Developmental and situational dynamics of students’ math emotions, motivation, and performance (eMotMath)

eMotMath

eMotMath on Oulun yliopiston Eudaimonia-instituutin rahoittama nelivuotinen hanke. Tutkimme matematiikan tunteiden, matematiikan osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehityksellistä ja tilannekohtaista dynamiikkaa alakoululaisten keskuudessa.

Rahoittajat

Two children looking at the teacher

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Eudaimonia Institute

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Viime aikoina on kiinnitetty paljon huomiota oppijoiden tunnetilojen ja oppimistulosten väliseen vuorovaikutukseen. Erityisesti matematiikka, jolla on kiistatta keskeinen asema koulun opetussuunnitelmassa ja jota tarvitaan erilaisissa päivittäisissä tehtävissä, on erittäin emotionaalisesti latautunut, niin negatiivisesti kuin positiivisestikin. Negatiivisilla tunteilla on yleensä käänteinen yhteys matematiikan osaamiseen, kun taas positiiviset tunteet ovat yleensä yhteydessä parempiin suorituksiin. Lisäksi matematiikan oppimiseen liittyvät tunteet näyttävät vaikuttavan oppilaiden hyvinvointiin yhtä paljon kuin heidän akateemisiin tuloksiinsa. Oppilaiden tunteiden, matematiikan osaamisen ja hyvinvoinnin pitkittäisdynamiikkaa on kuitenkin tutkittu melko vähän. Myöskään oppilaiden tunteiden tilannekohtaiseen dynamiikkaan matemaattista tehtävää suoritettaessa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Tässä hankkeessa, joka koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä tutkimuksesta, pyritään täyttämään tämä tutkimusvaje. Ensimmäisessä tutkimuksessa tarkastellaan tunteiden, matematiikan osaamisen ja hyvinvoinnin pitkittäisiä yhteyksiä 4.-5. luokan oppilailla käyttäen rakenneyhtälömallinnusta. Toisessa pilottitutkimuksessa tavoitteena on tunnistaa matemaattista tehtävää suoritettaessa kasvoilta ilmenevien tunteiden tyypit, niiden laukaisijat ja niiden suhde itse raportoituihin tunnetiloihin. Tämän tutkimuksen pohjalta kolmannessa tutkimuksessa, jonka otoskoko on suurempi, keskitytään myös havaittuihin tunteisiin matematiikan tehtävän suorittamisen aikana ja niiden yhteyteen sekä itse raportoituihin tunnetiloihin että matematiikan suoritukseen.

Yhdessä näiden kolmen tutkimuksen tulokset voivat auttaa kehittämään suosituksia opettajille, jotta he voivat tarjota parempaa henkilökohtaista tukea oppilaille, joilla on matematiikan oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja negatiivisia tunteita. Henkilökohtaisen ohjauksen lisääminen voi puolestaan johtaa pitkäkestoisiin muutoksiin koulutusuralla, mikä voi vähentää koulunkäynnin keskeyttämisastetta, kannustaa STEM-alalla tällä hetkellä aliedustettuina olevia henkilöitä tavoittelemaan STEM-uraa ja lisätä elinikäisiä oppimismahdollisuuksia ja parantaa yleisesti sosiaalista yhteenkuuluvuutta.