Developmental and Situational Dynamics of Students’ Math Anxiety and Performance

iFeelMath

iFeelMath on Oulun yliopiston ja Åbo Akademin välinen nelivuotinen Suomen Akatemian konsortiohanke. Tutkimme matematiikka-ahdistuksen ja matematiikan osaamisen kehitys- ja tilannekohtaista dynamiikkaa alakoululaisten keskuudessa ja kehitämme interventioita matematiikka-ahdistuksen lieventämiseksi.

Rahoittajat

Numbers
Milloin, miten ja miksi matikka-ahdistus kehittyy? (Kuva: Pexels)

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Rahoituksen määrä

799 761 EUR

Projektin koordinaattori

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Vaikka nuorten matematiikka-ahdistuksen ja matematiikan suorituskyvyn välinen negatiivinen suhde on hyvin dokumentoitu, tämä suhde on vielä huonosti ymmärretty alakoululaisten keskuudessa. Oppilaat, joilla on matematiikka-ahdistusta (esiintyvyys 11-17 %), kokevat jännityksen ja ahdistuksen tunteita, jotka haittaavat heidän matematiikan suoritustaan. iFeelMath-hankkeessa tuomme uutta tieteellistä tietoa tälle alalle tutkimalla matematiikka-ahdistuksen ja matemaattisen osaamisen kehitys- ja tilannekohtaista dynamiikkaa alakoululaisten keskuudessa. Lisäksi kehitämme ja testaamme lyhyitä luokkahuoneessa toteutettavia interventioita, joilla tuetaan oppilaita, joilla on korkea matematiikka-ahdistus, jotta voimme ehkäistä matematiikka-ahdistuksen mahdollisia kielteisiä seurauksia.

Neljännen luokan oppilaita (n = 400) seurataan viisi kertaa kuudennelle luokalle asti, jotta voidaan tutkia matematiikka-ahdistuksen ja suoriutumisen välistä yhteyttä. Matematiikka-ahdistuksen ja tehtäväsuorituksen välistä tilannekohtaista dynamiikkaa tutkitaan 100 oppilaan osaotoksessa kahdeksan oppitunnin aikana ja tämä liitetään pitkittäisasetelmaan. Sekä itse raportoitua tilannekohtaista matematiikka-ahdistusta että fysiologisia vasteita (hien eritys iholta) kerätään, kun oppilaat työskentelevät digitaalisten matematiikan tehtävien parissa. Lisäksi teemme kolme lyhyttä interventiota (mindfulness, matematiikan taidot ja yhdistelmä), joilla pyritään vähentämään matematiikka-ahdistusta ja parantamaan matematiikan osaamista.

Yhdistettyjen tutkimusasetelmiemme (pitkittäistutkimus, tilannekohtainen tutkimus ja interventio) odotetaan antavan vastauksia, jotka lisäävät ymmärrystämme siitä, milloin, miten ja miksi matematiikka-ahdistus kehittyy alakouluvuosien aikana. Tämä hanke on ensimmäinen, jossa otetaan huomioon tilannekohtainen näkökulma, jotta voimme lisätä ymmärrystämme matematiikka-ahdistuksen ja osaamisen välisen suhteen mekanismeista. Objektiivisten fysiologisten mittareiden sisällyttämisen itse raportointien lisäksi odotetaan edistävän matematiikka-ahdistuksen tutkimusalaa. Kehitettävät ja testattavat interventio-ohjelmat ovat erittäin tarpeellinen lisä matematiikka-ahdistuksen tutkimuskenttään, jotta voidaan löytää tehokkaita tapoja tukea alakoululaisia, joilla on korkea matematiikka-ahdistus.

Projektin toimenpiteet