Mikro- ja pienyritysten liikevaihdon alueellinen rakenne Suomessa: maaseutumaisten alueiden merkitys yllättää

Mikro- ja pienyritysten merkitys aluetalouteen on paikoin hyvinkin suuri. On kiinnostavaa tietää miten näiden yritysten liikevaihdon eurot jakautuvat Suomen aluerakenteessa. Tätä voidaan tarkastella mikro- ja pienyritysten osalta tilastoista kohtalaisen luotettavasti yritysten kotipaikkojen perusteella. Isompien, monen toimipisteen tai toimintamalliltaan laajasti alihankintaan nojaavien yritysten osalta liikevaihdon alueellisen jakauman tarkastelu on haastavampaa – ja samalla alueellisen arvoketju tulisi ottaa laajemmin huomioon.
kolme ihmistä etenee ylöspäin syvässä lumessa

Mikro- ja pienyritykset yhdessä muodostivat yritysten* liikevaihdosta vajaan neljänneksen (23,6 %) Suomessa vuonna 2021. Mikroyritykseksi määritellään yritys, jossa työskentelee alle 10 työntekijää, ja sillä on alle kahden miljoonan euron liikevaihto tai taseen loppusumma**. Pienyrityksessä on puolestaan alle 50 työntekijää ja alle 10 miljoonan euron liikevaihto tai taseen loppusumma. Tarkemmin eriteltynä mikroyritysten liikevaihto oli 60,1 MRD (12,2 %) ja pienyritysten 55,6 MRD (11,3%), kun kaikkien yritysten liikevaihto Tilastokeskuksen yrityskohtaisessa FIRM_ENTER datassa oli 490,6 MRD. Mikro- ja pienyritykset muodostavat määrällisesti noin 97 % suomen yrityksistä ja niissä on noin kaksi viidestä (39 %) yritysten työpaikoista.

Kunnittaisessa tarkastelussa mikro- ja pienyritysten liikevaihto keskittyy selvästi suurimpiin kaupunkeihin (kuva 1). Liikevaihto ja väestömäärä ovat samassa suuruusjärjestyksessä Helsingin, Espoon ja Tampereen osalta, kun taas Turku ja Vantaa ovat liikevaihdossa Oulun edellä ja Lahti Jyväskylän edellä väestöön verrattuna. Alueelliset erot suurten kaupunkien eduksi on verrattain vahva pelkällä liikevaihdolla mitattuna. Rinnalle on hyvä nostaa myös muita mittareita.

Kun liikevaihto suhteutetaan väestöön, monet maaseutumaiset kunnat ovat väestöönsä nähden mikro- ja pienyritysten kokoluokassa erittäin tehokkaita ja nousevat vahvasti esiin (kuva 2). Työikäiseen väestöön suhteutettaessa ero olisi toki monin paikoin vielä vahvempi. Kartalla aluemuodostumille tulee tälläkin tarkastelulla selkeät painopisteet. Mikro- ja pienyritysten kyky tuottaa liikevaihtoa on erityisen vahvaa ”Pohjanmailla” – aluemuodostuman kattaessa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä myös osin Keskipohjanmaan alueita. Vahvoja alueita pohjoisessa ovat myös läntinen Lappi ja Pohjois-Lappi. Eteläisessä Suomessa korostuva Varsinais-Suomi ja osin Satakunta sekä Helsingin lisäksi Itä-Uudenmaan alue. Itä-Suomessa korostuu Savonlinnan ympäristö. Yli 50 000 ihmisen kaupungeista Helsinki on tehokkain mikro- ja pienyritysten liikevaihdon tuottaja suhteessa väestöön ja seuraavina ovat Seinäjoki ja Lahti. Pienemmistä 10 000 - 50 000 asukkaan kaupungeista väestöön suhteutettuna vahvimmat ovat Maarianhamina, Kalajoki, Kankaanpää ja Ylivieska.

Tämä alueellinen tapausesimerkki mikro- ja pienyritysten liikevaihdosta korostaa, että on tärkeää käyttää useita rinnakkaisia mittareita alueellisten ilmiöiden tarkasteluun, koska merkittävätkin ilmiöt voivat jäädä luokitusten katveisiin ja jakaumien varjoon. On siis tervehdyttävää nostaa tarkasteluun erilaisia näkökulmia. Yritystilastojen äärelle työskennellessä oli itsellemmekin mainiota huomata, miten laajasti maaseutumaisia alueita nousi vahvan tuloksen osalta esiin. Samalla oli kiinnostavaa koemielessä visualisoida kartalla perinteisen koropleettikartan eli alueluokituskartta yhteydessä kuntiin liittyviä jakaumia pylväsdiagrammien tapaan korkeuteen suhteutettuna.

Karttakuva, jossa näytetään mikro- ja pienyritysten liikevaihto vuonna 2021 kunnittain suhteessa väestöön (väritetyn luokituksen lisäksi kunnan korkeus osoittaa liikevaihdon suhteessa väestöön).
Kuva 2. Mikro- ja pienyritysten liikevaihto vuonna 2021 kunnittain suhteessa väestöön (väritetyn luokituksen lisäksi kunnan korkeus osoittaa liikevaihdon suhteessa väestöön).
Karttakuva, jossa näytetään mikro- ja pienyritysten liikevaihto vuonna 2021 kunnittain suhteessa väestöön (väritetyn luokituksen lisäksi kunnan korkeus osoittaa liikevaihdon suhteessa väestöön).
Kuva 2. Mikro- ja pienyritysten liikevaihto vuonna 2021 kunnittain suhteessa väestöön (väritetyn luokituksen lisäksi kunnan korkeus osoittaa liikevaihdon suhteessa väestöön).

Tässä esitetyt tarkastelut ovat osa Resurssiviisaat kasvutekijät ja kuntien elinvoima (REAKT) -hanketta, jota rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö. Hankkeessa tutkitaan kunnittain pienten yritysten taloutta, työllistävyyttä, vientiä (tavarat ja palvelut) sekä kasvua ja sitä tukevia alueellisia tekijöitä koko maan kattavilla rekisteriaineistolla. Tutkimuksemme yksi osa koskee nopeasti kasvavien gaselliyrityksten sijoittumista Suomen aluerakenteessa ja työmme toinen osakokonaisuus vuosien 2010-2021 yritysdatan kunnittaisten aikasarjojen parissa on viimeistelyvaiheessa.

Lue lisää REAKT-hankkeesta täältä.

Kirjoittajat:
Ossi Kotavaara, FT, dosentti, tutkimusjohtaja, Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä (Rex), Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Pauliina Björk, DI, FM, projektitutkija, Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä (Rex), Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti


* Yritysmuodoiksi on rajattu osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, osuuskunnat sekä luonnolliset henkilöt (T:mi).

**Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1422). Virallinen lehti nro L 124 , 20/05/2003 s. 0036 - 0041.