Yrittäjänäkökulma liiketoimintamallien luomiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Yrittäjänäkökulma liiketoimintamallien luomiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen

Väittelijä

M.Sc. Irina Atkova

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Kansainvälinen liiketoiminta

Vastaväittäjä

Professori Lorenzo Massa, Vienna University of Economics and Business

Kustos

Dosentti Petri Ahokangas, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Liiketoimintamallin luominen jatkuvana prosessina

Väitöskirjassa tutkitaan tapoja, joilla yrittäjät luovat liiketoimintamalleja liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntääkseen. Työssä liiketoimintamallin luominen nähdään jatkuvana prosessina, jossa yrittäjät tekevät päätöksiä ja valintoja epävarmuuden vallitessa ja toimivat näiden mukaisesti. Toiminta mahdollistaa tehtyjen päätösten ja valintojen hyväksyttävyyden ja taloudellisen kannattavuuden testaamisen todellisuutta vasten.

Tutkimus on toteutettu toimintatutkimuksena, ja sen aineisto on kerätty päiväkirjamentelmää hyödyntäen. Tutkimuksessa kerättin ja analysoitiin kaikkiaan 155 päiväkirjaa neljästä eri vastaajaryhmästä: yrityskiihdyttämöstä Oulussa, Oulun yliopiston järjestämässä yrittäjyysprojektissa, Aalborgin yliopiston Business Model Design Centerin järjestämässä yrityksen perustamiskoulutuksessa ja kahdessa aloittavien yrittäjien tiimissä Helsingissä.

Yrittäjillä on keskeinen rooli taloudellisen arvon luomisessa, ja liiketoimintamallin luominen ja hyödyntäminen voidaan nähdä oleellisena osana yrittäjyyden prosessia. Suomea luonnehtiikin toimivaan koulutusjärjestelmään ja avoimuuteen nojaava dynaaminen ja innovatiivinen yrittäjyyskultttuuri. Tästä huolimatta monet aloittavat yritykset kamppailevat selviytyäkseen liiketoimintamahdollisuuksien, uusien liikeideoiden, riittävien resurssien ja yrittäjien osaamisen asettamissa rajoissa.

Yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksiin ja -malleihin liittyvään toimintaan kohdistuva tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia hahmottaa ja selittää yrittäjyyttä ja sen prosesseja käytännössä. Vaikka perinteisesti liiketoimintamahdollisuus on nähty keskeisenä yrittäjyyden elementtinä, aikaisemmassa tutkimuksessa ei ole juurikaan analysoitu toiminnan näkökulmasta liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä tarvittavien liiketoimintamallien luomista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että epävarmuudesta huolimatta yrittäjien ei tulisi pitää liiketoimintamallin luomista kontrolloimattomana vaan suunnitelmallisena ja johdettavana prosessina, jossa olisi hyvä olla avoin erilaisille mahdollisuuksille ja liiketoimintamallivaihtoehdoille. Liiketoimintamallin luomisessa omien sisäisten oletusten tunnistaminen ja peilaaminen ulkoista todellisuutta ja toiminnasta saatua palautetta vasten nousevat yrittäjän keskeiseksi kyvykkyydeksi. Käytännössä työn tuloksia voidaankin hyödyntää uuden yritystoiminnan luomisessa sekä yrittäjien ja yritysten tukemisessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024