Esitelmäkutsu / Call for papers

Toinen kiertokirje ja esitelmäkutsu

(see below for English)

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuinen syyssymposium järjestetään Oulussa 15.-16.11.2019. Symposiumin teemana on "Menetelmällisiä käänteitä soveltavassa kielentutkimuksessa". 

Viime vuosina digitalisaatio, lisääntynyt tietoisuus yhteiskunnan monimuotoisuudesta sekä kasvanut ymmärrys kielen käytön, oppimisen ja kommunikaation moninaisuudesta ovat tuoneet mukanaan tarpeen arvioida ja määritellä soveltavan kielentutkimuksen menetelmiä uudelleen. Muutos näkyy myös tavoissa, joilla soveltavat kielentutkijat yhä enenevässä määrin pyrkivät löytämään ratkaisuja arkielämän ongelmiin. Tässä prosessissa eettisillä näkökohdilla ja pyrkimyksillä kohti kestävää yhteiskuntaa on keskeinen rooli. Osallistavia menetelmiä, interventioita ja muita menetelmällisiä ja käytännöllisiä ratkaisuja etsitään vastaamaan nyky-yhteiskunnan monitasoisiin haasteisiin. Symposiumin teemaan liittyvien esitysehdotusten lisäksi myös muita soveltavan kielitieteen aiheita käsittelevät ehdotukset ovat tervetulleita.

Symposiumin ohjelmaan kuuluu kolme plenaariesitelmää:

Juha Jalkanen, Jyväskylän yliopisto
Malene Charlotte Larsen, Aalborgin yliopisto
Ray Wilkinson, Sheffieldin yliopisto

Työmuodot

Symposiumin työmuotoja ovat itsenäiset esitelmät, posterit ja temaattiset työpajat. Kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Myös muut kielet ovat mahdollisia, mutta niistä pitää sopia järjestäjien kanssa etukäteen. Abstrakti kirjoitetaan sillä kielellä, jolla esitelmä, posteri tai työpaja pidetään.

Itsenäiset esitelmät

Abstraktin laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdolliset viitteet. Ohjelmassa on kahdenlaisia itsenäisiä esitelmiä:

1. Tieteellinen esitelmä käsittelee tietystä aiheesta tehtyä empiiristä tai teoreettista tutkimusta. Esitelmän pituus on 20 minuuttia, ja keskusteluun varataan aikaa 10 minuuttia.

2. Esitelmä ammatillisesta tai pedagogisesta kehittämiskokeilusta käsittelee jo toteutuneita tai suunnitteilla olevia hankkeita. Esitelmän pituus on 15 minuuttia, ja keskusteluun varataan aikaa 5 minuuttia.

Posterit

Abstraktin laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdolliset viitteet. Posterien tulee olla kokoa A0 tai A1. Posterit esitellään kierroksella, joka koostuu lyhyistä 5 minuutin puheenvuoroista, joiden jälkeen on 5 minuuttia keskustelulle ja kysymyksille.

Temaattiset työpajat

Temaattiset työpajat ovat pituudeltaan joko 90 tai 180 minuuttia, ja niissä pidetään esitelmiä, jotka liittyvät temaattisesti toisiinsa. Kunkin esitelmän pituus on 20 minuuttia, ja keskusteluun varataan 10 minuuttia esitelmien välissä. Koollekutsujat laativat yleiskuvauksen työpajasta ja ilmoittavat osallistujien nimet ja esitelmien otsikot esitysjärjestyksessä (yhteensä korkeintaan 500 sanaa). Kaikki työpajassa esiintyvät kirjoittavat omasta esitelmästään abstraktin, joka tehdään samoin kuin itsenäisten esitelmien abstraktit. Abstraktissa on ilmoitettava sen työpajan nimi, johon abstrakti kuuluu.

AFinLAn vuosikirja 2019

Syyssymposiumin osallistujat voivat tarjota artikkelia AFinLAn vuosikirjaan. Tarjotut artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Vuosikirja, jonka Jufo-luokitus on 1, on saatavissa avoimena verkkojulkaisuna osoitteessa https://journal.fi/afinlavk. Artikkelikäsikirjoituksen pohjana voi olla mikä tahansa esitelmätyyppi (esitelmä, posteri tai työpajassa pidetty esitelmä), mutta artikkelin tulee liittyä syyssymposiumin teemaan ja perustua tieteelliseen tutkimukseen. Lisätietoja käsikirjoitusten lähettämisestä annetaan symposiumin jälkeen.

Tärkeät päivämäärät

Esitelmä-, posteri- ja työpajaehdotukset tulee jättää viimeistään 15.9.2019. Järjestäjät ilmoittavat hyväksymisestä viimeistään 4.10.2019. Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 18.10.2019.

Osallistumismaksu

Symposiumin osallistumismaksut ovat

    AFinLAn jäsenet 80 €
    Perus- ja jatko-opiskelijat 50 €
    Muut osallistujat 100 €

Muuta huomioitavaa

Esitelmä- ja työpajaehdotukset jätetään verkkolomakkeella (lomake suljettu).

Huomaa, että jos pidät symposiumissa esitelmän (mukaan lukien posteri), sinun on oltava AFinLAn tai muun AILAn jäsenjärjestön jäsen. Yhteisesitelmissä tämä koskee vähintään yhtä tekijöistä. Työpajoissa kaikkien järjestäjien tulee olla AFinLAn tai muun AILAn jäsenjärjestön jäseniä. Lisätietoja AFinLAn jäseneksi liittymisestä löydät täältä: http://www.afinla.fi/jaseneksi.

Mikäli esitelmäsi kuuluu jonkin AFinLAn teemaverkoston alaan, pyydämme ilmoittamaan siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Tietoa pyydetään ohjelman rakentamista varten, eikä se vaikuta abstraktien arviointiin. Lisätietoa teemaverkostoista löytyy täältä: http://www.afinla.fi/teemaverkostot.

Tervetuloa Ouluun!

Järjestelytoimikunta: Tiina Keisanen (pj), Maria Frick, Sabine Grasz, Florence Oloff, Katriina Rantala, Mirka Rauniomaa, Iira Rautiainen, Maritta Riekki, Maarit Siromaa, Riikka Tumelius, Sirpa Vellonen-Myllylä

Järjestäjien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oulu.fi.

 

Second circular and call for papers

Welcome to the annual Autumn Symposium of the Finnish Association for Applied Linguistics (AFinLA), to be held in Oulu, Finland, on November 15–16, 2019. The theme of the symposium is “Methodological Turns in Applied Language Studies”.

In recent years, increasing awareness of diversity in society, digitalization and the multiplicity of views on language use, learning and communication have brought about a demand to re-examine and redefine our methodological solutions. This is reflected also in how applied linguists are increasingly engaged in finding new solutions to apply their research into solving real-life problems. In this process ethical considerations and the pursuit towards sustainability have a significant role. Participatory approaches, interventions, and other methodological and practical solutions are sought to answer the complex challenges in the contemporary world. In addition to proposals relating to the theme of the conference, other topics related to applied language studies are also welcome.

The symposium programme includes three plenary presentations:

Juha Jalkanen, University of Jyväskylä
Malene Charlotte Larsen, University of Aalborg
Ray Wilkinson, University of Sheffield

Types of presentations

The symposium consists of individual presentations, thematic workshops, and poster sessions. These may be held in Finnish, Swedish or English. Other languages are possible, but they should be confirmed with the organisers in advance. Abstracts should be written in the language of the presentation.

Individual presentations

We invite abstracts of up to 300 words, including possible references. There are two kinds of individual presentations:

1. Scientific presentation deals with empirical or theoretical research on a specific topic. Presentations will be allotted 20 minutes, followed by 10 minutes of discussion.

2. Presentation on a professional or pedagogic development project deals with past or future projects. Presentations will be allotted 15 minutes, followed by 5 minutes of discussion.

Posters

The size of the posters is A0 or A1. Poster abstracts must not exceed 300 words, including possible references. Posters will be presented during a poster walk, which consists of short 5-minute talks followed by 5 minutes for questions and discussion.

Thematic workshops

Thematic workshops will be either 90 or 180 minutes long and they will include several thematically connected presentations. The time allotted for a single presentation is 20 minutes, followed by 10 minutes of discussion. The convenors of a workshop are asked to submit a description of the theme of the workshop (max 500 words). The description should include a list of the contributors and the titles of their presentations in the order in which the presentations will be given. All workshop contributors are required to submit individual abstracts, following the guidelines for individual presentations. Each abstract must indicate the name of the workshop it belongs to.

AFinLA Yearbook 2019

Those who present a paper at the AFinLA Autumn Symposium may submit an article to the AFinLA yearbook. The yearbook has a Publication Forum rating of 1, and it is an open access publication (available at http://journal.fi/afinlavk). Article manuscripts can be based on any type of presentation (individual paper, poster, or workshop paper) given at the Autumn Symposium, but they need to be related to the theme of the symposium and be based on scientific research. Further instructions for publishing in the yearbook will be provided after the symposium.

Important dates

Proposals for presentations, posters and workshops must be submitted by September 15, 2019. Acceptance of presentations, workshops and posters will be announced on October 4, 2019 at the latest. The final deadline for registration and payment of the symposium fees is October 18, 2019.

Registration fees

The symposium registration fees are

AFinLA members 80 €
BA and MA students, doctoral students 50 €
Other participants 100 €

Other important information

Presentation and workshop proposals are submitted using a web form (form closed).

Please note that the presenters at the AFinLA Autumn Symposium must be members of either AFinLA or other affiliate organisations of AILA. If a presentation or a poster is a collaboration of many authors, at least one of the authors must be a member. All workshop organisers should be members of either AFinLA or other affiliate organisations of AILA. For information on how to become a member of AFinLA, please visit http://www.afinla.fi/en/become-a-member.

If your presentation relates to any of the AFinLA research networks, please indicate this in your registration information. This information is necessary for the planning of the programme and will not affect the evaluation of the abstract. For more information on the AFinLA research networks, see http://www.afinla.fi/en/research-networks.

We look forward to seeing you in Oulu!

Organising committee:

Tiina Keisanen (chair), Maria Frick, Sabine Grasz, Florence Oloff, Katriina Rantala, Mirka Rauniomaa, Iira Rautiainen, Maritta Riekki, Maarit Siromaa, Riikka Tumelius, Sirpa Vellonen-Myllylä

You can e-mail the organisers at firstname.lastname(at)oulu.fi.

Last updated: 18.11.2019