Esteetön opiskelu

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yleistä

Esteettömyys koskettaa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilökuntaa. Erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Esteettömyystyö perustuu yhdenvertaisuuslakiin.

Esteettömyystyössä vaikutetaan monipuolisesti opiskelun esteiden poistamiseen. Tilojen käytettävyyden ohella huomiota kiinnitetään ns. näkymättömien esteiden poistamiseen. Näitä ovat mm. erilaiset oppimisen ongelmiin liittyvät erityiskysymykset ja mielenterveyteen liittyvät esteet. Esteetöntä opiskelua tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisella ohjauksella sekä ohjaushenkilökunnalle suunnatulla koulutuksella.

Yliopiston tilojen esteettömyys

Oulun yliopiston Linnanmaan kampusalue on yleisen liikkumisen kannalta hyvin toimiva. Esteettömyyteen on kiinnitetty huomioita lisäksi erilaisin järjestelyin (ks. kampuskartat):

  • Kaikkien yliopiston toimipisteiden pysäköintipaikoilla on merkityt inva-paikat.
  • Kolmen pääoven kautta (sisäänkäynnit P, R ja C5) esteetön kulku yliopiston tiloihin.
  • Yliopistolla on vierailijoita varten lainattava pyörätuoli, jota voi tarvittaessa tiedustella vahtimestareilta.
  • Suuret luentosalit on varustettu induktiosilmukalla.
  • Yliopistolla on useita inva-WC:tä.
  • Liikkumista helpottavia hissejä on useita eri puolilla yliopistoa.

Esteettömien PDF-tiedostojen luonti

PDF- tiedostot tehdään esteettömiksi, jotta esimerkiksi liikuntaesteiset, näkövammaiset tai kuulovammaiset pystyvät käyttämään PDF- dokumentteja näytönlukuohjelmilla, pistekirjoitustulostimilla tai ilman niitä. Esteettömyystoiminnot myös tekevät dokumentista helppokäyttöisemmän ja helpommin luettavan esimerkiksi tietokoneella tai mobiililaitteilla. Lue lisää.

Lisätietoja tietohallinnosta: neuvonta(at)oulu.fi.

Opintojen etenemisen tukeminen ja erilainen oppiminen

Opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyvissä erityiskysymyksissä opiskelijat voivat ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelmissa tarjolla oleviin ohjauspalveluihin tai yliopistotason ohjauspalveluihin:

  • Opintojen ohjauksesta vastaavat tutkinto-ohjelmittain tehtävään nimetyt koulutussuunnittelijat, omaopettajat, pienryhmäohjaajat sekä opinnäytetöiden (kandi, diplomityö tai gradu) ohjaajat.
  • Yliopistotasolla opintojen etenemistä tukevia ohjauspalveluja tarjotaan opiskelu- ja uraohjauksen sekä opintopsykologin ohjauspalveluiden kautta kaikille opiskelijoille. Ohjaajat tukevat ja ohjaavat opiskelijoita erilaisissa opiskelun solmukohdissa.
  • Opiskelijoiden mielenterveystyöstä vastaa ensisijaisesti YTHS:n mielenterveyspalvelut.

Henkilökohtaiset järjestelyt valintakokeissa

Valintakokeisiin liittyvissä kysymyksissä hakija voi olla yhteydessä hakukohdeyliopistojensa tiedekunnan johtavaan koulutusasiantuntijaan. Yhteyttä on hyvä ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta mahdolliset järjestelyt voidaan organisoida. Tyypillisiä järjestelyjä ovat mm. lisäajan tai rauhallisen työskentelytilan järjestäminen valintakoetilanteessa. Järjestelyt ovat tapauskohtaisia ja sovitaan yksilöllisesti. 

Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyjä varten

Yksilölliset opintojärjestelyt

Opiskelija voi tietyin perustein hakea yksilöllisiä opintojärjestelyjä opintojensa suorittamiseen ja arviointiin. Perusteita voivat olla mm. kuulo- näkö- tai muu aistivamma, luki- tai paniikkihäiriö tai Asperger-oireyhtymä. Yksilöllisiä opintojärjestelyjä voivat olla mm: tentteihin lisäaikaa tai erillinen tila, kirjallisten töiden tekemiseen lisäaikaa tai -ohjausta tai esitelmän pitäminen ryhmän sijaan kahdenvälisesti opettajalle.

Opiskelija toimittaa hakemuksen yksilöllisiä opintojärjestelyjä varten henkilökohtaisesti opintopsykologille. Opiskelija voi varata ajan opintopsykologille täyttämällä  ajanvarauslomakkeen. Lomakkeeseen merkitään keskusteluaiheeksi "Terveydellisistä syistä johtuvat henkilökohtaiset opintojärjestelyt". Suositusta käytetään sovittaessa opettajan kanssa yksilöllisistä opintojärjestelyistä. Opettaja aina viimekädessä arvioi ja määrittelee opintojärjestelyjen toteutuksen opintojakson tavoitteiden pohjalta huomioiden opintopsykologin ehdotuksen.

Suositus yksilöllisistä opintojärjestelyistä -hakemus

Video yksilöllisistä opintojärjestelyistä 

Tenttiminen erillisessä tilassa

Opiskelija, jolle on suositeltu tenttimistä erillisessä tilassa sopii järjestelystä yhdessä opintojakson opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opettajaan ja sopia henkilökohtaisista tenttijärjestelyistä mieluummin jo opintojakson alussa, mutta viimeistään 2 viikkoa ennen tenttiä, jotta tarvittavat tilanvaraus ja valvonta voidaan järjestää.

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto

Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK)- verkoston kanssa koonnut tämän tarkistuslistan korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville, esteettömyys- ja vammaisasioita hoitaville ja esteettömyystukea tarvitseville opiskelijoille.

Vaihtoon lähtevä opiskelija voi tarvita esteettömyyspalveluita vamman, sairauden tai esimerkiksi oppimisvaikeuden takia. Yksilöllisten järjestelyjen tarkoituksena on tukea vaihtoon lähtijän opiskelua ja arjen sujumista: asumista, liikkumista, vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, samoin myös ratkaisut. Tuen selvittäminen ja järjestäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Vaihtoon lähtevä opiskelija on avainasemassa oman tarpeensa esille tuomisessa koskien esteettömyyttä ja sitä koskevia järjestelyitä.