Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulun yliopistossa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja estää syrjintä iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, alkuperän, kielen, vammaisuuden tai muun näihin verrattavan tekijän perusteella. Yhdenvertaisuus sisältää myös esteettömyyden. Erilaisuus ei saa merkitä eriarvoisuutta vaan tavoitteena on ihmisten erilaisuuden tunnistava ja tunnustava oikeudenmukaisuus.

Tasa-arvotyön perusta on eettisissä ja laillisissa lähtökohdissa, ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on tunnistettavissa kaikessa ihmisten välisessä käytännöllisessä toiminnassa ja kohtelussa.

Oulun yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on edistää työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä ehkäistä syrjintää ja puuttua epäkohtiin. Yhteisön jäsenten yhdenvertaisuuden sekä sukupuolten välisen tasa-arvon tulee olla keskeisenä periaatteena kaikessa yliopiston toiminnassa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen on jokaisen asia ja perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön organisointi Oulun yliopistossa:

 • Yliopiston johto edistää ja valvoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista. 
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta kehittää ja tiedottaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioita, lisäksi toimikunnalla on päävastuu yhdenvertaisuuteen liittyvän esteettömyystyön kehittämisessä ja seurannassa. 
 • Tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmät kehittävät toimintatapoja ja -rakenteita sovellettavaksi koko yliopistossa ja tekevät esteettömyystyötä.
 • Ylioppilaskunta ja sen piirissä toimivat opiskelijajärjestöt edistävät opiskelijoiden tietoisuutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. 
 • Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat huomioidaan mm. työsuojelutoimikunnassa ja opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta jakaa myös vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon saatujen ehdotusten perusteella.
   

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteet näkyvät kaikessa yliopiston toiminnassa :

 • Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa työympäristössä 
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tutkimuksessa ja tutkijakoulutuksessa 
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opiskelussa ja opetuksessa

Toimenpiteet ja toimintaohjeet yliopistoyhteisölle

 • Perehdyn Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, ja kouluttaudun ja hankin tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
 • Huolehdin sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä opiskelijoiden ja henkilöstöryhmien edustajia työryhmiin.
 • Tiedostan, että sukupuolten moninaisuus on osa Oulun yliopistoa.
 • Huolehdin tasa-arvoisesta työvastuiden jakautumisesta monipaikkatyötä, etätyötä ja lähityötä tekevien kesken.
 • Miehenä käytän isyys- ja vanhempainvapaat sekä osallistun sairaan lapsen hoitoon.
 • Kannustan miehiä käyttämään isyys- ja vanhempainvapaita sekä osallistumaan sairaan lapsen hoitoon.
 • Tutustun kielipoliittiseen ohjelmaan ja toteutan sitä omassa työssäni.
 • Minulla on nollatoleranssi kiusaamiseen ja häirintään.

Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja häirintään!
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2023.
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
Toimikunnan puheenjohtaja: Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi
Sihteeri: DEI-asiantuntija Taina Cooke

Sinua voisi kiinnostaa myös