Laatutyö

Oulun yliopiston laatutyö on koko yliopistoyhteisön yhteistä tavoitteellista toimintaa, sitoutumista tavoitteiden saavuttamiseksi ja jatkuvaa toiminnan parantamista. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen on osaltaan mukana yliopiston toiminnan laadun varmistamisessa. Yliopiston henkilöstö vaikuttaa yliopiston toimintaan, sen laatuun ja tuloksiin oman työnsä, asiantuntemuksensa ja toimintatapojensa kautta. Yhteisömme keskeisinä jäseninä opiskelijoilla on laatutyössä merkittävä tehtävä. Esimerkiksi opiskelijoiden antama palaute on tärkeä osa yliopiston koulutuksen kehittämistyötä.
Kolme ihmistä keskustelee iloisesti Oulun yliopiston ulkopuolella.

Laatujärjestelmän toiminta ja periaatteet

Oulun yliopiston laatujärjestelmä tuottaa luotettavaa tietoa toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja sujuvuudesta sekä tukee hyvien käytäntöjen levittämistä.

Jatkuva parantaminen (PDCA eli Plan-Do-Check-Act) on Oulun yliopiston laatujärjestelmän keskeinen periaate. Tämä tarkoittaa, että yliopiston toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään. Jatkuva parantaminen on jokaisen yliopistolaisen asia.

Oulun yliopiston laatujärjestelmä.

Laatujärjestelmä luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle. Laatujärjestelmä toimii laadunhallinnan välineenä.

Yliopiston laatujärjestelmä varmistaa, että yliopiston laatupolitiikka toteutuu sekä määrittelee laadunhallinnan organisaation, vastuunjaon, menettelyt ja resurssit.

Laatujärjestelmä koostuu niistä menettelytavoista, joilla yliopisto ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua:

  • tieto siitä, mitä tehdään (esim. prosessikuvaukset)
  • tieto siitä, mitä tavoitellaan (esim. tulosneuvottelussa sovittavat tavoitteet)
  • tieto siitä, miten asiat tulee tehdä (esim. ajantasaiset ohjeet)
  • tieto toiminnan vastuunjaosta (esim. toimivaltuusohjeet)
  • tieto siitä, mitä yliopistossa tapahtuu (esim. palautejärjestelmät, toimintaa kuvaavat tiedot tietojärjestelmissä)
  • jatkuvan parantamisen kulttuuri ja tapa toimia

Laadunhallinta on kiinteä osa yliopiston johtamisjärjestelmää. Toiminnan kehittäminen perustuu palautteiden, arviointien ja indikaattoritietojen pohjalta tehtyihin analyyseihin.

Yliopiston laadunhallinta pohjautuu yliopiston hallituksen 2023 hyväksymään laatupolitiikkaan.

Arviointi ja auditointi

Yliopistolain mukaan yliopistojen on osallistuttava säännöllisesti ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin. Laatujärjestelmän auditoinnin tavoitteena on varmistaa, että yliopistolla on käytössään toiminnan jatkuvaa kehittämistä tukeva järjestelmä. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastelun kohteena ovat menettelyt, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) arvioi suomalaisten korkeakoulujen toimintaa joka kuudes vuosi toteutettavilla auditoinneilla. Oulun yliopiston Karvi-auditoinnin nykyinen laatuleima on voimassa 28.2.2024 asti. Seuraavan kerran Oulun yliopisto auditoidaan joulukuussa 2023.

Lisätietoja korkeakoulujen auditoinnista Karvin sivustolta ja Karvin auditointirekisteristä.

Laadunhallinnan toimijat ja vastuut Oulun yliopistossa

Rehtori vastaa yliopiston laadunhallinnasta tukenaan laatutyön ohjausryhmä, jota johtaa operatiivisesta laatutyöstä vastaava kehitysjohtaja. Laatutyön toteutusta tukee ja koordinoi Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö; laatuasiantuntija koordinoi laadunhallinnan periaatteiden ja menettelytapojen toteutumista. Tiedekunnan laadunhallinnasta vastaa dekaani. Muissa yksiköissä johtaja vastaa johtamansa yksikön laadunhallinnasta.

Oulun yliopistossa laatutyö on jokaisen yliopistoyhteisöön kuuluvan henkilön määrätietoista työskentelyä omien ja yliopiston tavoitteiden saavuttamiseksi ja jatkuvaa toiminnan parantamista.