäkokemuksen evaluoinneissa tuotekehityksen alkuvaiheessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Visuaaliset esimerkit ennakoidun käyttäjäkokemuksen evaluoinneissa tuotekehityksen alkuvaiheessa

Väittelijä

Taiteen maisteri Minna Pakanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Turkka Keinonen, Aalto yliopisto, Muotoilun laitos

Toinen vastaväittäjä

Dosentti Satu Jumisko-Pyykkö, Tampereen teknillinen yliopisto, IHTE

Kustos

Professori Kari Kuutti, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Visuaalisten esimerkkien hyödyntäminen ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinnissa

Väitöstutkimuksessa kehitetty käytännöllinen EDE-menetelmä opastaa luomaan ja käyttämään visuaalisia käyttöliittymäesimerkkejä ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinnissa tuotekehityksen alkuvaiheessa.

Viimeaikainen nopea kehitys on mahdollistanut uusien tietoteknisten tuotteiden ja sovellusten tuomisen markkinoille kiihtyvään tahtiin. Jotta tuote voisi menestyä markkinoilla, tulisi sen tarjota käyttäjilleen miellyttävä käyttäjäkokemus. Käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan käyttäjän henkilökohtaisia tuntemuksia, jotka nousevat esiin tiettyyn aikaan ja tietyssä tilanteessa muuttuen koko ajan.

Miellyttävästä käyttäjäkokemuksesta onkin tullut tuotteiden tärkeä menestystekijä ja myyntiargumentti, mihin yritykset pyrkivät kehittäessään uusia tuotteita. Jotta tuote voi tarjota miellyttävän käyttäjäkokemuksen, tulee käyttäjien kokemuksia tutkia yhä varhaisemmassa tuotekehitysvaiheessa. Tällöin varsinaista tuotetta tai teknologiaa ei yleensä ole vielä olemassa, joten tutkimus keskittyy ennakoituun käyttäjäkokemukseen. Sen tutkiminen on haastavaa, koska tutkimukseen osallistuvien henkilöiden on vaikea kuvitella tulevaisuutta, joka poikkeaa heidän nykyisyydestä ja käyttämistään laitteista.

Ennakoidun käyttäjäkokemuksen tutkimus vaatiikin menetelmiä, jotka mahdollistavat kokemuksen tuntemuksen ennen varsinaista kokemusta olemassa olevalla laitteella, sekä eri suunnitteluideoiden kriittisen arvioinnin. Lisäksi suunnitteluideoiden esitystavan pitäisi mahdollistaa ennakoidun kokemuksen muodostumisen, tutkittaviin asioihin keskittymisen sekä idean keskeisimpien elementtien siirtämisen suoraan tuotesuunnitteluprosessiin. Tuotekehityksen alkuvaiheen ennakoidun käyttäjäkokemuksen arviointimenetelmien pitäisi olla myös käytännöllisiä, luotettavia, toistettavia, nopeita, suhteellisen helppoja toteuttaa, kustannustehokkaita ja mahdollistaa erilaisten tuoteideoiden arvioinnin erilaisilla käyttäjäryhmillä.

Väitöstutkimuksessa selvitetään, miten käyttäjien ennakoituja kokemuksia, tarpeita ja toiveita visuaalisesta käyttöliittymäsuunnittelusta voidaan tutkia tuotekehityksen alkuvaiheessa. Lisäksi selvitetään, kuinka visuaalisia esimerkkejä voidaan luoda ja käyttää alkuvaiheen ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinneissa sekä pohditaan niiden etuja näille tutkimuksille. Jotta näihin kysymyksiin voidaan vastata, suunniteltiin ja luotiin erilaisia esimerkkejä ja eritasoisia prototyyppejä, joita arvioitiin tulevia käyttäjiä haastattelemalla. Samalla kehitettiin menetelmä, joka mahdollistaa ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinnin. Saatua tietoa analysoitiin pääasiassa laadullisia analyysimenetelmiä hyödyntäen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ennakoidun käyttäjäkokemuksen arvioinnissa tulisi hyödyntää huolellisesti suunniteltuja visuaalisia esimerkkejä, jotta tutkimukseen osallistuva tuleva käyttäjä voi konkreettisesti nähdä, mitä tulevaisuuden teknologia voisi tarjota hänelle. Erityisesti visuaalisiin käyttöliittymäratkaisuihin keskittyvässä tutkimuksessa tulisi käyttää ymmärrettäviä, visuaalisesti yksityiskohtaisia ja laadukkaita sekä huolellisesti suunniteltuja ja keskenään vertailtavissa olevia esimerkkejä.

Väitöstutkimuksen tulokset, erityisesti EDE-menetelmä, auttavat sekä visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun että ennakoidun käyttäjäkokemuksen parissa työskenteleviä tutkijoita ja teollisuuden asiantuntijoita.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024