KoKiVa - Nuorten koulutusalakiinnostus ja valintojen tukeminen työelämävierailuilla sukupuolisensitiivisesti

Kehitämme verkkoalustan yhteydenpitovälineeksi, pedagogisia lähestymistapoja ja koulutusmateriaalia lukioiden etä- ja lähivierailuja varten Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan yrityksiin. Tavoitteena on, että nuoret rohkenisivat valitsemaan koulutus- ja urapolkuja omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksiin pohjaten ja pyrimme löytämään keinoja lieventää sukupuolen ohjaavaa vaikutusta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tässä hankkeessa

1) kehitetään lukiolasten lähi- ja etätyöelämävierailumalleja ja luodaan uusi sähköinen alusta työelämävierailujen toteutukseen. Alusta mahdollistaa entistä joustavammat ja laajemmin skaalautuvat työelämävierailut eri oppitunneille ja tukee eri oppiaineiden kytkemistä työelämään.

2) Alusta rakennetaan nykyisten vierailurakenteiden kehittämisen tueksi niin, että opiskelijaryhmät voivat vierailla työpaikoilla, ja työelämän edustajat oppitunnilla nykyistä koordinoidummin, alustan keskitettyä varausjärjestelmää hyödyntäen.

3) Hankkeessa tarjotaan koulutusta opetushenkilöstölle (ml. opinto-ohjaajat, opettajat) ja työelämäedustajille vierailujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

4) Hankkeessa valikoidaan pilottikohderyhmät, joiden kanssa kehitetään työelämävierailumallia eteenpäin.

Keskeistä on kehittää itse työelämävierailuja laadullisesti, arvioida niiden toiminnallisuutta ja luoda opetushenkilöstölle ja työelämäedustajille suunnattuja koulutuksia vaikuttavien työelämävierailujen toteutukseen. Työelämävierailuja rakennetaan lähtökohtaisesti työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaista eriytymistä kaventavaksi. Opetushenkilöstölle ja työelämäedustajille tarjotaan koulutusta alojen sukupuolittuneisuudesta ja sen seurauksista. Hankkeessa toteutettaviin pilotteihin valitaan edustajat a) miesvaltaiselta teknologia-alalta ja b) naisvaltaiselta opetusja kasvatusalalta, joissa myös työvoimapulaa alueella on.

Tavoitteena on luoda mittareita, joilla voidaan seurata ja kehittää vierailujen vaikuttavuutta: onko vierailun toteutus pedagogisesti valmisteltu nuoren tietotaso huomioiden ja voidaanko erilaisilla vierailuilla tarjota monipuolisempia näköaloja ja vähentää sukupuolittuneita käsityksiä alojen tarjoamista vaihtoehdoista. Koulutusten tarkoituksena on ohjata opetushenkilöstöä ja työelämän edustajia huomioimaan sukupuolisensitiivisiä ohjausmenetelmiä, joilla voidaan rohkaista nuoria hakeutumaan aloille heidän vahvuuksiensa ja kiinnostuksensa, ei niinkään sukupuolen johdattamina. Lisäksi tarkastellaan, miten työelämävierailuilla voidaan vaikuttaa pystyvyysuskomuksiin tai opiskelumotivaatioon, ja arvioidaan tuoko työelämävierailu merkityksellisyyttä opiskeltaviin oppiaineisiin.

Oulun kaupunki

Ulkoinen linkki
Yhteistyöpartneri

Projektipäällikkö (Ouka)
Kati Ilkka
p. 040 3560 639
kati.ilkka(at)ouka.fi