Laatutyö

Oulun yliopisto tavoittelee kaikessa toiminnassaan korkeaa laatua. Laadunhallinta on kiinteä osa yliopiston toimintakulttuuria. Oulun yliopiston laatutyö perustuu toimintajärjestelmään, joka tuottaa luotettavaa tietoa ja takaa vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja sujuvuuden tutkimuksessa, koulutuksessa sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa yliopiston strategian mukaisesti. Laatujärjestelmä tukee yliopiston perustehtävien hoitamista yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön tarpeet huomioon ottaen.

Laatujärjestelmän toiminta ja periaatteet

Toiminnan kehittäminen perustuu palautteiden, arviointien ja indikaattoritietojen pohjalta tehtyihin analyyseihin. Laadunhallinta kattaa kaikki toiminnot ja yliopistoyhteisön toimijat. Laatujärjestelmä tarjoaa työkaluja tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämiseen ja tukee hyvien käytäntöjen levittämistä. Palvelu- ja hallintotehtävien menettelytavat, tukiprosessit ja järjestelmät ovat yhteisiä ja yhteisesti sovittuja.

Laatujärjestelmä koostuu niistä menettelytavoista, joilla yliopisto ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua:

 • tieto siitä, mitä tehdään (esim. prosessikuvaukset)
 • tieto siitä, mitä tavoitellaan (esim. tulosneuvottelussa sovittavat tavoitteet)
 • tieto siitä, miten asiat tulee tehdä (esim. ajantasaiset ohjeet)
 • tieto toiminnan vastuunjaosta (esim. toimivaltuusohjeet)
 • tieto siitä, mitä yliopistossa tapahtuu (esim. palautejärjestelmät, toimintaa kuvaavat tiedot tietojärjestelmissä)
 • riskienhallinnan ja mahdollisuuksien käsittelytoimenpiteet
 • määritellyt menettelytavat, joilla puututaan poikkeamiin 
 • jatkuvan parantamisen kulttuuri ja tapa toimia.
   

Laadunhallinta

Laadunhallinta on johtamista. Rehtori vastaa yliopiston laadunhallinnasta. Tiedekunnan laadunhallinnasta vastaa dekaani. Muissa yksiköissä johtaja vastaa johtamansa yksikön laadunhallinnasta. Laatutyössä kuullaan yliopiston sidosryhmiä.

Jokainen opiskelija, työntekijä ja esimies osallistuu omalla toiminnallaan yliopiston toiminnan ja sen laadun kehittämiseen.
 

Arviointi ja auditointi

Yliopistolain mukaan yliopistojen on osallistuttava säännöllisesti ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin. Laatujärjestelmän auditoinnin tavoitteena on varmistaa, että yliopistolla on käytössään toiminnan jatkuvaa kehittämistä tukeva järjestelmä. 

Oulun yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin syksyllä 2017 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin toimesta. Yliopiston laatujärjestelmän todettiin täyttävän korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaavan eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Oulun yliopiston Karvi-auditoinnin laatuleima on voimassa 28.2.2024 asti.

Auditoinnissa tarkasteltiin seuraavia kohteita:

 1. Korkeakoulun laatupolitiikka
 2.  Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen
 3. Laatujärjestelmän kehittäminen
 4. Korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta (ml. keskeiset tukitoiminnot)
  a) Tutkintotavoitteinen koulutus (sisältää ensimmäisen, toisen ja kolmannen syklin koulutuksen)
  b) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta
  c) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö (ml. yhteiskuntavastuu, täydennyskoulutus, avoin yliopisto-opetus ja maksupalvelukoulutus)
  d) Valinnainen auditointikohde
 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt: koulutusohjelmat tai vastaavat tutkintoon johtavat kokonaisuudet
 6. Laatujärjestelmän kokonaisuus.

Lisätietoja korkeakoulujen auditoinnista Karvin sivustolta ja Karvin auditointirekisteristä.

Lisätietoa Oulun yliopiston laatutyöstä:

Johanna Flyktman
laatuasiantuntija
johanna.flyktman(at)oulu.fi