Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dosentuuri

Ohjeet tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dosentuurin hakemiseen

Dosentuuriprosessi

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa noudatetaan seuraavia ohjeita dosentuurihakemusten käsittelyssä. Nämä ohjeet täydentävät Oulun yliopiston ohjetta ”Dosentin arvon myöntäminen” 2.10.2014.

Yliopistolain mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Dosentuurin alalle on myös oltava tarve tiedekunnassa – tutkimusyksiköltä pyydetään dosentuuria esitettäessä lausunto dosentuurin tarpeellisuudesta.

Dosentuurihakemuksen käsittelyssä tarvitaan

Hakijalta

 • Hakemus
 • Tutkintotodistuskopio
 • Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan/TENK suosituksen mukainen
 • Julkaisuluettelo (OKM julkaisuluokituksen mukaisesti ryhmiteltynä)
 • Julkaisut 10 kpl sähköisesti
 • Selvitys opetusansioista (opetusportfolio tai vastaava)
 • Ehdotus opetusnäytteen aiheeksi
 • Hakijan vapaamuotoinen arviointi (korkeintaan 2-3 sivua) tieteellisistä ansioista ja pätevyydestä, sisältäen tutkimussuunnitelman ja toimimisen tieteellisen tutkimustyön ohjaajana jne.

Hakemus liitteineen pyydetään nimeämään siten, että dokumentit alkavat hakijan sukunimellä.

Tutkimusyksiköltä

 • Lausunto dosentuurin tarpeellisuudesta
 • Alan määrittely (suomeksi ja englanniksi)
 • Esitys asiantuntijoiksi (2)
 • Asiantuntijoiden ansioluettelot ja yhteystiedot
 • Kannanotto opetusnäytteen tarpeellisuuteen

Tutkimusyksikkö toimittaa valmiin, alkuperäisen aineiston sähköisen version tiedekunnan henkilöstöpäällikkö Tiina Hurskaiselle ja suunnittelija Liisa Kangasharjulle.

Opetusnäytteeltä edellytetään vähintään arvosanaa "hyvä" hakemuksen hyväksymiseksi, kuten Oulun yliopiston ohjeissa on määritelty. Hakijat antavat opetusnäytteen, ellei sitä katsota tarpeettomaksi perustellusta syystä. Opetusnäyte annetaan kyseisen alan tutkinto-ohjelmatoimikunnalle henkilökohtaisesti tai etäyhteydellä.

Dosentuurihakemuksen käsittely

Hakemus käsitellään tiedekunnan johtoryhmässä. Jos hakemus hyväksytään johtoryhmässä, pyydetään asiantuntijalausunnot sekä järjestetään tarvittaessa opetusnäyte, jonka hyväksymisen jälkeen dekaani tekee päätöksen dosentuuriesityksestä vararehtorille.

Jos johtoryhmä ei hyväksy hakemusta, se voi esittää:

 1. Hakemuksen uudelleen käsittelyä sen jälkeen, kun hakemusta on täydennetty, esimerkiksi alaa on tarkennettu, asiantuntija vaihdettu tai puuttuva informaatio on toimitettu, tai
 2. Hakemuksen hylkäämistä, jolloin kyseiseltä hakijalta ei oteta kyseisen alan hakemusta käsiteltäväksi uudelleen.

Asiantuntijoiden suostumus dosentuurihakemuksen arviointiin pyydetään viimeistään sen jälkeen, kun johtoryhmä on hyväksynyt asiantuntijat.

Ohje opetusnäytteen antamisesta tutkinto-ohjelmatoimikunnalle

Näyteluennon aiheen hakija saa valita haetun dosentuurin alalta ja luennon kesto on tarkalleen 20 min. Opetusnäytteen pitää sopia tiedekunnan perusopetukseen. Luennon alussa hakijaa pyydetään kertomaan, minkä alan dosentuuria hän hakee. On syytä muistaa, että opetusnäytteessä arvioidaan sisällön lisäksi myös esiintymistaitoja. Mikäli hakija käyttää esityksessä PowerPointia, on aineisto hyvä antaa toimikunnalle myös paperiversiona. Opetusnäyte annetaan henkilökohtaisesti tai etäyhteydellä.

Näytteen vastaanottaja on tutkinto-ohjelmatoimikunta, jota on täydennetty tarvittaessa siten, että luennon kuuntelee ja arvostelee:

 • puheenjohtaja
 • vähintään yksi professorijäsen
 • 1-2 muuta henkilökunnan jäsentä
 • vähintään yksi opiskelijajäsen
 • sihteeri (tekee arviointimuistion)

Kaikki täydennetyn toimikunnan jäsenet arvioivat opetusnäytteen seuraavalla asteikolla:

5 = erinomainen/excellent
4 = kiitettävä/very good
3 = hyvä/good
2 = tyydyttävä/satisfactory
1 = välttävä/sufficient

Opetusnäytteen lopullinena arvosana on näiden arvosanojen keskiarvo, jonka sanallinen arvosana määritellään seuraavasti:

4.50-5.00 = erinomainen/excellent
3.50-4.49 = kiitettävä/very good
2.50-3.49 = hyvä/good
1.50-2.49 = tyydyttävä/satisfactory
1.00-1.49 = välttävä/sufficient