REESOURCE: Harvinaisten maametallien saatavuuden parantaminen Euroopassa vastuullisten, kestävien ja hiilidioksidittomien innovatiivisten teknologioiden avulla

Osana innovatiivista vastuullisen, kestävän ja hiilineutraalin teknologian kehittämistä REESOURCE-hankkeessa Oulun yliopiston tutkimusryhmän keskittyy innovatiivisiin menetelmiin harvinaisten maametallien (REE) rikastushiekan stabiloimiseksi ja lujittamiseksi, jotta niitä voidaan hyödyntää täyttö- ja heikkolujuuksisina materiaaleina kaivostyömailla.

Rahoittajat

A group photo of the project personnel standing on a staircase.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti Eurooppa - Tutkimus- ja innovointitoimet (RIA)

Rahoituksen määrä

5 102 486 EUR

Projektin koordinaattori

Institutt for energiteknikk (IFE, Norway)

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Senior Researcher/ Adjunct Professor
    Priyadharshini Perumal

Projektin kuvaus

Mineraalien louhinnassa vastuullisuus, kestävyys ja pieni hiilijalanjälki ovat elintärkeitä planeettamme suojelemiseksi. Vastuullisen louhinnan varmistaminen edellyttää ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten huomioimista sekä niiden minimoimista teknologioita ja osaamista kehittämällä. Kaivostoiminta näissä vähävaikutteisuuden raameissa edellyttää ympäristöystävällisten, turvallisten, älykkäiden ja resurssitehokkaiden louhintatekniikoiden ja -menetelmien kehittämistä maailmassa, joka asettaa alati kasvavia paineita mineraalien saatavuudelle.

REESOURCE-hanke luo kestävän ja hiilineutraalin arvoketjun perustan harvinaisten maametallien (REE) louhinnalle Euroopassa, ja tukee näin maanosan pyrkimystä omavaraisuuteen maametallien suhteen. Tämä tavoite saavutetaan joukolla tieteellisiä, teknisiä, sosiaalisia ja taloudellisia toimia, jotka tasoittavat tietä tulevaisuuden eurooppalaisen kaivostoiminnan kehittämiselle. Nämä sisältävät

  • kaivostoiminnan avainteknologioiden parantamisen "näkymättömän kaivostoiminnan", nykyisiin lähestymistapoihin verrattuna minimaalisilla yhteiskunnallisilla ja ympäristövaikutuksilla sekä hiilijalanjäljellä varustetun kaivostoiminnan edistämiseksi
  • uusien ympäristöystävällisiin kemikaaleihin perustuvien menetelmien kehittäminen sekä maametallien rikastusprosessiin että prosessiveden käsittelyyn, mikä tukee resurssien kierrätystä
  • uudenlaisen stabilointitekniikan kehittämisen rikastushiekoille, jotka soveltuvat käsittelyn jälkeen niin täyttöön, stabiloimaan kaivoksia kuin ehkäisemään rikastushiekka-altaiden tarvetta
  • kiertotalousnäkökulman soveltamisen kautta syntyvän arvon luomisen rikastushiekoille, jotta ne soveltuvat laajennettuihin arvoketjuihin geopolymeereina rakennussovelluksissa sekä komposiittimateriaaleina katalyyttisiin ja hiilidioksidin talteenoton sovelluksiin
  • sosiaalisen ulottuvuuden arvioinnin varhaisen sosiaalisen tietoisuuden, sitoutumisen ja hyväksynnän maksimoimiseksi
  • hankkeen vaikutusten moninkertaistamisen vuorovaikuttamalla muiden sellaisten hankkeiden ja klustereiden kanssa, jotka tukevat UNFC:n ja UNRMS:n laaja-alaista käyttöönottoa raaka-ainealalla.