Matkalla kohti pienyritysten parempaa vastuullisuusosaamista

Toteutimme vuosina 2022-2023 Pohjois-Pohjanmaalla mikroyritysten yritysvastuullisuusosaamisen valmennusta, jolla parannetaan yrittäjien kykyä vastata tulevaisuudessa toimintaympäristön muutoksiin sekä asiakkaiden vaatimuksiin. Tavoitteena oli saada vastuullisuus osaksi mikroyritysten suunnitelmallista kehittämistyötä ja vastuullisuudesta viestimistä. Tarjosimme nopeaa ja käytännönläheistä valmennusta mikroyritysten vastuullisuusosaamisen lisäämiseksi ja sen hyödyntämiseksi yrityksen toiminnassa. Yritysten vastuullisuusosaamisen kehittäminen jatkuu yritysten strategiatyön ja ennakoinnin helpottamiseen tähtäävällä hankkeella.
latu lumisessa metsässä

ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hankkeen vastuullisuusvalmennusten vaikutuksia, muutosta ja hyötyä analysoitiin osallistujien valmennuksen alkutilanteessa ja lopputilanteessa täyttämien kyselyjen tuloksia vertaamalla. Pelkästään tietoisuutta lisäämällä eri vastuullisuusteemoista ja niiden sisällöistä osallistujat alkoivat ymmärtää paremmin, mitä kaikkea vastuullisuus on ja miten oma yritys toimii vastuullisuusasioissa. Vastuullisuusosaamisen kehittyessä yrityksen vastuullisten toimien tunnistaminen helpottui. Valmennus saikin aikaan muutosta yrittäjien asenteessa kestävän kehityksen edistämiseen.

Vertaisryhmätyöskentelystä apua konkreettisten kehittämissuunnitelmien laatimiseen

Valmennus sisälsi vertaisryhmätyöskentelyä, jossa pienet kolmen henkilön yritysryhmät kehittivät yhdessä toinen toistensa vastuullisuustavoitteista konkreettisia toimenpidesuunnitelmia asiantuntijoiden sparrauksessa. Osallistuneet kehittivät suunnitelman konkreettisista toimenpiteistä sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuullisuuden kehittämiseksi.

Sosiaalisen vastuuseen kuuluu kaikki ihmisiin liittyvä. Konkreettisesti se on henkilökunnan kouluttamista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä, henkilöstön hyvinvointiin ja toisaalta yrittäjän jaksamiseen panostamista, työturvallisuuteen liittyviä asioita ja tietenkin asiakkaiden tarpeiden pohjalta kehitettyjä tuotteita ja palveluita.

Ekologiseen vastuullisuuteen liittyvät kaikki ympäristön tilan parantamiseen liittyvät toimet. Voidaan valita kestävämpiä energiaratkaisuja, kulutuksen vähentämistä, elinkaariajattelun ja kiertotalouden periaatteiden huomioimista tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, kierrättämistä, hävikin pienentämistä jne.

Taloudellisesti kestävä kehitys tarkoittaa tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja pääomavarantojen ylikuluttamista. Kestävä yritystoiminta huomioi päätöksenteossa ja valinnoissaan ympäristön kantokyvyn ja tulevat sukupolvet. Yrityksen taloudellinen vastuu lähtee liikkeelle vastuullisesta tavasta hoitaa pieniäkin asioita ja niillä on havaittu olevan myönteinen yhteys taloudelliseen menestymiseen, imagoon ja brändiin.

Kestävämpää tulevaisuutta rakennetaan ennakointiosaamisella

Maailman muuttuessa kiihtyvää vauhtia, tarvitaan yhä enemmän osaamista, menetelmiä ja työkaluja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi ja positiivisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, kilpailuedun ja taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Lokakuun 2023 alussa käynnistyneen VATUPASSI Vastuullinen tulevaisuus -hankkeen aikana etsitään ratkaisuja tunnistaa ja ymmärtää vastuullisuus läpileikkaavana teemana yritysten strategiassa, tuote- ja palveluprosessien kehittämisessä sekä toimitusketjussa.

Vastuullisuus otetaan huomioon ja integroidaan kaikkeen, mitä yritys tekee. Tällä ei tarkoiteta kauniita mainoslauseita, vaan strategista liiketoiminnan lähestymistapaa, joka vaikuttaa kaikkiin yrityksen päätöksiin, toimintoihin ja tekoihin. Se näkyy mm. yrityksen tavoitteissa ja arvoissa; yrityksen vastuullisuusstrategian tulisi heijastaa sen ydinarvoja ja sitoutumista vastuulliseen toimintaan.

VATUPASSI-hankkeen tuloksena yritysten ennakointiosaaminen ja muutoskyvykkyys vastata toimintaympäristön muutoksiin paranee huomattavasti. Tämä näkyy myös riskienhallinnassa; yrityksen tulisi etukäteen tunnistaa ja arvioida vastuullisuusriskejä ja ottaa ne huomioon strategiassaan. Vastuullisuus strategiassa voi tarkoittaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja ne täytyy myös tunnistaa ennakkoon.

Vastuullisuusraportoinnista yrityksen strateginen työkalu

Kasvaneen sääntelyn myötä vaatimukset vastuullisuudesta rahoituslaitoksille ja sijoittajille ovat kasvaneet. Sijoittajat ja pankit tulevat vaatimaan yrityksiltä ymmärrystä, tekoja ja läpinäkyvyyttä vastuullisuuskysymysten osalta ehtona rahoitukselle. Raportointivaatimus tulee koskemaan yhä useampaa yritystä. Vaikka vaatimus ei koske välittömästi mikroyrityksiä eikä pieniä yrityksiä, on sillä vaikutus esimerkiksi koko toimitusketjuun. Isot yritykset ja julkiset toimijat tilaajina edellyttävät vastuullisuuden raportointia osana omaa toimitusketjuaan ja vastuullisuusraportointityötään.

Erityisesti mikro- ja pienet yritykset kaipaavat tukea vastuullisuuden saralla. Tarvetta tunnistaa ja kehittää vastuullisuusosaamista entistä syvemmin on noussut esiin. VATUPASSI-hankkeessa tullaan selvittämään ESG-raportoinnin (Environmental, Social, Governance) osa-alueet sekä arviointiin vaikuttavat tekijät yrityksen näkökulmasta ja luodaan ohjeistus pienyrityksille ESG-raportoinnin tueksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro-, pien- ja keskisuuret yritykset sekä yrityspalveluorganisaatiot hankkeen toiminta-alueella Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja osatoteuttajia Kalajoen kaupunki, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Ylivieskan kaupunki. Kalajoen kaupunki vastaa lisäksi Raahen alueen toimenpiteiden toteuttamisesta. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Toteuttajien lisäksi hankkeen muut rahoittajat ovat Raahen seudun kehitys ja Kerttu Saalasti Säätiö. Hanke toteutetaan 1.10.2023 – 31.3.2026.

Vastuullisuudesta kilpailuetua -opas vastuullisuuden kehittämiseen

Mikroyrittäjän vastuullisuusvalmennuksessa (2022–2023) käytettyjen materiaalien, työkalujen ja yritysten vertaisryhmätyöskentelyn pohdintojen tuloksena syntyi ”Vastuullisuudesta kilpailuetua – Opas pienyritykselle vastuullisuussuunnitelman laatimiseen”. Opas tarjoaa käytännöllisiä lähestymistapoja siihen, miten mikro- ja pienyritykset voivat arvioida omaa vastuullisuustilannettaan, pohtia toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi yrityksessään ja aloittaa vastuullisuusviestinnän. Opas on ladattavissa ilmaiseksi täältä.

Kirjoittaja: Jaana Jeminen, muotoilija, KTM, projektipäällikkö, VATUPASSI ja aik. ViVa-hanke, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Kuva: Simon Berger, Pexels