Kasvu tuo muutoshaasteita yrityksen logistiikkaan

Yrityksen kasvaessa se kohtaa muutoshaasteita, joita yritys koettaa hallita. Niiden hallitseminen on avain yrityksen kasvun jatkumiselle ja menestymiselle. Muutoshaasteita on tutkittu yrityksen eri osa-alueiden kuten toimitusketjun, talouden ja tuotannon näkökulmista. Logistiikka on yksi yrityksen keskeisimpiä prosesseja ja hallinnan keinoja. Huolimatta sen merkityksestä liiketoiminnassa sen ongelmia kasvun aikana ei ole juurikaan tutkittu.
varasto

Kandidaatintyössäni lähdin tutkimaan kirjallisuuskatsauksen avulla yrityksen kasvua, sen hallintaa ja logistisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen menestymiseen. Kirjallisuuskatsauksen avulla löysin viisi keskeistä logistiikan muutoshaastetta. Katsaus paljasti myös aiheen niukkuuden tieteellisessä kirjallisuudessa.

Logistiikkastrategian suunnittelu ja soveltaminen liiketoimintaan

Katsauksessa nousi esille yritysten ylimmän johdon puutteellinen logistiikkastrategian soveltaminen yrityksen liiketoimintaan, jolloin logistiikkaa käsitellään irrallisena osa-alueena ja liian monena toimintona. Logistiikkastrategia voi olla myös suunniteltu liiketoimintaan sopimattomaksi, jolloin logistiikassa ilmenee ristiriitaisuuksia muihin tavoitteisiin, suunnitelmiin sekä linjauksiin nähden. Haasteen hallitsemiseksi yritysten kannattaisi integroida logistiikka osaksi liiketoimintaa ja laatia yhdenmukaiset suunnitelmat sekä strategiat sen kehittämiseen.

Prosessien kehittäminen

Yrityksen kasvu tuo haasteita myös prosesseihin. Toiminnan laajentuessa haasteet saattavat ilmetä esimerkiksi yksittäisten, toisistaan irrallisten prosessien kehittämisenä ilman selkeää suunnitelmaa tai yhdenmukaisuutta liiketoimintaan tai muihin kehitysprojekteihin. Henkilöstö joutuu tällöin ikään kuin sammuttamaan pieniä tulipaloja juurisyyn selvittämisen sijaan. Yrityksen kasvaessa sen on huomioitava myös prosessien joustavuus ja standardoiminen. Kasvua ja sen vauhtia on yleensä vaikea ennustaa tarkasti, jolloin yrityksen tulisi tarkkailla prosessejaan jatkuvasti. Standardoimalla saadaan yleensä vähennettyä kustannuksia, kun taas joustavalla ja läpinäkyvällä kehittämisellä päästään yleensä korkeampaan reagointivalmiuteen. Selkeän suunnitelman ja kokonaiskuvan luominen auttavat yritystä ymmärtämään sen kehitystyötään paremmin.

Korkean asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen

Haaste asiakastyytyväisyydessä näkyy toiminnan hallitsemattomana kasvamisena, jolloin logistiikan toimitusvarmuus ja -aika sekä asiakaspalvelun laatu että nopeus kärsivät. Nämä vaikuttavat asiakastyytyväisyyden laskemiseen, mikä näkyy kannattavuuden tippumisella. Haasteen hallitsemiseksi yritysten tulisi asettaa asiakkaat logistiikan keskiöön ja tavoitella korkeaa asiakastyytyväisyyttä ja sen ylläpitämistä minimoimalla logistiikan arvoketjuista arvoa tuottamattomat tapahtumat.

Informaatioteknologian hyödyntäminen

Tehoton IT:n hyödyntäminen näkyy ajan ja kilpailuedun menetyksenä. Kasvu on tuonut yrityksen tilanteeseen, jossa se ei voi jatkaa enää sen vanhoilla IT:n menetelmillä, jos se tavoittelee kasvun jatkumista. Hallinnan keinona yrityksen tulisi investoida IT:hen ja alkaa kouluttamaan tai palkkaamaan henkilöstöä sen tehokkaampaan käyttämiseen.

Muutosjohtaminen

Kasvu aiheuttaa erityisesti keskijohdossa oleville logistiikan esimiehille todella isoja haasteita ja ongelmia. Nopea kasvu tuo heille paljon suuremman vastuun mihin he ovat aiemmin tottuneet tai kouluttautuneet. Vanhoista käytänteistä ja menetelmistä ei osata luopua tai niitä ei pystytä kehittämään kasvun vaatimalla nopeudella. Tämä näkyy kaaoksen syntymisenä, joka vaikuttaa logistiikan hallintaan ja päätösten laatuun. Haasteen hallitsemiseksi yrityksen tulisi miettiä ammattilaisen palkkaamista muutosprosessien johtamiseen tai henkilöstön palkkaamista esimiesten tueksi. Myös vanhoja menetelmiä tulisi kehittää tai vaihtaa tarvittaessa uusiin.

Kandidaatintyön haasteena aiheen rajallisuus kirjallisuudessa

Haasteen työlle asetti aiheen rajallisuus tieteellisessä kirjallisuudessa. Logistiikan haasteita kasvun aikana joutui tulkitsemaan ja erottelemaan toimitusketjun kontekstista. Aiheen lähteiden niukkuus osoittaa, että jatkotutkimuksille olisi tarvetta. Työ onnistui kuitenkin tavoitteessaan kerätä keskeiset ongelmat logistiikassa kasvun aikana. Työ tarjoaa nopeasti luettavan, tiiviin tietopaketin aiheesta kiinnostuneille.

Kirjoittaja: Joona Ellola, kandidaatintyöntekijä, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, Oulun yliopisto

Ohjaajat:
Martti Saarela, FT, OTM, KTM, kehityspäällikkö, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Jukka Majava, TkT, apulaisprofessori, Tuotantotalous, Oulun yliopisto

Ellola, Joona, 2024: Yrityksen logistiikan muutoshaasteet kasvun aikana. Oulun yliopisto.