Vuorovaikutus varantopohjaisessa arvontuotannossa innovaatioverkostoissa - Tapaus ohjelmistoteollisuus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Vuorovaikutus varantopohjaisessa arvontuotannossa innovaatioverkostoissa - Tapaus ohjelmistoteollisuus

Väittelijä

Filosofian maisteri Timo Koskela

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Paavo Ritala, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kustos

Yliopistonlehtori Juhani Warsta, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vuorovaikutus varantopohjaisessa arvontuotannossa

Väitöskirjatutkimus osoittaa kuinka ohjelmistoteollisuuden ulkopuolisilla toimijoilla on suora vaikutus innovaatioverkostoissa tapahtuvaan varantojen kehittämiseen ja käyttöönottoon omien rahoitusvaatimustensa ja tavoitteidensa pohjalta. Tutkimus osoittaa, että rahoitusmekanismien luomassa laajemmassa ympäristössä luottamus, avoimuus ja molemminpuoliset hyödyt ovat tärkeitä osatekijöitä, jotka vaikuttavat siihen mihin rahoitus ohjataan ja missä tosiasiallinen työ tehdään.

Tutkimuksen tuloksena luotiin kehikko, joka osoittaa kuinka rahoitusmekanismit vaikuttavat varantojen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Se osoittaa, että tietyt tapahtumat, joissa vuorovaikutusta tapahtuu, ovat erityisen tärkeitä, koska ne rajoittavat tai tukevat arvonluontia. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että eri toimijoiden rooli, myötävaikutus, tavoitteet ja motivaatio ovat ilmeisen erilaisia näissä tapahtumissa.

Työssä tutkittiin vuorovaikutuksen vaikutusta varantojen kehittämisessä ja käyttöönotossa innovaatioverkostoissa, joissa aktiviteetit liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyöhön. Tutkimuskohteena olivat suomalaisten ohjelmistoalan toimijoiden muodostamat innovaatioverkostot ja niissä toimivat yritykset, yliopistot ja muut tutkimusorganisaatiot sekä heidän toimintaansa tukevat rahoittajat ja innovaatiotoimintaa tukevat välittäjäorganisaatiot. Pääosa tutkimukseen osallistuneista toimijoista osallistui Suomen suurimpaan ohjelmistoalan tutkimusohjelmaan.

Tutkimus osoittaa vuorovaikutuskehikon tärkeyden motivaattorina ja kokonaisuutena, joka mahdollistaa suorat hyödyt osallistuville toimijoille heidän vuorovaikutuksestaan ja yhteistyöstään. Se myös osoittaa, että joidenkin niistä tapahtumista, joissa vuorovaikutusta tapahtuu, täytyy olla säännöllisiä, jatkuvia ja omata tietty rytmi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024