Geotieteet

Geotieteiden opinnoissa Oulun yliopistossa yhdistyvät luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen.

Geotieteiden asiantuntijuus auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään vihreää siirtymää. Paremmat ympäristöratkaisut ja luonnonvaroihin liittyvä päätöksenteko auttavat ratkaisemaan elämän edellytyksiin ja mineraalisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä haasteita.
Ihmisiä jonossa matkalla järvelle, joka on keskellä jäätikköä.

Tutustu geotieteisiin alana

Opiskele geotieteitä Oulun yliopistossa

  • Saat laaja-alaisen käsityksen maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista.
  • Työllistyt erinomaisesti ja voit verkostoitua alan yritysten kanssa jo opiskeluaikana.  
  • Saat laajan ja vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian työtehtäviin ja halutessasi kansainvälisen uran.  
  • Opetuksessa korostuvat arktisen ympäristön asettamat haasteet ja mahdollisuudet kestävään luonnonvarojen hyödyntämiseen. 
  • Tutkinnossa yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen.

Geotieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

35

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

5 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Monitieteiset opinnot kestävän kehityksen periaatteita korostaen

Geotieteissä tutkitaan maapallon ja sen eri osien syntyä, koostumusta ja kehitystä. Geologia soveltaa kemian ja fysiikan menetelmiä luonnon ymmärtämiseen.

Geologian asiantuntijana voit soveltaa osaamistasi ympäristöongelmien ratkaisuun ja ympäristöekologiseen suunnitteluun. Tarvetta tällaiselle osaamiselle on yhä enemmän.

Geotieteiden tutkinto antaa sinulle valmiudet osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Lisäksi saat vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian kansallisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin.

Opinnot tarjoavat korkeatasoista ja kansainvälistä kaivannaisalan ja geotieteiden opetusta alan huippuasiantuntijoiden tukemana.

Opinnoissasi yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen. Pääset tutustumaan uusimpiin geologian, geokemian ja geofysiikan tutkimusmenetelmiin.

4 200 €

mediaanipalkka

56 %

työllistynyt yritykseen

Teknillistieteellisten alojen osaajaksi

Monitieteisissä opinnoissa pääset kartuttamaan myös matematiikan, kemian, kauppatieteiden, tilastollisten menetelmien, tietojenkäsittelyn ja teknillistieteellisten alojen osaamista.

Opintojesi kandivaiheen jälkeen voit erikoistua taloudelliseen geologiaan tai maaperägeologiaan.

Taloudellisen geologian opintosuunta keskittyy mineraaliesiintymien karakterisointiin, hyödyntämiseen, malminetsintään sekä mineraaliesiintymiä synnyttäviin geologisiin prosesseihin. Opintojen aikana saat laajan teoriapohjan, jota sovelletaan käytännönläheisissä kenttä- ja laboratorioharjoituksissa.

Maaperägeologiassa keskitytään maaperän muodostumiseen, koostumukseen ja rakenteeseen sekä niitä muovaaviin prosesseihin. Maaperägeologista osaamista tarvitaan esimerkiksi malminetsinnässä, ympäristö-, maanrakennusalan ja pohjavesivarojen selvityksissä.

Voit sijoittua tutkimus- ja malminetsintäorganisaatioihin, suunnittelutoimistoihin ja konsulttitaloihin, valtion tai kuntien ympäristöhallintoon, kaivosteollisuuteen sekä rakennus- ja ympäristöalan toimistoihin Suomessa ja ulkomailla.

Työtehtäväsi voivat liittyä tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon sekä erilaisiin alan johtotehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • geologi
  • tutkija
  • erityisasiantuntija
  • ympäristöasiantuntija
  • kaivoksen johtaja.

Tutustu geotieteiden opintosisältöihin

Löydät geotieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Ratkaisuja ympäristöhaasteisiin

Kasvaessasi geotieteiden asiantuntijaksi opit ymmärtämään muuttuvaa maapalloa, maaperää, elämän edellytyksiä, uusimpia geotiedon käsittelytekniikoita sekä mineraalisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.