Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin taitonsa. Tekstistä tarkastetaan siis sisällön lisäksi myös kieliasu. Kieliasu tarkastetaan vain kerran, tavallisesti kandidaatintutkinnon yhteydessä. Jotta kypsyysnäyte voidaan hyväksyä, on sen täytettävä kielelliset kriteerit, jotka on kirjattu kypsyysnäytteen kirjoitusohjeisiin. Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Kieli määräytyy koulusivistyskielen perusteella.

Millä kielellä kypsyysnäyte tulee kirjoittaa? Pitääkö siitä aina tarkistaa kieli? Miten suoritetaan toisen kotimaisen kielen kurssi, jos on käynyt koulunsa ulkomailla? Mikä on riittävä lähtötaso? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy kattava ohjeistus kandidaatin tutkinnossa osoitettavien kielitaitovaatimusten osalta.

Huomaa, että jokaisella tiedekunnalla on omat toimintatapansa liittyen esimerkiksi siihen, milloin ja missä kypsyysnäyte kirjoitetaan. Opiskelijan tulee ottaa hyvissä ajoin selvää näistä toimintatavoista omasta tiedekunnastaan.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä opinnäytetyön aihepiiristä. Kypsyysnäytteen sisällön arvioi tutkielman ohjaaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvostelusta päättää koulutusdekaani.

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Mikäli opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkintoonsa kypsyysnäytteen, arvioidaan maisterin tutkintoon sisältyvässä kypsyysnäytteessä ainoastaan kypsyysnäytteen sisältö. Maisterin tutkinnon opinnäytetyöhön sisältyvä tiivistelmä voidaan arvostella kypsyysnäytteenä, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä tehdyn kandidaatin tutkintonsa yhteydessä.

Kypsyysnäytteen kieli

Opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, ei koske yliopistojen tutkintoasetuksen 6 §:n 1 momentin kielitaitovaatimukset. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää tiedekunta. Koulutusdekaani voi oikeuttaa antamaan kypsyysnäytteen jollakin vieraalla kielellä. Tällaisessa tapauksessa kypsyysnäytteestä tarkistetaan vain sisältö.

Kypsyysnäytteen tekeminen

Kypsyysnäytteen voi tehdä sen jälkeen, kun opinnäytetyön ohjaaja on antanut luvan. Kypsyysnäyte on noin 4-sivuinen kirjoitelma opinnäytetyön aihepiiriin liittyvästä annetusta aiheesta. Opinnäytetyön ohjaaja määrää kypsyysnäytteen aiheen. 

Kypsyysnäytteen voi tehdä missä tahansa biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tenttitilaisuudessa tai kerran kuukaudessa pidettävässä lääketieteellisen tiedekunnan yleisen tentin yhteydessä.  Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan BMTK:n opintoasiainsihteerille Kaisa Tuomiselle.  

Kypsyysnäyte Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Sekä kandidaatin että pro gradu -tutkielman yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisesti Examinarium-tenttiakvaariossa. Opiskelijan tulee aina sopia kypsyysnäytteen suorittamisesta etukäteen ohjaajan kanssa. Ohjaaja valmistelee kypsyysnäytteen sähköiseen EXAM-järjestelmään, josta tulee opiskelijalle ilmoitus sähköpostitse. Sähköpostissa on linkki EXAMin varauskalenteriin. Opiskelijan tulee varata tenttiaika ja paikka tenttiakvaarioon. Tilan ja ajan varaamisesta on erilliset opiskelijan ohjeet. Ilmoittautuessasi tarkista, että ilmoittaudut oikealla koodilla; 

kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte: 721010A
maisterin tutkinnon kypsyysnäyte: 721010S.

Kandidaatin tutkinnon vakiomuotoinen kypsyysnäytekysymys on:
Esittele tutkielmasi aiheeseen liittyvää aikaisempaa tieteellistä tietoa ja tutkielmasi keskeisiä löydöksiä sekä pohdi millaisia johtopäätöksiä tämän tiedon perusteella voidaan tehdä. 

Kandidaatin tutkinnon valmistumisaikataulu kertoo, mihin mennessä kypsyysnäyte tulee viimeistään suorittaa tiettyä valmistumispäivämäärää silmällä pitäen.

Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteellä arvioidaan maisteriohjelman kirjallisen esittämisen oppimistavoitetta vakiomuotoisella kysymyksellä:
Esitä perustellen tutkielmasi tulokset suhteessa aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen ja pohdi, miten tutkielmasi tuloksia voidaan hyödyntää liike-elämässä tai taloudellisessa päätöksenteossa.

Maisterin tutkinnon valmistumisaikataulu kertoo, mihin mennessä kypsyysnäyte tulee viimeistään suorittaa tiettyä valmistumispäivää silmälläpitäen.

Huomioita kypsyysnäytteen kielestä

Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Suomeksi sen kirjoittavat opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ruotsinkielisen kypsyysnäytteen kirjoittavat koulusivistyksensä ruotsiksi saaneet.

Opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, ei koske yliopistojen tutkintoasetuksen 6 §:n 1 momentin kielitaitovaatimukset. Opiskelijan katsotaan kuitenkin saaneen koulusivistyksensä myös sillä kielellä, jolla hän on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Tällöin kypsyysnäyte kirjoitettaisiin suomeksi tai ruotsiksi. Vain muussa tapauksessa maisterivaiheen kypsyysnäytteen voi kirjoittaa englanniksi. 

Jos aiemmassa, toisessa korkeakoulututkinnossa on jo suoritettu suomen tai ruotsin kielinen kypsyysnäyte jolle on tehty kielentarkistus, maisterivaiheen kypsyysnäytteestä arvioidaan vaan sisältö, ei kieltä. 

Kypsyysnäyte

Opiskelija sopii opinnäytetyön ohjaajan kanssa kypsyysnäytteen suorittamisesta, jonka jälkeen ohjaaja laatii opiskelijalle henkilökohtaisen tentin Exam-järjestelmään. Järjestelmä lähettää opiskelijalle sähköpostilla tiedon tentistä ja ilmoittautumislinkin. Linkin kautta opiskelija varaa paikan (tietokoneen) Examinarium-tenttitilasta joko Kontinkankaalla tai Linnanmaalla. Tenttiin ei ilmoittauduta Weboodin kautta.

Ohjeet Examista löytyvät: http://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti

Käyttääkseen Exam-järjestelmää siihen tulee kirjautua sivulla: https://exam.oulu.fi ja hyväksyä käyttöehdot ennen kuin henkilökohtaista tenttiä voidaan laatia. Kirjautuminen pitää tehdä vain ennen ensimmäistä sähköistä tenttimiskertaa.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan ja osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä.

Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kirjoittaa kypsyysnäytteen äidinkielellään tai sillä kielellä, jolla tutkielma on kirjoitettu. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa äidinkielellä, jos se on yliopistossa edustettuna oleva kieli.

Osaamistavoite: Opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään viimeistellyn esseen, jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielmansa teoreettista ja metodista taustaa sekä keskeisiä tuloksia.

Kypsyysnäytteen kieliasun arvioi suomen tai ruotsin kielen asiantuntija. Sisällön arvioi oppiaineen opettaja, lukuunottamatta suomen ja saamen kieliä, joissa myös kieliasun arvioi oppiaineen opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen hyväksymisestä päättää koulutusdekaani sisällön tarkastajan ja kielen tarkastajan arvioiden perusteella.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan Examinariumissa (tai poikkeustapauksessa tenttitilaisuudessa). Kypsyysnäytteen pituus on noin 500 sanaa. Tenttivastaus on esseetyyppinen, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettu, analyyttinen ja ehyt kokonaisuus, jossa opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä.

Kypsyysnäytteen kirjoittamiseksi opiskelija saa yhden tai useamman vaihtoehtoisen otsikon.

Kypsyysnäytteiden on kieliasun osalta täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset.

 1. Käsin kirjoitettu teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat.
 2. Kirjoituksella on otsikko. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan.
 3. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin.
 4. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa.
 5. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi.
 6. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja palvelee informaation välittymistä.
 7. Tyyli on asiatyyliä.
 8. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden tai kuvien varassa.
 9. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus.
 10. Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa.

Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä on monia erilaisia virheitä tai jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin em. alueista.

Maisterintutkinnon kypsyysnäyte

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä on samalla maisterintutkinnon kypsyysnäyte. Koulutusdekaani hyväksyy gradun tiivistelmän maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä gradun hyväksymisen yhteydessä.  

 

Suomen kieli

Ilmoittautumisohjeet

 1. Kirjaudu omilla tunnuksillasi Exam-ohjelmaan, jotta opettaja voi luoda sinulle tentin.
 2. Lähetä hyväksytty kandidaatintutkielmasi professori Jari Sivoselle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) sähköpostin liitetiedostona. Muista lähettää tutkielma vähintään 10 päivää aiemmin, sillä se täytyy ehtiä lukea ja siitä täytyy ehtiä tehdä kysymykset.
 3. Kun sinulle on laadittu tentti Examiin, saat ilmoituksen sähköpostiisi.
 4. Varaa itsellesi aika Examinariumiin, kirjoita kypsyysnäyte ja jätä se arvioitavaksi.

Kandidaatin kypsyysnäyte

Kypsyysnäytekokeen voi tehdä sähköisessä tenttijärjestelmässä Examinarium. Sovi  tutkielman  ohjaajan kanssa etukäteen kypsyysnäytteen tekemisestä .

Opiskelijan kypsyysnäytteessä kirjoittama teksti todistaa, että opiskelija tuntee opiskelemansa aihealueen ja hänellä on hyvä äidinkielen taito.  Ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen.

Huomioithan jäljempänä mainitut kypsyysnäytteen kieltä koskevat asiat Jos opiskelija on saanut suomenkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte suomeksi. Jos opiskelija on saanut ruotsinkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte ruotsiksi.

Kypsyysnäytteen tekstin pituus on noin yksi konseptipaperi (eli neljä sivua tai noin 500 sanaa). Tekstin pitää olla esseemuodossa ja käsitellä lopputyön aihealuetta, ja sen pitää olla analyyttinen ja johdonmukainen. Kypsyysnäytteessä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimusmateriaalejaan, -tapojaan ja -tuloksiaan. Kypsyysnäytteen tekemisestä ei saa opintopisteitä. Kypsyysnäytteen otsikon määrittää (yleensä) kandidaatintutkielman ohjaaja.
Tekstin on oltava seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen:

 • käsialan pitää olla luettavissa olevaa, ja siinä pitää olla selkeästi erottuvat pienet ja suuret alkukirjaimet sekä sanojen välit

 • tekstin rakenteen pitää olla hyvin määritetty ja sen pitää muodostaa johdonmukainen kokonaisuus

 • teksti pitää olla selkeästi jaettu hyvin määritettyihin kappaleisiin

 • tekstillä pitää olla otsikko ja tekstin pitää vastata annettua otsikkoa

 • opiskelijan pitää osata perusoikeinkirjoitus- ja välimerkkisäännöt

 • lauseiden ja sivulauseiden väliset suhteet pitää ilmaista selkeästi eikä tekstissä saa olla merkittäviä viittausvirheitä

 • lauseiden sanajärjestyksen pitää olla selkeä ja vastata annettuja tietoja

 • tekstin pitää olla tyyliltään muodollista

 • tekstiä arvioivan henkilön pitää pystyä tulkitsemaan tekstiä eikä kirjoittajan tule olettaa, että arvioija on lukenut opinnäytteen.

Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos siinä on merkittäviä ja toistuvia ongelmia joillakin edellä mainituista alueista tai jos siinä on paljon virheitä.

Filosofian maisterin kypsyysnäyte

Jos opiskelija on kandidaatintutkintonsa (tai muiden korkeakouluopintojensa tai ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten opintojensa) yhteydessä tehnyt kypsyysnäytteen, jossa hän on todistanut suomen tai ruotsin kielen taitonsa, maisterin kypsyysnäyte voidaan korvata pro gradu -tutkielman tiivistelmällä. Opiskelijan pitää kirjoittaa tiivistelmä erilliselle lomakkeelle, jossa on kypsyysnäytettä koskevia erityisohjeita. Tässä tapauksessa opiskelijan ei tarvitse tekstillään osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan, mutta tekstin pitää silti osoittaa, että opiskelija tuntee opiskelemansa alan.

Tiivistelmän pitää sisältää

 • tutkimuksen aihealue

 • tutkimuksen kohde, käytetyt materiaalit ja tutkimuksen tavoite

 • käytetyt tutkimusmenetelmät (jos tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu kirjallisuuteen, opiskelijan pitää mainita merkittävimmät lähdeteokset; jos tutkimus on luonteeltaan empiirinen, opiskelijan pitää mainita käytetyt tutkimusmenetelmät)

 • tutkimuksen tärkeimmät tulokset

 • tuloksiin perustuvat johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

 • avainsanat.

Tiivistelmän pitää mahtua yhdelle sivulle (fonttikoko 12, riviväli 1,5) ja siihen pitää liittää opiskelijan allekirjoittama kansilehti. Tiivistelmä on muuten vapaamuotoinen, ja siihen ei ole dokumenttipohjaa. 

Tiivistelmässä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimusmateriaalejaan, -tapojaan ja -tuloksiaan edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja tai tarkastajaksi nimetyt tiedekunnan henkilökunnan edustajat arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty tai hylätty. Kypsyysnäytteen tekemisestä ei saa opintopisteitä.

Jos opiskelija ei ole osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitoaan kandidaatintutkinnon yhteydessä tai jonkin muun alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä, opiskelijan pitää tehdä se silloin maisterin tutkinnossa.  Kielen valinnan periaatteet ovat samat kuin kandidaatintutkinnon yhteydessä.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2019