Yhdysvaltojen keskuspankin tase, rahan määrä ja osakemarkkinoiden performanssi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

TA105, Linnanmaa, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/61132484392

Väitöksen aihe

Yhdysvaltojen keskuspankin tase, rahan määrä ja osakemarkkinoiden performanssi

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Asif M. Ruman

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Rahoitus

Oppiaine

Rahoitus

Vastaväittäjä

Professori Mika Vaihekoski, Turun yliopisto

Kustos

Professori Petri Sahlström, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yhdysvaltojen keskuspankin tase, rahan määrä ja osakemarkkinoiden performanssi.

Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että osakemarkkinoiden performanssia voidaan ennustaa tunnuslukujen, kuten osinkotuoton ja makrotaloudellisten muuttujien, kuten rahan tarjonta- ja rahapolitiikan avulla. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen keskuspankit ovat rahapolitiikassaan tukeutuneet erityisesti omaisuuserien osto-ohjelmiin (quantitative easing). Keskuspankin taseen ja rahan määrän välisestä suhteesta herää kysymys siitä, miten rahan tarjonta vaikuttaa osakemarkkinoiden performanssiin.

Tämä väitöskirja muodostuu kolmesta tutkimusartikkelista, joissa tutkitaan osakemarkkinoiden performanssia omaisuuserien hinnoittelumallien teoriaa hyödyntäen. Ensimmäisessä tutkimusartikkelissa tutkitaan osinkotuoton korkean autokorrelaation merkitystä osakemarkkinoiden performanssin ennustamisessa käyttäen osinkotuottoa ja osinkosuhdetta muuttujina.

Tuloksissa havaitaan, että osinkotuotto ei ennusta osakkeiden hinta-aikasarjan tuottoja. Artikkeleissa 2 ja 3 analysoidaan osakemarkkinoiden performanssia käyttäen rahoituksen kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta. Artikkelissa 2 tutkitaan erityisesti Yhdysvaltojen keskuspankin taseen kokoa epätavallisen rahapolitiikan ympäristössä. Artikkelissa 3 keskitytään vuorostaan tutkimaan keskuspankin taseen koon ja rahamäärän yhteneväisyyksiä rahatarjonnan lisäksi.

Artikkeleiden 2 ja 3 tulokset näyttävät, että rahamäärä suhteutettuna arvopapereiden kokonaisarvon ennustaa osakemarkkinoiden performanssia. Näiden tulosten perusteella rahapolitiikassa tulisi välttää poikkeuksellisia eroavaisuuksia rahan tarjonnan ja arvopapereiden kokonaisarvon välillä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024