Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä

DigiPeda

Syksyllä 2021 käynnistyneen Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeen “Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä” tavoitteena on kehittää aineenopettajien digipedagogista osaamista ja kiinnittää huomiota myös työhyvinvointiin. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön (LET) toimesta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

 • Projektisuunnittelija / kouluttaja
  Juuso Kojo
 • Projektisuunnittelija
  Outi Rinta-Homi

Projektin kuvaus

Opetus- ja koulutusala on ollut valtavan muutospaineen alla. Covid-19 pandemia on osoittanut, kuinka tulevaisuudessa opetushenkilöstöltä edellytetään yhä monipuolisempaa digipedagogista osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Hankkeen kantavina teemoina ovat etä- ja hybridiopetuksessa tarvittavien digipedagogisten taitojen kartuttamisen lisäksi opetushenkilöstön työhyvinvoinnin ja resilienssin lisääminen. 

Hankkeen koulutusten ensisijaisena kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat yläkoulun ja toisen asteen opettajat. Vuosina 2022-2023 toteutuvien koulutusten avulla vahvistetaan digipedagogista sisältöosaamista erityisesti matemaattis-luonnontieteellisissä ja humanistis-yhteiskunnallisissa aineissa sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa ja vieraissa kielissä. Lisäksi koulutuksissa käsitellään esimerkiksi kognitiivisten ja motivationaalisten taitojen tukemista sekä itsesäätöistä ja yhteisöllistä oppimista. Koulutuksissa keskitytään monimuotoisen vuorovaikutuksen tukemisen keinoihin ja hyvinvointitaitojen parantamiseen muuttuvissa etä- ja hybriditoimintaympäristössä. 

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian yksikön (LET) toimesta. LET:n tutkimuksen ja opetuksen ydinosaamista ovat paitsi teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena, myös oppimistutkimus.

 

Projektin koulutukset

Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi -koulutuksen tavoitteena on vastata etä- ja hybridiopetuksessa tunnistettuihin haasteisiin ja tukea kehitystyötä opetuskäytänteiden ”uuden normaalin” määrittelyssä. Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin digipedagogisiin ratkaisuihin, malleihin ja työkaluihin, joiden avulla voidaan tukea myös oppimisen taitoja, vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Koulutuskokonaisuuden aikana suunnitellaan ja kokeillaan omaan opetustyöhön soveltuvia menetelmiä, jotka keventävät, eivätkä lisää opettajan työmäärää.

Tulevat koulutukset: syksy 2022

Syyskuussa alkavien koulutusten sisältö on suunniteltu tukemaan käytännön työtä eri oppiaineryhmien näkökulmista. Koulutukset on suunnattu Pohjois-Pohjanmaalla työskenteleville äidinkielen ja kirjallisuuden, vieraiden kielten, matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja humanistis-yhteiskunnallisten aineiden opettajille. Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin on auki Oulun yliopiston Jatkuvan oppimisen yliopiston sivuilla osoitteessa https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/digipedagogiikka-helpommaksi-kaytannot-sujuviksi 

 Osa 1.: Opetus digitaalisissa ympäristöissä

 • 6.9. klo 14-16 Tervetuloa koulutukseen!
 • Monimuotoiset oppimisympäristöt ja digipedagogiikka
 • Mari Virtanen, Metropolia ja Susanna Kaitera, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 8.9. klo 14.00-16.00 Digipedagogiikan perustaidot opettajan toiminnan tukena
 • Sami Marttinen, Cloudpoint ja Elmeri Seppänen ja Juuso Kojo, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 15.9. klo 14.30-16.00 Työskentelyä oppiaineryhmittäin
 • Kurssin tai opetettavan asian ydinainesanalyysi

Koulutuksen ensimmäisessä osassa kuullaan digipedagogiikan asiantuntijapuheenvuoroja etä- ja hybridiopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen ajatuksena ”Minkä arjessa oppii, sen etänä taitaa”. Ydinainestyöpajassa työskennellään oman kurssin tai opetettavan asian parissa ja pohditaan sen tärkeimpiä sisältöjä ja kokonaisuuden hierarkiaa: mitä oppijoiden tulee välttämättä hallita ja ymmärtää? Mikä on täydentävää tietoutta ja mikä mahdollisesti erityistietämystä?

Osa 2.: Teknologiset ratkaisut oppimista tukemassa

 • 20.9. klo 14.30-16.00 Pedagogisia näkökulmia etä- ja hybridiopetukseen, työkaluja arviointiin
 • Susanna Kaitera, Elmeri Seppänen ja Juuso Kojo, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 29.9. klo 14.30-16.00 Työskentelyä oppiaineryhmittäin
 • Kurssin tai opetettavan asian pedagoginen käsikirjoitus

Koulutuksen toisessa osassa käsitellään sitä, miten muutokset oppimisympäristöissä vaikuttavat myös pedagogisiin ratkaisuihin. Lisäksi tutustutaan arviointia tukeviin työkaluihin, joita voi hyödyntää paitsi etä- ja hybridiopetuksessa, myös perinteisessä luokkahuoneopetuksessa. Työpajassa jatketaan oman opintokokonaisuuden suunnittelua oppimisprosessin eri vaiheiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden kannalta (pedagoginen käsikirjoitus).

Digivinkkityöpajat

 • Viikot 41-42, maanantaista torstaihin klo 14-16 välillä

Viikkojen 41-42 aikana järjestetään kahdeksan digivinkkityöpajaa maanantai-torstai -iltapäivisin osallistujien valitsemista aiheista. Tervetuloa tutustumaan esimerkiksi video- ja äänitetyökaluihin ja erilaisiin oppimisalustoihin, joille kurssikokonaisuuksia voi rakentaa. Lisäksi esitellään eri oppiaineiden opetusta ja arviointia tukevia digitaalisia työkaluja ja käytänteitä. Työpajojen tarkemmat aiheet esitellään koulutuksen alettua -tule oppimaan uutta sinua kiinnostavista sisällöistä!

Osa 3.: Vuorovaikutus, hyvinvointi ja tunteet muuttuvissa työskentely-ympäristöissä

 • 1.11. klo 15-16 Itsesäätöinen oppiminen ja sen tukeminen
 • Jonna Malmberg ja Sara Ahola, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 8.11. klo 14.00-15.30 Oman jaksamisen tukeminen muuttuvassa työympäristössä

 • Iida Mäkikallio, Filosofian Akatemia
   

 • 14.11. klo 15.00-16.00 Vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen 
 • Essi Vuopala, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 17.11. klo 14.30-16.00 Työskentelyä oppiaineryhmittäin
 • Vuorovaikutusta tukevat tehtävät ja aktiviteetit

Koulutuksen kolmannessa osassa teemoina ovat vuorovaikutus, hyvinvointi ja tunteet paitsi opettajan, myös oppijan näkökulmista. Lisäksi käsitellään yhteisöllisiä oppimis- ja työskentelytapoja, joiden avulla oppijoita voidaan aktivoida. Työpajassa syvennetään oman kurssin tai opintojakson suunnitelmaa kiinnittämällä huomiota vuorovaikutukseen ja sen tukemiseen.

Osa 4.: Katsaus tulevaisuuteen

 • 28.11. klo 14.00-16.00 Koulutuksen yhteenveto ja katsaus tulevaisuuteen
 • Nopea vuosikymmen, työ vedenjakajalla
 • Ilkka Halava, Primefrontier ja Susanna Kaitera ja Outi Rinta-Homi, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö

Marraskuun lopussa kootaan yhteen koulutuskokonaisuuden teemoja ja reflektoidaan opittua. Lisäksi tulevaisuustutkija Ilkka Halava herättelee pohtimaan teemaa ”Huomisen haasteista et selviä eilisen resepteillä”.

Menneet koulutukset: kevät 2022 

Koulutus 1: Tulevaisuuden taidot: Miksi digipedagogiikkaa?
Torstai 24.2. klo 13.00-16.00

Teknologisella kehityksellä on ollut valtava vaikutus arkeemme. Koronapandemia on muuttanut myös opetusalalle suuntautuvia vaatimuksia esimerkiksi etä- ja hybridiopetuksen kasvun myötä. Ensimmäisenä koulutuspäivänä kuullaan asiantuntijoiden näkökulmia digipedagogiikkaan ja tulevaisuuden taitoihin liittyen. Lisäksi käytännön esimerkkien kautta suunnitellaan omassa opetuksessa käytettäviä digipedagogisia toteutuksia, jotka toimivat niin etä-, lähi- kuin hybridiopetuksessakin.

Päivän puheenvuoron pitää tulevaisuustutkija Ilkka Halava. Lisäksi päivän aiheita taustoittavat Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksiköstä (LET) Susanna Kaitera ja Elmeri Seppänen.

 

Koulutus 2: Pedagogisia näkökulmia etä- ja hybridiopetukseen.
Tiistai 22.3. klo 9.00-15.00

Toisena koulutuspäivänä digipedagogisia taitoja käsitellään äidinkielen ja kirjallisuuden sekä vieraiden kielten näkökulmista käsin. Lisäksi tutustutaan arviointia tukeviin työkaluihin, joita voi hyödyntää paitsi etä- ja hybridiopetustilanteissa, myös tavallisessa kontaktiopetuksessa. Koulutuksessa suunnitellaan myös sitä, miten opittua voi soveltaa omassa työssä.

Päivän puheenvuoron pitäjät ovat digipedagogiikan asiantuntijoita: aiheita avaamassa Sami Marttinen ja Jaakko Rekola (CloudPoint), aiheena Minkä arjessa oppii, sen etänä taitaa -digipedagogiikan perustaidot opettajan toiminnan tukena. Lisäksi Mari Virtanen (Metropolia) luo katsauksen käytännön digipedagogisiin ratkaisuihin opettajan työssä.  Lisäksi aiheista keskustelevat Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksiköstä Susanna Kaitera ja Elmeri Seppänen.

 

Koulutus 3: Oppimisen taidot etä- ja hybridityöskentelyssä.
Tiistai 12.4. klo 13.00-16.00

Kolmantena koulutuspäivänä käsitellään etä- ja hybridityöskentelyn (kuin myös kontaktiopetuksen) näkökulmasta keskeistä oppimisen taitoa; itsesäätelyä. Siihen liittyen tarkastellaan tärkeitä oppimiseen liittyviä mielensisäisiä prosesseja, kuten kognitio, motivaatio ja tunteet. Koulutuspäivän aikana tutustutaan yhteisöllisiin oppimis- ja työskentelytapoihin, joiden kautta käsitellään myös keinoja oppijoiden aktivointiin etä- ja hybridityöskentelyssä.

Päivän puheenvuoron pitäjät ovat Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön asiantuntijoita. Aiheista keskustelemassa Sara Ahola, Jonna Malmberg ja Essi Vuopala.

 

Koulutus 4: Miten meillä jaksetaan? Etä- ja hybridiopetuksen haasteita ja onnistumisia. Torstai 5.5. klo 13.00-16.15

Neljäntenä koulutuspäivänä käsitellään hyvinvointiin liittyviä teemoja osana etä- ja hybridityöskentelyä. Koulutuspäivän aikana opettajat pääsevät keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan etä- ja hybridiopetuksen haasteista ja onnistumisista. Lopuksi reflektoidaan oman osaamisen ja työskentelytapojen kehittymistä kurssilla opittujen sisältöjen sekä omassa opetustyössä sovellettavien käytäntöjen valossa.

Päivän puheenvuoron pitää psykologi ja valmentaja Iida Mäkikallio, aiheena Oman jaksamisen tukeminen muuttuvassa työympäristössä. Lisäksi Tiina Törmänen (LET) puhuu tunteista ja niiden säätelystä oppijan näkökulmasta. Viimeisessä koulutuspäivässä mukana myös Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksiköstä Sara Ahola ja Susanna Kaitera.