Hemiselluloosan tehokas hyödyntäminen biojalostuksessa

HeTeBio

Hankkeessa on tavoitteena tehostaa puun hyötykäyttöä biojalostuksessa. Selluloosapohjaisten tuotteiden valmistuksessa syntyy hemiselluloosajakeita, joiden hyödyntämistä tässä hankkeessa pyritään tehostamaan. Hemiselluloosapohjaisten kemikaalien hyödyntämispotentiaali on suuri, koska niille on paljon mahdollisia hyödyntämiskohteita erilaisissa teknokemian tuotteissa.

Rahoittajat

Koivupuita kohoamassa taivasta vasten

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Etelä-Savon maakuntaliitto

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa on tavoitteena tehostaa puun hyötykäyttöä biojalostuksessa. Selluloosapohjaisten tuotteiden valmistuksessa syntyy hemiselluloosajakeita, joiden hyödyntämistä tässä hankkeessa pyritään tehostamaan. Hemiselluloosapohjaisten kemikaalien hyödyntämispotentiaali on suuri, koska niille on paljon mahdollisia hyödyntämiskohteita erilaisissa teknokemian tuotteissa, kuten maaleissa ja pesuaineissa.

Hankkeessa selvitetään selluloosapohjaisten tuotteiden valmistuksessa syntyvien hemiselluloosajakeiden koostumusta ja soveltuvuutta eri käyttökohteisiin. Lisäksi tarkastellaan hemiselluloosan talteenoton kehittämistä siten, että jakeiden hyödynnettävyys voitaisiin maksimoida. Koska hankkeen keskiössä on selluloosapohjaisten tuotteiden valmistusprosessit, erityistä huomiota kiinnitetään hemiselluloosan talteenoton vaikutuksiin selluloosapohjaisen päätuotteen laatuun.

Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon maakuntaliittojen kautta. Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorio.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankesivut

Lisätietoja

Juha Ahola, yliopistonlehtori, TkT

Projektin johtaja

Kemiallinen prosessitekniikka, Oulun yliopisto

Projektin toimenpiteet

Hemiselluloosasta mahdollisuuksia biojalostukseen -webinaari

Ajankohta: ke 6.4.2022 klo 9–12

Paikka: Microsoft Teams

Webinaari on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Webinaari järjestetään Teamsin kautta ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) sivuilla.

Webinaarin keynote-puhujana toimii Åbo Akademin professori Chunlin Xu. Lisäksi kuullaan hankkeen yritysrahoittajien puheenvuoroja.

TERVETULOA kuuntelemaan, mitä mahdollisuuksia hemiselluloosa voi tuoda biojalostukseen!

Projektin tulokset

Hankkeessa on etsitty teknistaloudellisesti kannattavaa tapaa hemiselluloosa oligomeerien (ksylaanien) erottamiseen koivuhakkeesta esihydrolyysillä. Mahdollisista menetelmistä kuumavesiuuton (PHWE) soveltuvia uutto-olosuhteita on aluksi arvioitu paineuutolla laboratoriomittakaavassa (< 100 ml uuttokenno) ja jatkettu panostoimisena penkkimittakaavassa (10 l pakkokiertokeitin). Tutkimuksessa on löydetty prosessiolosuhdealue, jossa saavutetaan kohtuullinen hemiselluloosan poistuma siten, että päätuotteena saadaan ksyloosioligomeerejä. Ksylaanisaannot penkkimittakaavassa ovat pysyneet lähes laboratoriomittakaavassa saavutetulla tasolla.Ksylaanioligomeerien erotamiseksi uutteesta on tarkasteltu etanolisaostusta. Uutteen konsentrointiin ennen saostusta on käytetty vaihtoehtoisesti joko alipainehaihdutusta tai kalvoerotusta. Saostuksessa käytetty etanolipitoisuus ja uutteen ksylaanikonsentraatio vaikuttaa merkittävästi ksylaanisaantoon saostuksessa.Prosessimallinnusta on käytetty uutto- ja erotusvaiheiden toteuttamiskelpoisuuden arviointiin. Lisäksi on luotu prosessimallit furfuraalin ja etanolin valmistukselle uutteesta.Hemiselluloosa-arvoketjun lopputuotteita on tarkasteltu kirjallisuuden perusteella ja ksylaanisesta hemiselluloosasta saatavista tuotteista on tehty kirjallisuuskatsaus (linkki).