Lisensiaatin opinnäytetyö

Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu loppuvaiheessa syventävät Tutkielma-opinnot, joissa kirjoitetaan opinnäytetyö. Tämän tutkielman laajuus on 20 opintopistettä. Tutkielmassa syvennetään ja sovelletaan oman alan teoreettista ja tutkimuksellista osaamista ohjaajan avulla. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.

Sinulle

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteet (syventävien tutkielmat)

Kaikki muut opinnäytetyöt paitsi artikkeleiksi aiotut, julkaistaan Oulun yliopiston kirjaston sähköisessä OuluREPO-julkaisuarkistossa avoimella näkyvyydellä tai rajatulla näkyvyydellä siten, että opinnäytetyö on luettavissa tietyillä kirjaston työasemilla. Työn ohjaaja (ja tarvittaessa tutkimusryhmän jäsenet) ja opinnäytetyön tekijä yhdessä päättävät minkälaiset tulokset avoimella tai rajatulla näkyvyydellä julkaistava opinnäytetyö sisältää. Valmis opinnäytetyö palautetaan tarkastajille arvioitavaksi sähköisen opinnäytetöiden tarkastus-ja julkaisujärjestelmän Laturin kautta.

Laturi-opas: Sähköinen opinnäytetyön palautusprosessi, Ohjeet opiskelijoille, tarkastajille ja hyväksyjille

Mikäli opinnäytetyö muodostuu artikkelista tai artikkeliksi aiotusta/salassapidettävästä aineistosta, tulee arkistoitava paperiversio/sähköinen pdf-muodossa toimittaa koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Valmis opinnäytetyö ja suomenkielinen yhteenveto palautetaan tarkastajille arvioitavaksi, jonka jälkeen tarkastajat arvioivat opinnäytetyön arviointilomakkeella.

 1. Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija täyttää ohjaajan kanssa lomakkeen opinnäytetyön tarkastajien ilmoittamisesta ja julkaisuluvasta. Opiskelija toimittaa lomakkeen koulutuksen lähipalvelupisteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen study.medicine@oulu.fi.

 1. Opiskelija toimittaa opinnäytetyön nimetyille tarkastajille ja koulutuksen lähipalvelupisteeseen sähköpostitse.

 1. Tarkastajat kirjaavat lausuntonsa opinnäytetyön arviointilomakkeelle ja palauttavat allekirjoitetun lomakkeen sähköpostitse koulutuksen lähipalvelupisteeseen study.medicine@oulu.fi.

 1. Opinnäytetyön hyväksyjä saa tiedon hyväksymistä odottavasta työstä sähköpostitse koulutuksen lähipalveluista.

 1. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä Pepin HOPSista hyväksymisen jälkeen.

Koulutuksen lähipalveluiden yhteystiedot

Lähipalvelupiste: Aapistie 7A, 2. kerros, K201

Palveluosoite: study.medicine@oulu.fi

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Teknillinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Humanistinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmassa syventävien opintojen tutkielmaan (20 op) sisältyy tutkimussuunnitelman ja ohjaussopimuksen laatiminen (091601S, 4 op), kirjallinen tutkielma, sen esittäminen sekä osallistuminen kaksi kertaa tutkimusseminaareihin (091602S, 16 op).

Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte (040300A), joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen voi suorittaa, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte tehdään Exam-järjestelmässä. Katso tähän liittyvät Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman ohjeet sivun Kypsyysnäyte Sinulle-sisällöstä.

Tutkielmainfo ja aiheen valinta

Hammaslääketieteen oppiaineet esittelevät tutkimusprojektejansa kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille vuosittain loka-marraskuussa järjestettävässä infotilaisuudessa. Lisätietoa tutkimusprojekteista ja niihin liittyvistä tutkielman aiheista antavat oppiaineiden vastuuhenkilöt:

 • Hampaiston kehitys-ja oikomisoppi: Yliopistotutkija Virpi Harila
 • Karies-ja juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito: Professori Marja-Liisa Laitala
 • Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede: Professori Pekka Ylöstalo
 • Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia: Professori Kirsi Sipilä ja Ritva Näpänkangas
 • Suu- ja leukakirurgia: Yliopistotutkija Riitta Lithovius
 • Suuradiologia: Yliopistonlehtori Annina Sipola
 • Terveydenhuolto: Professori Marja-Liisa Laitala
 • Suupatologia ja suun limakalvosairaudet: Professori Tuula Salo

Tutkielman aiheen ja ohjaajan voi löytää myös valtakunnallisen Syväriportin kautta

Ohjeet ja lomakkeet

Lääketiede

Lääketieteen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (044011S Tutkielma ja 044012S Kypsyysnäyte). Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija voi suorittaa kypsyysnäytteen Exam-järjestelmässä, sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Ohjeet Examiin.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.