Yhteistoiminnallisen toteutusmallin kehittäminen teollisille projekteille

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali L5, Linnanmaa, Oulun Yliopisto

Väitöksen aihe

Yhteistoiminnallisen toteutusmallin kehittäminen teollisille projekteille

Väittelijä

Diplomi-insinööri Tommi Pauna

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Karlos Artto, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Jaakko Kujala, Oulun Yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yhteistoiminnallisen toteutusmallin kehittäminen teollisille projekteille

Teolliset projektit ovat sellaisia yksityisten toimijoiden hankkeita, joissa suunnitellaan ja valmistetaan tai parannetaan tuotantolaitoksia ja -linjoja erilaisten tuotteiden valmistamiseksi. Teollisten projektien menestyksekäs toteuttaminen vaatii resursseja ja osaamista laajalta joukolta erilaisia toimijoita ja heidän välistää hyvää yhteistyötä. Nykyiset projektinhallintakäytännöt ja toteutusmallit eivät aina johda optimaalisiin lopputuloksiin. Tämän vuoksi on kehitetty uusia toimintatapoja kuten yhteistoiminnallisia toteutusmalleja. Niitä ei ole kuitenkaan otettu teollisissa projekteissa kovin laajasti käyttöön, toteutuksissa on ollut epäonnistumisia ja niiden soveltuvuutta teollisten projektien kontekstiin on myös kritisoitu.
Tämän väitöstutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä erilaisista haasteista, joita teollisissa projekteissa kohdataan, tunnistaa yhteistoimintakäytäntöjen toteutukseen liittyviä haasteita, analysoida ja kehittää sopivia käytänteitä ja esitellä yhteistoiminnallinen toteutusmalli ratkaisuna teollisten projektien parempaan hallinnointiin. Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista tutkimuslähestymistapaa ja erilaisia tiedonkeruumenetelmiä, kuten haastatteluja sekä työpajojen ja hankekokousten havainnointia.
Väitöstutkimuksessa havaitaan, että monet teollisten projektien tyypillisistä haasteista liittyvät toimijoiden välisen tehokkaan yhteistyön puutteeseen. Lisäksi tunnistetaan useita haasteita, jotka liittyvät yhteistyön toteuttamiseen näissä hankkeissa. Näin ollen saadaan uutta tietoa siitä, mistä syistä yhteistoiminnallisten toteutusmallien käyttöönottaminen on ollut haastavaa. Lisäksi saadaan parempi käsitys viranomaisten roolista teollisten projektien kestävyyden edistämisessä ja ehdotetaan käytäntöjä näiden sidosryhmien sitouttamiseksi yhteistyöhön. Väitöstutkimuksen tuloksena esitellään EPCA-toteutusmalli, jossa käytetään monitoimijasopimuksen ja kahdenvälisten sopimusten yhdistelmää sekä ehdotetaan yhteistyökäytäntöjä projektitiimin valintaa ja projektinhallintaa varten. EPCA-malli tarjoaa uuden tavan toteuttaa yhteistyötä teollisten projektien kontekstissa.
Viimeksi päivitetty: 14.11.2023