Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä

DigiPeda

Syksystä 2021 syyskuun 2023 loppuun toimineen Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeen “Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä” tavoitteena oli kehittää opettajien digipedagogista osaamista ja kiinnittää huomiota myös työhyvinvointiin. Hanke toteutettiin Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön (LET) toimesta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Opetus- ja koulutusala on ollut valtavan muutospaineen alla. Covid-19 pandemia osoitti, kuinka tulevaisuudessa opetushenkilöstöltä edellytetään yhä monipuolisempaa digipedagogista osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Hankkeen kantavina teemoina olivat etä- ja hybridiopetuksessa tarvittavien digipedagogisten taitojen kartuttamisen lisäksi opetushenkilöstön työhyvinvoinnin ja resilienssin lisääminen.

Hankkeen koulutukset suunnattiin Pohjois-Pohjanmaalla työskenteleville ja muille teemoista kiinnostuneille opettajille ja kouluttajille. Vuosina 2022-2023 toteutuneiden Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi -koulutusten aikana tutustuttiin erilaisiin digipedagogisiin ratkaisuihin, malleihin ja työkaluihin, joiden avulla voidaan tukea myös oppimisen taitoja, vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Yhden koulutuskokonaisuuden aikana suunniteltiin ja kokeiltiin omaan opetustyöhön soveltuvia menetelmiä, jotka keventävät, eivätkä lisää opettajan työmäärää. Koulutuksen tavoitteena oli vastata etä- ja hybridiopetuksessa tunnistettuihin haasteisiin ja tukea kehitystyötä opetuskäytänteiden ”uuden normaalin” määrittelyssä.

Hanke toteutettiin Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian yksikön (LET) toimesta. LET:n tutkimuksen ja opetuksen ydinosaamista ovat paitsi teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena, myös oppimistutkimus.

Projektin koulutukset

Hanke järjesti Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi -koulutuskokonaisuuden monimuotokoulutuksina keväällä 2022, syksyllä 2022 sekä keväällä 2023. Lisäksi kesäkuussa 2023 julkaistiin itsenäisesti suoritettava kahden opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus. Kurssit olivat saatavilla Oulun yliopiston Jatkuvan Oppimisen Yliopiston sivuilla. Viimeinen, itsenäisesti suoritettava kurssi sulkeutui 30.9.2023. Koulutusten sisällöt muokkautuivat ja tarkentuivat hankeen aikana. Ohessa viimeisimmän koulutuksen sisällöt:

Koronapandemiasta vauhtia digiloikkaan

Tässä osiossa tarkasteltiin opettajuuden muutosta digipedagogisesta näkökulmasta käsin. Opiskelija pääsi kurkistamaan muutaman vuoden takaisen pandemian siivittämään opetustyön digitaaliseen mullistukseen ja opettajien osaamisvaatimusten laajenemiseen. Lisäksi tarkasteltiin pedagogista ajattelua monimuotoisten oppimisympäristöjen näkökulmasta. Osion aikana opiskelijaa rohkaistiin pohtimaan omaa oppimiskäsitystään ja sitä, miten se näyttäytyi omassa opetustyössä. Lisäksi syvennyttiin digitaalisuuteen osana nykypäivän opetusta ja tarkasteltiin teknologian tuomista opetuskäytäntöön.

Digitaaliset työkalut opetuksen tukena

Tässä osiossa perehdyttiin digitaalisiin työkaluihin opetuksen tukena. Tavoitteena oli tutustua digipedagogiikan perustaitoihin sekä digitaalisten työkalujen soveltamisen mahdollisuuksiin opetustyössä. Osiossa käytiin läpi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä toteutettavan opetuksen suunnitteluun liittyviä teemoja. Tämän osion aikana opittiin muun muassa tekemään omaa opetustyötä koskeva ydinainesanalyysi sekä luomaan oppimiskokonaisuutta raamittava pedagoginen käsikirjoitus.

Digipedagogiset mallit ja osaamisen viitekehykset

Tässä osiossa tutustuttiin erilaisiin digipedagogisiin malleihin sekä opettajan ammatillista ja digitaalista osaamista kuvaaviin viitekehyksiin. Osion aikana tarkasteltiin erilaisia tieteellisiä lähestymistapoja digitaalisen pedagogiikan määrittelyyn ja digitaalisen teknologian integroimiseen osaksi opetusta. Lisäksi pohdittiin opettajan oman osaamisen jäsentämistä ja tunnistamista sekä itsearviointia, jota harjoiteltiin SELFIEforTEACHERS -työkalun avulla. Tavoitteena oli kirkastaa omaa pedagogista näkemystä digitaalisten välineiden ja sovellusten opetuskäytöstä.

Digipedavinkit

Tässä osiossa tutustuttiin erilaisiin digipedagogisiin työkaluihin ja käytänteisiin, joiden tarkoituksena oli pyrkiä vastaamaan etä- ja hybridiopetustilanteiden haasteisiin. DigiPeda-tiimi oli koonnut yhteen konkreettisia työkaluja erityiseen ”Digipedareppuun”. Digipedarepusta löytyi blogimuotoisesti esiteltyjä vinkkejä niin opetussisällön tuottamiseen, vuorovaikutuksen ja osallistamisen edistämiseen kuin arvioinnin ja palautteen tueksi.

Itsesäätöinen oppiminen, tunteet ja hyvinvointi

Tässä osiossa tarkasteltiin itsesäätöistä oppimista, tunteita ja niiden säätelyä sekä hyvinvointia opetustyön arjen kontekstissa. Tämän osion aikana syvennyttiin ymmärrystä oppimisen taidoista sekä motivaation ja tunteiden merkitystä opetuksessa. Tavoitteena oli oppia muun muassa millainen on taitava oppija, kuinka minäpystyvyyttä voidaan tukea etä- ja hybridikontekstissa ja kuinka opettaja voi toimia oppijan tunteiden kanssasäätelijänä. Lisäksi saatiin tietoa opettajan hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyen, erityisesti muuttuvien työympäristöjen ja oman jaksamisen näkökulmista.

Vuorovaikutus monimuotoisissa oppimisympäristöissä

Tämän osion aiheina olivat vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Osiossa pohdittiin muun muassa sitä, mitä on yhteisöllinen oppiminen ja miten sen periaatteita voidaan toteuttaa verkkoympäristöissä. Tavoitteena oli tutustua erilaisiin vuorovaikutuksellisiin aktiviteetteihin ja tutkia kuinka vuorovaikutuksen lisääminen tukee oppimista. Osion lopuksi täydennettiin Digitaaliset työkalut opetuksen tukena -osiossa luotua pedagogista käsikirjoitusta tuomalla suunnitelmaan vuorovaikutusta tukevia elementtejä.

Muuttuvat työympäristöt

Koulutuksen viimeisessä osiossa luotiin katsaus tulevaisuuteen. Osion aloitti luento ”Nopea vuosikymmen, työ vedenjakajalla”, jossa käsiteltiin työn, opiskelun, opettamisen ja koko yhteiskunnan tulevia muutoksia. Osion päätteeksi reflektoitiin koulutuksen antia. Koulutuksen lopuksi tarkasteltiin vielä uudelleen omia valmiuksia etä- ja hybridiopetuksen toteuttajana koulutuksen lopetuskyselyn muodossa.

Projektin tulokset

Hanke osallistui useisiin koulutusalan tapahtumiin sekä järjesti Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi -koulutuksen yhteensä neljä kertaa.

Hankkeen tuotoksena julkaistiin Oulun yliopiston oppimateriaalia -sarjassa "Digitaalista pedagogiikkaa: opettaja ja oppija muuttuvissa työskentely-ympäristöissä". Julkaisu löytyy tästä linkistä.