Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto tekee määrätietoisesti työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistoyhteisössä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua, ehkäistä syrjintää sekä ohjata puuttumaan epäkohtiin. Jokaista yliopistoyhteisön jäsentä kannustetaan omalla toiminnallaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Oulun yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan

Oulun yliopiston tavoitteena on, että jokainen yhteisömme jäsen kokee itsensä tervetulleeksi ja tasavertaiseksi toimijaksi yhteisössämme. Yhdenvertainen kohtelu ja osallisuus koskettavat kaikkia sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään, eroja tuottavaan tekijään katsomatta.

Yhteisön jäsenten yhdenvertaisuuden sekä sukupuolten välisen tasa-arvon tulee olla keskeisenä periaatteena kaikessa yliopiston toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pyritään yliopistossa edistämään läpäisevästi päätöksenteon, toiminnan organisoinnin, kehittämisen ja arvioimisen kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa.

Oulun yliopistossa tavoitteena on, että:

 • meillä on osallistava, saavutettava ja moninainen työ- ja opiskeluyhteisö, johon jokainen tuntee yhteenkuuluvuutta ja jossa on arvostuksen ja luottamuksen kulttuuri
 • henkilöstölinjaukset ja työkulttuuri huomioivat tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteet ja näin edistävät myös osallisuutta ja syrjimättömyyttä
 • opiskelijavalinnassa huomioidaan mahdollisuus hakeutua koulutukseen useilla eri taustoilla ja koulutuksia, hakuprosessia ja opiskelijavalintaa koskeva viestintä on selkeää ja ajantasaista
 • opetus- ja arviointimenetelmien monipuolisuus, ohjauspalveluiden saatavuus ja erilaisuutta ymmärtävä ja hyväksyvä asenneilmapiiri mahdollistavat opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen on jokaisen asia

Toimenpiteet ja toimintaohjeet yliopistoyhteisölle

 • Perehdyn Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, ja kouluttaudun ja hankin tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
 • En hyväksy kiusaamista tai häirintää. Puutun kiusaamis- tai häirintätilanteisiin sellaisia havaitessani.
 • Pyrin tunnistamaan piilevää rasismia ja kitkemään sitä yliopistoyhteisöstä.
 • Vahvistan kansainvälisen henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuutta toteuttamalla omassa työssäni monikielisiä käytäntöjä.
 • Osallistun perhemyönteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen.
 • Työryhmien jäseniä nimettäessä kiinnitän huomiota monimuotoisen edustuksen toteutumiseen.
 • Ollessani osallinen rekrytoinneissa huomioin monimuotoisen rekrytoinnin periaatteet.
 • Esihenkilönä edistän työntekijöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta esimerkiksi vahvistamalla palkkatasa-arvoa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia urakehityksessä.

Kunnioittava ja arvostava käyttäytyminen on kaikkien vastuulla

Syrjintää, häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä ei hyväksytä yliopistoyhteisössä. Ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi on luotu yhteinen toimintamalli.

Saavutettava, esteetön yliopisto

Saavutettavuus ja esteettömyys ovat tärkeä osa yhdenvertaisuutta. Huolehtimalla sähköisten palvelujen saavutettavuudesta sekä tilojen esteettömyydestä pyritään turvaamaan kaikille yliopistoyhteisön jäsenille tasavertaiset työskentely- ja opiskeluolot.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön organisointi Oulun yliopistossa

Yliopiston johto edistää ja valvoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutumista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä koko yliopistoyhteisölle, seuraa yliopistoympäristön inklusiivisuutta ja organisoi tarvittavia kehittämistoimia. Lisäksi toimikunnalla on päävastuu yhdenvertaisuutta edistävän saavutettavuustyön kehittämisessä ja seurannassa.

Tiedekuntien ja yksiköiden yhteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmät kehittävät toimintatapoja ja -rakenteita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön sovellettavaksi koko yliopistossa ja tekevät saavutettavuustyötä.

Lisäksi Oulun yliopistossa toimii saavutettavuustyötä koordinoiva saavutettavuusohjausryhmä sekä saavutettavuutta edistävä saavutettavuustyöryhmä.

Ylioppilaskunta ja sen piirissä toimivat opiskelijajärjestöt edistävät opiskelijoiden tietoisuutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Ongelmatilanteissa opiskelijat voivat olla yhteydessä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin.

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan (pdf), joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2024–2025. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää myös saavutettavuusuunnitelman (pdf).

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Toimikunnan puheenjohtaja: Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi
Sihteeri: DEI-asiantuntija Taina Cooke

Sinua voisi kiinnostaa myös