Yhteistyö sidosryhmien kanssa tuottaa aitoja kehitysideoita Oulun yliopistolle

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Menestyminen edellyttää yhä aktiivisempaa yhteistyötä kansallisesti ja

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Menestyminen edellyttää yhä aktiivisempaa yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti niin tieteessä kuin yhteiskuntasuhteissa. Pidämme yhteyttä sidosryhmiimme muun muassa yhteistyösuhteiden neuvoston kautta. Nykyisen yhteistyösuhteiden neuvoston kolmevuotinen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa, ja on aika katsoa, mistä on keskusteltu ja mitä olemme saaneet aikaiseksi.

Yhteistyösuhteiden neuvosto koostuu viidestä yliopiston tutkimuksen fokusalueille sijoittuvasta yhteistyöryhmästä, joihin kuuluu asiantuntijoita niin sidosryhmistä kuin Oulun yliopistosta. Ryhmien tehtävänä on välittää yhteiskunnan kehitysnäkymiä ja odotuksia strategisen suunnittelun pohjaksi sekä välittää tietoa yliopiston toiminnasta yhteiskuntaan ja erityisesti kyseisen fokusalueen keskeisiin sidosryhmiin. Työskentelyllä edistämme mm. yliopiston innovaatiotoimintaa, yrittäjyyttä, tutkimus- ja hankeyhteistyötä, koulutuksen työelämävastaavuutta sekä ulkoista viestintää, alumnisuhteita ja varainhankintaa.

Ensimmäisenä toimintavuotena teemana oli koulutus. Keskusteluissa nousi esille etenkin osaajapula ja -tarve laajasti eri sektoreilla, big data ja data-analytiikan osaamistarve sekä tekoäly. Lisäksi keskusteltiin yliopiston kyvystä houkutella opiskelijoita, henkilökuntaa ja tutkimusrahoitusta, sillä pelkkä julkinen rahoitus ei riitä. Näitä asioita onkin aktiivisesti nostettu esille myös yliopiston sisäisessä keskustelussa ja olemme jo tehneet toimenpiteitä mm. opiskelijamarkkinoinnissa. Oulun yliopisto on nostanut aloituspaikkoja useissa tutkinto-ohjelmissa ja yliopistossamme on käynnistynyt jatkuvan oppimisen yliopisto JOY, joka osaltaan vastaa yhteiskunnan osaamisvajeeseen.

Toisen toimintavuoden teema oli tutkimus. Esiin nousivat mm. Oulun tutkimusekosysteemin merkitys ympäröivälle yhteiskunnalle, digitalisaatio ja sen murros, monitieteisyys, osaajapula sekä tekniikan ja ihmistieteiden yhdistäminen. Tapaamisissa keskusteltiin myös datan roolista tutkimuksessa ja tuotekehityksessä – etenkin terveysdatan käytön mahdollisuudet tutkimukselle ja palveluille. Myös kestävä kehitys ja sen huomioiminen tutkimuksessa olivat vahvasti mukana läpileikkaavana teemana. Oulun yliopistossa otetaankin pian käyttöön kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma, jossa näitä asioita huomioidaan. Lisäksi tiedekunnissa ja tutkimusyksiköissä on käynnissä useita aktiviteetteja keskusteltuihin teemoihin liittyen.

Tämän vuoden teemana on ollut yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yhteistyösuhteet. Olemme keskustelleet muun muassa siitä, miten voimme edistää yhdessä tekemistä ja pitää säännöllisesti yhteyttä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Teemoina ovat olleet myös työllistyminen onnistumisen mittarina, miten yliopiston strategia vastaa osaajapulaan, korona ja hiilen kierto. Keskusteluissa nousi esille myös muutkin kuin suorat taloudelliset hyödyt; inklusiivisuus ja hyödyn tuominen kaikille esimerkiksi digitaalisuuden kautta. Sidosryhmiltä saatua viestiä on viety eteenpäin tiedekuntiin ja pohdimme parhaillaan, miten otamme huomioon toiminnassamme saadun palautteen.

Haluamme rakentaa ja pitää kiinteitä yhteyksiä ympäristöömme ja sidosryhmiimme sekä käydä avointa keskustelua eri tahojen kanssa tavalla, jolla on vaikutusta myös yliopiston tuleviin strategisiin linjauksiin ja toiminnan suunnitteluun. Yhteistyösuhteiden neuvoston kautta olemme saaneet arvokasta palautetta ja kehittämisehdotuksia, joiden avulla voimme kehittää omaa toimintaamme entistä vahvemmin yhteiskuntaa hyödyttäväksi.
Uusi yhteistyösuhteiden neuvosto aloittaa kolmevuotiskautensa tammikuussa 2022. Suuri osa nykyisistä jäsenistä halusi iloksemme jatkaa neuvostossa ja kasvatimme jäsenten määrää muutamilla puutuviksi havaituilla sidosryhmillä. Tulevan kauden teemat ja ohjelma on suunnittelun alla.

Arto Maaninen
Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori
yhteistyösuhteiden neuvoston puheenjohtaja

Katso myös
Oulun yliopiston palvelut yrityksille ja yhteisöille