GeroDigiLead

Hankkeen tavoitteena on tukea vanhuspalveluorganisaatioiden lähijohtajien osaamisen johtamista ja muutosjohtamisen valmiuksia digitaalisten sovellusten hyödyntämiseen liittyvissä muutosprosesseissa, kuntoutumista edistävän toiminnan kontekstissa.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Rahoituksen määrä

244 229 EUR

Projektin koordinaattori

University of Lapland

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea vanhuspalveluorganisaatioiden lähijohtajien osaamisen johtamista ja muutosjohtamisen valmiuksia digitaalisten sovellusten hyödyntämiseen liittyvissä muutosprosesseissa, kuntoutumista edistävän toiminnan kontekstissa. Tavoitteena on myös kehittää lähijohtajien osaamista työntekijöiden digitaitojen systemaattisessa kehittämisessä sekä organisaation yhteisöllisyyden ja oppimisilmapiirin parantamisessa. Osaamisen kehittymisen myötä tavoitellaan henkilöstön parempaa pysyvyyttä ja saatavuutta vanhustyöhön, sekä lähijohtajien ja koko vanhuspalveluorganisaation henkilöstön työhyvinvoinnin paranemista. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat lappilaisissa ja pohjoispohjanmaalaisissa vanhuspalveluorganisaatioissa työskentelevät lähijohtajat. Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat vanhustyötä tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Hankkeessa kehitetään uusi johtamisen työväline lähijohtajille, joka auttaa kuvaamaan ja arvioimaan vanhuspalveluiden henkilöstön digitaitojen tasoa ja kehittämistarpeita ikääntyneiden kuntoutumista edistävän toiminnan kontekstissa. Lisäksi hankkeessa tuetaan lähijohtajien toimintaa oppimisilmapiirin yhteisöllisessä kehittämisessä, kokeillaan uudenlaisia vertaistuellisia toimintatapoja johtamisessa digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseksi vanhustyön arjessa ja luodaan edellytyksiä lähijohtajien työhyvinvoinnin paranemiselle digimuutosten johtamiseen liittyvän osaamisen johtamisen kehittymisen myötä.

Hankkeessa ovat mukana Lapin yliopisto (päätoteuttaja), Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

Hankkeesta voit lukea tarkemmin hankkeen virallisilta nettisivuilta: https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/GeroDigiLead

Projektin tulokset

Tuloksena on uutta digimuutosprosessien johtamisosaamista ja osaamisen johtamisvalmiuksia vanhustyössä. Tuloksena on lähijohtajien uudenlaista osaamisen johtamisosaamista teknologian hyödyntämisessä, johtamisen apuväline vanhustyön sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiosaamiseen arvioinnissa ja kehittämisessä, sekä oppimisilmapiirin muuttuminen vanhuspalveluorganisaatioissa teknologian hyödyntämiselle myönteisemmäksi. Hankkeen myötä uusia teknologiaan liittyviä kokeiluja käynnistetään kohdeorganisaatioissa, ja käynnissä olevia kokeiluja viedään systemaattisesti eteenpäin. Pitkän aikavälin tuloksena on, että lähijohtajien muutosprosessien johtajuuden vahvistuessa heidän omansa sekä heidän organisaatioidensa työntekijöiden digiosaaminen ja työhyvinvointi paranevat. Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien muutosprosessien vahventuva johtamisosaaminen edistää vanhuspalvelujen tarkoituksenmukaista ja kustannusvaikuttavaa hoidon porrastamista, sillä teknologian käyttö edistää vanhusten toimintakyvyn säilymistä korkealla mahdollisimman pitkään. Pitkällä aikavälillä myös vanhustyön vetovoimaisuus kohdeorganisaatioissa lisääntyy ja nykyisten työntekijöiden sitoutuminen vahvistuu ja muualle lähteminen vähenee.