Yrittäjyysekosysteemien rooli pienten ja keskisuurten suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymisessä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaan kampus, TA105

Väitöksen aihe

Yrittäjyysekosysteemien rooli pienten ja keskisuurten suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymisessä

Väittelijä

Taloustieteen maisteri Abdollah Mohammadparast Tabas

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Kansainvälinen liiketoiminta

Vastaväittäjä

Professori Svetla Trifonova Marinova, Aalborgin yliopiston kauppakorkeakoulu

Kustos

Dosentti Hanna Komulainen, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yrittäjyysekosysteemien rooli pienten ja keskisuurten suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymisessä

Tässä väitöskirjassa tutkitaan, miten pienet ja keskisuuret terveysteknologiayritykset hyödyntävät yrittäjyysekosysteemiä liiketoiminnassaan ja kansainvälistymisessään.

Yrittäjyys voidaan nähdä taloudellisen kasvun kulmakivenä, ja viime aikoina yrittäjyysekosysteemi-käsitettä on alettu käyttää systeemisenä viitekehyksenä yrittäjyyden kasvun ymmärtämiseen. Erityisesti pk-yrityksille yrittäjyysekosysteemi tarjoaa hyödyllisen ympäristön kasvattaa liiketoimintaa. Terveysteknologia on eräs merkittävä, nopeasti kasvava ja strategisesti tärkeä liiketoiminta-alue, joka luo lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri toimijoille, erityisesti pk-yrityksille. Näin ollen pienet ja keskisuuret terveysteknologiayritykset tarjoavat tälle työlle ajankohtaisen ja hedelmällisen kontekstin tutkia yrittäjyysekosysteemejä.

Jotta ymmärrettäisiin paremmin pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ympäröivää yrittäjyysekosysteemiä, tässä väitöskirjassa tutkitaan, miten yrittäjyysekosysteemikirjallisuus on kehittynyt ajan myötä, mikä motivoi terveysteknologiayrityksiä liittymään yrittäjyysekosysteemiin, millaisia orkesterointirooleja ja niihin liittyviä kyvykkyyksiä yrityksillä on sekä lopuksi millainen rooli ekosysteemillä on näiden yritysten kansainvälistymisessä.

Työ koostuu kirjallisuuskatsausartikkelista ja kolmesta empiirisestä artikkelista. Empiirinen aineisto on kerätty pohjoissuomalaisen terveysteknologiaekosysteemiin kuuluvien 19 yritysjohtajan haastattelusta ja sitä on analysoitu käyttäen menetelminä Gioia-menetelmää ja sisällönanalyysiä.

Työn tulokset osoittavat, että yrittäjyysekosysteemit ovat jatkuvasti kasvavassa ja tärkeässä roolissa niin tutkimuksen kuin käytännön liiketoiminnankin kannalta. Pk-yritykset ovat motivoituneita liittymään ekosysteemiin useiden eri sosiaalisten, resurssi- ja kognitiivisten hyötyjen takia ja ekosysteemissä voidaan tunnistaa erilaisia orkesterointirooleja ja kyvykkyyksiä, joiden avulla liiketoimintaa on mahdollista kehittää edelleen. Yrittäjyysekosysteemi myös edistää pk-yritysten kansainvälistymistä tarjoamalla siihen monenlaisia resursseja.

Työ kontribuoi yrittäjyysekosysteemikirjallisuuteen sekä orkesterointi- ja kansainvälistymistutkimukseen sekä tarjoaa useita käytännöllisiä johtopäätöksiä yritysjohdolle ja päätöksentekijöille.
Viimeksi päivitetty: 4.5.2023