Toimeentulo opiskelun aikana

Tietoa toimeentuloon liittyvistä vaihtoehdoista.

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta sekä asumislisästä ulkomailla opiskelevilla. Opintotuen suuruuteen vaikuttaa korkeakouluopintojen aloitusajankohta, opiskelijan ikä ja asumismuoto. Opintolaina on markkinaehtoinen laina, jota voi hakea pankista. Kela ratkaisee kaikki korkeakouluopiskelijoiden opintotukiasiat.

Opintotuen hakeminen: Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien. Opintotukihakemuksen voi täyttää Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeen voi jättää mihin tahansa Kelan toimistoon. Uusien opiskelijoiden kannattaa toimittaa opintotukihakemuksensa välittömästi saatuaan tiedon opiskelijaksi hyväksymisestä, koska viive tukihakemusten käsittelyssä on pisin alkusyksystä.

Enimmäistukiaika yliopisto-opinnoissa: Jos suoritat sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, saat opintotuen ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto), voidaan sinulle myöntää opintotuki ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri/DI-tutkinto) suorittamiseen. Hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa ei suoriteta erikseen alempaa korkeakoulututkintoa, joten näissä tutkinnoissa voit saada opintotuen kerralla koko enimmäistukiajalle. Kuhunkin tutkintoon voi saada vain tietyn tutkintokohtaisen enimmäismäärän tukikuukausia. Jos olet saanut aiemmin opintotukea korkeakouluopintoihin, vaikuttaa se tukiaikaasi.

Opinnoissa edistyminen: Opinnoissa edistymistäsi seurataan vuosittain, ja sinulla tulee kertyä opintosuorituksia keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Lisäksi edellytetään, että lukuvuoden aikana on suoritettava vähintään 20 opintopistettä, jos nostat opintotukea yhdeltäkin kuukaudelta.

Tulot: Myös omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka paljon opintotukea voi vuodessa nostaa. Kelan verkkosivuilta löytyy tulolaskuri, jonka avulla voit laskea, kuinka monelta kuukaudelta voit tulojesi perusteella nostaa opintotukea.

Näin hoidat opintotukiasiasi Kelassa

Kelan asiointipalvelussa voit hoitaa lähes kaikki opintotukiasiasi. Kelan verkkosivuilla on kattavasti tietoa opintotuesta sekä muista opintoetuuksista.

Voit hoitaa henkilökohtaiset etuusasiasi myös

Käytettävissäsi ovat myös Kelan some-kanavat

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuella tuetaan työssä olevien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista ammatillista koulutusta. Jos olet ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Lue lisää aikuiskoulutustuesta.

Tietoa aikuiskoulutustuesta:

Toimeentulotuki

Opiskelijan ensisijaiset tulonlähteet ovat aina opintotuki sekä työstä saatava palkka. Toimeentulotuki on tarveharkintainen ja viimesijainen toimeentuloturvan muoto, johon opiskelija on oikeutettu turvautumaan, mikäli mitkään muut keinot eivät takaa toimeentuloa. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki kunnalta. Opiskelija voi olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea esimerkiksi tilanteissa, joissa hänen opintotukensa on katkaistu tai se on loppunut. Kesällä opiskelija voi olla oikeutettu toimeentulotukeen, jos opiskelu ei kesällä ole mahdollista eikä hän ole löytänyt työpaikkaa. Toimeentulotuen saamiseen vaikuttaa hakijan elämäntilanne ja varallisuus.

Tietoa toimeentulotuesta: