Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin taitonsa. Tekstistä tarkastetaan siis sisällön lisäksi myös kieliasu. Kieliasu tarkastetaan vain kerran, tavallisesti kandidaatintutkinnon yhteydessä. Jotta kypsyysnäyte voidaan hyväksyä, on sen täytettävä kielelliset kriteerit, jotka on kirjattu kypsyysnäytteen kirjoitusohjeisiin. Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Kieli määräytyy koulusivistyskielen perusteella.

Millä kielellä kypsyysnäyte tulee kirjoittaa? Pitääkö siitä aina tarkistaa kieli? Miten suoritetaan toisen kotimaisen kielen kurssi, jos on käynyt koulunsa ulkomailla? Mikä on riittävä lähtötaso? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy kattava ohjeistus kandidaatin tutkinnossa osoitettavien kielitaitovaatimusten osalta.

Huomaa, että jokaisella tiedekunnalla on omat toimintatapansa liittyen esimerkiksi siihen, milloin ja missä kypsyysnäyte kirjoitetaan. Opiskelijan tulee ottaa hyvissä ajoin selvää näistä toimintatavoista omasta tiedekunnastaan.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019

Kypsyysnäyte Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Sekä kandidaatin että pro gradu -tutkielman yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisesti Examinarium-tenttiakvaariossa. Opiskelijan tulee aina sopia kypsyysnäytteen suorittamisesta etukäteen ohjaajan kanssa. Ohjaaja valmistelee kypsyysnäytteen sähköiseen EXAM-järjestelmään, josta tulee opiskelijalle ilmoitus sähköpostitse. Sähköpostissa on linkki EXAMin varauskalenteriin. Opiskelijan tulee varata tenttiaika ja paikka tenttiakvaarioon. Tilan ja ajan varaamisesta on erilliset opiskelijan ohjeet. Ilmoittautuessasi tarkista, että ilmoittaudut oikealla koodilla; 

kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte: 721010A
maisterin tutkinnon kypsyysnäyte: 721010S.

Kandidaatin tutkinnon vakiomuotoinen kypsyysnäytekysymys on:
Esittele tutkielmasi aiheeseen liittyvää aikaisempaa tieteellistä tietoa ja tutkielmasi keskeisiä löydöksiä sekä pohdi millaisia johtopäätöksiä tämän tiedon perusteella voidaan tehdä. 

Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteellä arvioidaan maisteriohjelman kirjallisen esittämisen oppimistavoitetta vakiomuotoisella kysymyksellä:
Esitä perustellen tutkielmasi tulokset suhteessa aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen ja pohdi, miten tutkielmasi tuloksia voidaan hyödyntää liike-elämässä tai taloudellisessa päätöksenteossa.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu kertoo, mihin mennessä kypsyysnäyte tulee viimeistään suorittaa tiettyä valmistumispäivää silmälläpitäen.

Huomioita kypsyysnäytteen kielestä

Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Suomeksi sen kirjoittavat opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ruotsinkielisen kypsyysnäytteen kirjoittavat koulusivistyksensä ruotsiksi saaneet.

Opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, ei koske yliopistojen tutkintoasetuksen 6 §:n 1 momentin kielitaitovaatimukset. Opiskelijan katsotaan kuitenkin saaneen koulusivistyksensä myös sillä kielellä, jolla hän on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Tällöin kypsyysnäyte kirjoitettaisiin suomeksi tai ruotsiksi. Vain muussa tapauksessa maisterivaiheen kypsyysnäytteen voi kirjoittaa englanniksi. 

Jos aiemmassa, toisessa korkeakoulututkinnossa on jo suoritettu suomen tai ruotsin kielinen kypsyysnäyte jolle on tehty kielentarkistus, maisterivaiheen kypsyysnäytteestä arvioidaan vaan sisältö, ei kieltä. 

Kypsyysnäyte

Opiskelija sopii opinnäytetyön ohjaajan kanssa kypsyysnäytteen suorittamisesta, jonka jälkeen ohjaaja laatii opiskelijalle henkilökohtaisen tentin Exam-järjestelmään. Järjestelmä lähettää opiskelijalle säköpostilla tiedon tentistä ja ilmoittautumislinkin. Linkin kautta opiskelija varaa paikan (tietokoneen) Examinarium-tenttitilasta joko Kontinkankaalla tai Linnanmaalla. Tenttiin ei ilmoittauduta Weboodin kautta.

Ohjeet Examista löytyvät: http://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti

Käyttääkseen Exam-järjestelmää siihen tulee kirjautua sivulla: https://exam.oulu.fi ja hyväksyä käyttöehdot ennen kuin henkilökohtaista tenttiä voidaan laatia. Kirjautuminen pitää tehdä vain ennen ensimmäistä sähköistä tenttimiskertaa.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan ja osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä.

Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kirjoittaa kypsyysnäytteen äidinkielellään tai sillä kielellä, jolla tutkielma on kirjoitettu. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa äidinkielellä, jos se on yliopistossa edustettuna oleva kieli.

Osaamistavoite: Opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään viimeistellyn esseen, jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielmansa teoreettista ja metodista taustaa sekä keskeisiä tuloksia.

Kypsyysnäytteen kieliasun arvioi suomen tai ruotsin kielen asiantuntija. Sisällön arvioi oppiaineen opettaja, lukuunottamatta suomen ja saamen kieliä, joissa myös kieliasun arvioi oppiaineen opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen hyväksymisestä päättää koulutusdekaani sisällön tarkastajan ja kielen tarkastajan arvioiden perusteella.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan Examinariumissa (tai poikkeustapauksessa tenttitilaisuudessa). Kypsyysnäytteen pituus on noin 500 sanaa. Tenttivastaus on esseetyyppinen, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettu, analyyttinen ja ehyt kokonaisuus, jossa opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä.

Kypsyysnäytteen kirjoittamiseksi opiskelija saa yhden tai useamman vaihtoehtoisen otsikon.

Kypsyysnäytteiden on kieliasun osalta täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset.

 1. Käsin kirjoitettu teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat.
 2. Kirjoituksella on otsikko. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan.
 3. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin.
 4. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa.
 5. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi.
 6. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja palvelee informaation välittymistä.
 7. Tyyli on asiatyyliä.
 8. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden tai kuvien varassa.
 9. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus.
 10. Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa.

Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä on monia erilaisia virheitä tai jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin em. alueista.

Maisterintutkinnon kypsyysnäyte

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä on samalla maisterintutkinnon kypsyysnäyte. Koulutusdekaani hyväksyy gradun tiivistelmän maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä gradun hyväksymisen yhteydessä.  

 

Suomen kieli

Ilmoittautumisohjeet

 1. Kirjaudu omilla tunnuksillasi Exam-ohjelmaan, jotta opettaja voi luoda sinulle tentin.
 2. Lähetä hyväksytty kandidaatintutkielmasi professori Jari Sivoselle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) sähköpostin liitetiedostona. Muista lähettää tutkielma vähintään 10 päivää aiemmin, sillä se täytyy ehtiä lukea ja siitä täytyy ehtiä tehdä kysymykset.
 3. Kun sinulle on laadittu tentti Examiin, saat ilmoituksen sähköpostiisi.
 4. Varaa itsellesi aika Examinariumiin, kirjoita kypsyysnäyte ja jätä se arvioitavaksi.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2019