Saavutettavuus opinnoissa

Saavutettavuudella tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön järjestämistä ja toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yleistä

Saavutettavuus koskettaa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilökuntaa. Erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Saavutettavuustyö perustuu mm. yhdenvertaisuuslakiin.Saavutettavuustyössä vaikutetaan monipuolisesti opiskelun mahdollisuuksien parantamiseen. Tilojen käytettävyyden ohella huomiota kiinnitetään saavutettavuuden parantamiseen mm. näkymättömien esteiden poistamisella. . Näitä ovat mm. erilaiset oppimisen ongelmiin liittyvät erityiskysymykset ja mielenterveyteen liittyvät esteet. Saavutettavaa opiskelua tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisella ohjauksella sekä ohjaushenkilökunnalle suunnatulla koulutuksella.

Yksilölliset opintojärjestelyt opintojen aikana

Opiskelija voi terveydellisin perustein hakea yksilöllisiä opintojärjestelyjä opintojensa suorittamiseen ja arviointiin. Perusteita voivat olla mm. kuulo- näkö- tai muu aistivamma, luki- tai paniikkihäiriö tai ADHD.

Opintojen etenemisen tukeminen ja erilainen oppiminen

Opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyvissä erityiskysymyksissä opiskelijat voivat ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelmissa tarjolla oleviin ohjauspalveluihin tai yliopistotason ohjauspalveluihin:

  • Opintojen ohjauksesta vastaavat tutkinto-ohjelmittain tehtävään nimetyt koulutussuunnittelijat, omaopettajat, pienryhmäohjaajat sekä opinnäytetöiden (kandi, diplomityö tai gradu) ohjaajat.
  • Yliopistotasolla opintojen etenemistä tukevia ohjauspalveluja tarjotaan opiskelu- ja uraohjauksen sekä opintopsykologin ohjauspalveluiden kautta kaikille opiskelijoille. Ohjaajat tukevat ja ohjaavat opiskelijoita erilaisissa opiskelun solmukohdissa.
  • Opiskelijoiden mielenterveystyöstä vastaa ensisijaisesti YTHS:n mielenterveyspalvelut.

Saavutettavuus kirjastossa

Saavutettavuus kirjastossa tarkoittaa yhdenvertaista mahdollisuutta käyttää kirjaston palveluita, aineistoja ja tiloja toimintarajoitteista huolimatta. Lisätietoja löydät kirjaston saavutettavuuspalveluista.

Yliopiston tilojen saavutettavuus

Oulun yliopiston Linnanmaan kampusalue on yleisen liikkumisen kannalta hyvin toimiva. Saavutettavuuteen on kiinnitetty huomioita lisäksi erilaisin järjestelyin (ks. kampuskartat):

  • Kaikkien yliopiston toimipisteiden pysäköintipaikoilla on merkityt inva-paikat.
  • Kolmen pääoven kautta (sisäänkäynnit P, R ja T2) esteetön kulku yliopiston tiloihin.
  • Yliopistolla on vierailijoita varten lainattava pyörätuoli, jota voi tarvittaessa tiedustella aulapalvelupisteeltä.
  • Induktiosilmukat ovat L-saleissa, Saalastin salissa ja ATK-kadun opetustiloissa
  • Yliopistolla on useita inva-WC:tä.
  • Liikkumista helpottavia hissejä on useita eri puolilla yliopistoa.
  • Aulapalvelupisteistä löytyy muutamia kappaleita kuulovahvistimia, joita voi lainata.

Saavutettavuus ja kansainvälinen opiskelijavaihto

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK)- verkoston kanssa koonnut tämän tarkistuslistan korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville, saavutettavuus- ja vammaisasioita hoitaville sekä yksilöllistä tukea ja -opintojärjestelyjä tarvitseville opiskelijoille.

Vaihtoon lähtevä opiskelija voi tarvita yksilöllistä tukea ja opintojärjestelyjä vamman, sairauden tai esimerkiksi oppimisvaikeuden takia. Yksilöllisten järjestelyjen tarkoituksena on tukea vaihtoon lähtijän opiskelua ja arjen sujumista: asumista, liikkumista, vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, samoin myös ratkaisut. Tuen selvittäminen ja järjestäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Vaihtoon lähtevä opiskelija on avainasemassa oman tarpeensa esille tuomisessa koskien saavutettavuutta ja sitä koskevia järjestelyitä.

Linkit