Pohjois-Pohjanmaan kestävää tulevaisuutta tehdään yhdessä - yrittäjyyskasvatuksen malli uudistettu

Muuttuva toimintaympäristö ja työelämä vaativat myös koulutukselta muutoksia. Kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle ja kansainvälistymisen myötä yritysten tulee toimia eri kulttuureissa. Näiden trendien myötä myös koulutuksessa tulee ottaa kestävä kehitys, digitalisaatio ja toimintaympäristön globalisoituminen yhä enemmän huomioon. ESR-rahoitteisessa VÄKEVÄ-hankkeessa luotiin uudistettu yrittäjyyskasvatuksen malli, jonka tavoitteisiin nämä trendit sisällytettiin.
kaksi nuorta naista katsovat läppäreitä

Yrittäjyyskasvatus on tukemassa eri ikäisten oppijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen mallia päivitettiin koko maakunnan yhteistyönä huomioiden alueelliset erityispiirteet. Alueellisissa työpajoissa nousi esille halu kehittää Pohjois-Pohjanmaan elinvoimaa yrittäjyyskasvatuksen avulla: yrittäjämäisten taitojen ja yrittäjyysvalmiuksien vahvistaminen auttaa nuoria näkemään mahdollisuuksia omalla kotiseudulla.
Uudistetun yrittäjyyskasvatuksen mallin visioksi nousi: Pohjois-Pohjanmaan kestävää tulevaisuutta tehdään yhdessä. Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys ovat läpileikkaavia teemoja, ja ne on sisällytetty kaikkiin yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteisiin. Uudistettu malli sisältää yhteiset tavoitteet, yhteiset suositukset ja linjaukset, kouluastekohtaiset osaamistavoitteet sekä työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteiset tavoitteet ovat:

1. Yrittäjyyskasvatuksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

Yrittäjyyskasvatus on sisältöjä ja menetelmiä, joiden avulla eri ikäiset oppijat oppivat rakentamaan kestävää tulevaisuutta itselleen ja muille. Yrittäjyyskasvatus linkittyy moneen kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ilmiöön, joten uudistetun mallin ensimmäisenä tavoitteena on sisällyttää yrittäjyyskasvatus vahvemmin yhä vahvemmin kestävään kehitykseen, digitalisaatioon ja kansainvälisyyteen.

2. Yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan osaamisidentiteettiä sekä yrittäjyys- ja työelämätaitoja.

Jokaisessa on sitä jotakin. Yrittäjyydessä ja työelämässä tarvittavia taitoja vahvistetaan koko opintopolun ajan. Henkilökohtaisten vahvuuksien, kehittämiskohteiden ja omien kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen on keskiössä tässä teemassa. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen mallin toisena tavoitteena on jatkaa ja kehittää sitä arvokasta työtä, jota on jo tehty osaamiseen ja yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun rakentamiseksi.

3. Yrittäjyyskasvatuksella tehdään yrittävää kulttuuria yhdessä.

Myös tässä tavoitteessa korostuu yhdessä tekeminen. Yrittäjyyskasvatus on yhteinen asia ja osa arvopohjaa. Yrittävä kulttuuri tarkoittaa kulttuuria, jossa jokaista yhteisön jäsentä kannustetaan kehittämään vahvuuksiaan, hankkimaan osaamista ja kokeilemaan uutta. Uudistetun mallin kolmantena yhteisenä tavoitteena on jatkaa yrittävän kulttuurin rakentamista niin maakunnallisella kuin yksikkökohtaisellakin tasolla.

4. Hyvien käytänteiden ja toimintamallien tunnistaminen, jakaminen ja hyödyntäminen

Eri kouluasteilla tehdään yrittäjyyskasvatustyötä monipuolisesti eri käytänteitä ja toimintamalleja hyödyntäen. Läpileikkaavat teemat ja tavoitteet ovat kuitenkin yhteisiä. Yrittäjyyskasvatukseen liittyviä materiaaleja on saatavilla paljon, mutta yhdessä tehden ja verkostoja hyödyntäen sen vaikuttavuus on suurempaa. Neljäs tavoite on tukea yhteistyötä, verkostoja ja hyvien toimintamallien jakamisen kulttuuria.

Uudistettuun malliin sisältyy myös suosituksia toimenpiteistä ja työkaluja niiden toteuttamiseen. Suositusten keskiössä on muodostaa ehjä polku kouluasteelta toiselle siirryttäessä, huomioiden oppijan henkilökohtainen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen kehittyminen jatkuvana oppimisena.

Maaliskuussa uudistuva minunpolkuni.fi-verkkosivusto kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen uudet maakunnalliset suositukset sekä kouluastekohtaiset osaamistavoitteet.

Lue lisää VÄKEVÄ-hankkeesta.

Kirjoittaja: Suvi Tulonen, projektitutkija, HTM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE®