AFinLA 2019

AFinLAn syyssymposium 2019

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuinen syyssymposium järjestetään Oulussa 15.-16.11.2019. Symposiumin teemana on "Menetelmällisiä käänteitä soveltavassa kielentutkimuksessa". 

Viime vuosina digitalisaatio, lisääntynyt tietoisuus yhteiskunnan monimuotoisuudesta sekä kasvanut ymmärrys kielen käytön, oppimisen ja kommunikaation moninaisuudesta ovat tuoneet mukanaan tarpeen arvioida ja määritellä soveltavan kielentutkimuksen menetelmiä uudelleen. Muutos näkyy myös tavoissa, joilla soveltavat kielentutkijat yhä enenevässä määrin pyrkivät löytämään ratkaisuja arkielämän ongelmiin. Tässä prosessissa eettisillä näkökohdilla ja pyrkimyksillä kohti kestävää yhteiskuntaa on keskeinen rooli. Osallistavia menetelmiä, interventioita ja muita menetelmällisiä ja käytännöllisiä ratkaisuja etsitään vastaamaan nyky-yhteiskunnan monitasoisiin haasteisiin. Symposiumin teemaan liittyvien esitysehdotusten lisäksi myös muita soveltavan kielitieteen aiheita käsittelevät ehdotukset ovat tervetulleita.

Symposiumin ohjelmaan kuuluu kolme plenaariesitelmää:

Juha Jalkanen, Jyväskylän yliopisto
Malene Charlotte Larsen, Aalborgin yliopisto
Ray Wilkinson, Sheffieldin yliopisto

Symposium järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella.

AFinLA Autumn Symposium 2019

Welcome to the annual Autumn Symposium of the Finnish Association for Applied Linguistics (AFinLA), to be held in Oulu, Finland, on November 15–16, 2019. The theme of the symposium is “Methodological Turns in Applied Language Studies”.

In recent years, increasing awareness of diversity in society, digitalization and the multiplicity of views on language use, learning and communication have brought about a demand to re-examine and redefine our methodological solutions. This is reflected also in how applied linguists are increasingly engaged in finding new solutions to apply their research into solving real-life problems. In this process ethical considerations and the pursuit towards sustainability have a significant role. Participatory approaches, interventions, and other methodological and practical solutions are sought to answer the complex challenges in the contemporary world. In addition to proposals relating to the theme of the conference, other topics related to applied language studies are also welcome.

The symposium programme includes three plenary presentations:

Juha Jalkanen, University of Jyväskylä
Malene Charlotte Larsen, University of Aalborg
Ray Wilkinson, University of Sheffield

Venue: University of Oulu, Linnanmaa Campus

Last updated: 7.4.2021