Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulun yliopistossa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja estää syrjintä iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, alkuperän, kielen, vammaisuuden tai muun näihin verrattavan tekijän perusteella. Yhdenvertaisuus sisältää myös esteettömyyden. Erilaisuus ei saa merkitä eriarvoisuutta vaan tavoitteena on ihmisten erilaisuuden tunnistava ja tunnustava oikeudenmukaisuus.

Tasa-arvotyön perusta on eettisissä ja laillisissa lähtökohdissa, ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on tunnistettavissa kaikessa ihmisten välisessä käytännöllisessä toiminnassa ja kohtelussa.

Oulun yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on edistää työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä ehkäistä syrjintää ja puuttua epäkohtiin. Yhteisön jäsenten yhdenvertaisuuden sekä sukupuolten välisen tasa-arvon tulee olla keskeisenä periaatteena kaikessa yliopiston toiminnassa.

Oulun yliopisto edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta niin työympäristössä, tutkimuksessa ja tutkijakoulutuksessa sekä opiskelussa ja opetuksessa. Tavoitteena on, että:

 • meillä on osallistava, saavutettava ja moninainen työyhteisö, johon jokainen tuntee yhteenkuuluvuutta ja jossa on arvostuksen ja luottamuksen kulttuuri
 • henkilöstölinjaukset ja työkulttuuri huomioivat tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteet ja näin edistävät myös osallisuutta ja syrjimättömyyttä
 • opiskelijavalinnassa huomioidaan mahdollisuus hakeutua koulutukseen useilla eri taustoilla ja koulutuksia, hakuprosessia ja opiskelijavalintaa koskeva viestintä on selkeää ja ajantasaista
 • opetus- ja arviointimenetelmien monipuolisuus, ohjauspalveluiden saatavuus ja erilaisuutta ymmärtävä ja hyväksyvä asenneilmapiiri mahdollistavat opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen on jokaisen asia ja perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin.

Toimenpiteet ja toimintaohjeet yliopistoyhteisölle

 • Perehdyn Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, ja kouluttaudun ja hankin tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
 • Huolehdin sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä opiskelijoiden ja henkilöstöryhmien edustajia työryhmiin.
 • Tiedostan, että sukupuolten moninaisuus on osa Oulun yliopistoa.
 • Huolehdin tasa-arvoisesta työvastuiden jakautumisesta monipaikkatyötä, etätyötä ja lähityötä tekevien kesken.
 • Miehenä käytän isyys- ja vanhempainvapaat sekä osallistun sairaan lapsen hoitoon.
 • Kannustan miehiä käyttämään isyys- ja vanhempainvapaita sekä osallistumaan sairaan lapsen hoitoon.
 • Tutustun kielipoliittiseen ohjelmaan ja toteutan sitä omassa työssäni.
 • Minulla on nollatoleranssi kiusaamiseen ja häirintään.

Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja häirintään!

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön organisointi Oulun yliopistossa

 • Yliopiston johto edistää ja valvoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta kehittää ja tiedottaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioita, lisäksi toimikunnalla on päävastuu yhdenvertaisuuteen liittyvän esteettömyystyön kehittämisessä ja seurannassa.
 • Tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmät kehittävät toimintatapoja ja -rakenteita sovellettavaksi koko yliopistossa ja tekevät esteettömyystyötä.
 • Ylioppilaskunta ja sen piirissä toimivat opiskelijajärjestöt edistävät opiskelijoiden tietoisuutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa.
 • Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat huomioidaan mm. työsuojelutoimikunnassa ja opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta jakaa myös vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon saatujen ehdotusten perusteella.

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan (pdf), joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2023.

Oulun yliopisto on laatinut kattavan saavutettavuussuunnitelman vuosille 2023–2024 (pdf) osana yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvää työtä. Suunnitelma on lisätty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman liitteeksi. Saavutettavuussuunnitelman teossa on hyödynnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Kohti saavutettavampaa korkeakoulututusta ja korkeakoulua -julkaisua. Suunnitelmassa kuvataan nykyinen saavutettavuustilanne ja tulevaisuuden tavoitteet, sekä keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Suunnitelman painopisteitä ovat opiskelijavalinnan ja opiskelun saavutettavuuden parantaminen Oulun yliopistossa. Muita kehityskohteita ovat työyhteisön, kansainvälisen liikkuvuuden, yliopiston palveluiden, kuten tilojen, kirjaston, UniMove-liikuntapalveluiden sekä digitaalisten palveluiden saavutettavuus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
Toimikunnan puheenjohtaja: Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi
Sihteeri: DEI-asiantuntija Taina Cooke

Sinua voisi kiinnostaa myös