Yrityksen transformaatio verkostoja muuttavien agenttien näkökulmasta kontekstina ulkoistaminen ja automaatio

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, TA105, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/61721724016

Väitöksen aihe

Yrityksen transformaatio verkostoja muuttavien agenttien näkökulmasta kontekstina ulkoistaminen ja automaatio

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Sari Sarome-Nykänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Oppiaine

Logistiikka

Vastaväittäjä

Professori Arto Ojala, Vaasan yliopisto

Kustos

Tohtori Teea Palo, Edinburghin yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Asiantuntijoiden kokemuksia ulkoistamisesta ja automaatiosta yrityksen muutoshankkeissa

Tutkimuksessa tarkastellaan ulkoistamista ja automaatiota muutoksen lähtökohtina teknologia-alan yrityksissä. Tutkimukseni näkökulmana on käytetty yrityksen sisäisten toimintojen asiantuntijoita, jotka toimivat muutosagentteina. Tavoitteena on ollut ymmärtää, miten asiantuntijat omalla toiminnallaan vaikuttavat muutokseen ja miten he kokevat roolinsa suhteessa yrityksen ylempään johtoon.

Ulkoistaminen valikoitui tutkimukseen muutostekijänä sen yleisyyden takia, automaatio tarjoaa taas tuoreemman näkemyksen yrityksen muutokseen lähinnä sisäisten toimintojen kehittämisen puitteissa.

Siitä huolimatta, että tutkimus on tehty teknologia-alan yrityksissä, tulokset tarjoavat mahdollisuuden tarkastella yrityksen muutosta toimialasta riippumatta. Asiantuntijat korostivat muutosta positiivisena mahdollisuutena ja yrityksen johdon viestin ja kommunikoinnin tärkeyttä esitellä asia sellaisena. Tämä kuvattiin ”make or break” – ratkaisevana hetkenä. Avoimen viestinnän koettiin vahvistavan luottamusta ja sitoutumista muutosstrategiaan. Keskustelu yrityksen tulevaisuudesta todettiin merkitykselliseksi ja sen nähtiin vahvistavan haluttua viestiä, auttavan yhteisen ymmärryksen rakentamisessa siitä, miten asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Muutosasiantuntijat kokivat ammattiylpeyttä mahdollisuudesta vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen. Esille tulivat silti suorituspaineet ja toisinaan epärealistiset odotukset aikatauluista ja muutokselle asetetuista tavoitteista. Ulkoistamis- ja automaatiohankkeisiin haluttiin tarkempaa analyysia suunnitellun ratkaisun tavoitteista ja hyödyistä. Tulokset osoittavat muutokselle asetettujen tavoitteiden ja ylimmän johdon palkitsemisen keskinäistä ristiriitaa, palkkiot saattoivat ohittaa koko organisaatiolle suunnitellun edun.

On siis tarvetta kehittää yritysjohdon ja asiantuntijoiden suhteita ja mandaatteja. Suhde tasavertaisempina vaikuttajina voi kehittyä yhdistämällä päätösvalta ja organisaatiosta kumpuava tieto ja erityisosaaminen. Tämän lisäksi tulisi arvioida, miten tavoiteasetannalla ja palkitsemisella voidaan ohjata muutoksen hallintaa ja johtamista organisaatiossa samalla seuraten mahdollisten vaihtoehtoisten agendojen vaikutusta.

Tutkimus on laadullinen väitöskirjatyö, jonka aineisto on kerätty haastattelumenetelmää käyttäen. Haastatteluja tehtiin yhteensä 21 viidessä eri maassa. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt edustavat 12 eri kansallisuutta sekä useita muutoshankkeita monikansallisissa teknologiayrityksissä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024