Tasa-arvon ja huipputieteen yhdistävä uudelleen suunnittelu

RESET

EU 2020 RESET – hankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo risteävät erot huomioiden ja edistää oikeudenmukaisuutta yliopistoissa. Projekti tukee yliopistoja tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä ja niiden toteuttamisessa. Oulun yliopistossa RESET-hankkeessa tehdään yhteistyötä yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti 2020 - Koordinointitoimet (CSA)

Rahoituksen määrä

2 998 298 EUR

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Projektin kuvaus

Tasa-arvon ja huipputieteen yhdistävä RESET (H2020-SwafS-2020-1) tarttuu yliopistojen sukupuolten tasa-arvon haasteeseen moninaisuuden näkökulmasta tavoitteenaan suunnitella ja saattaa käytäntöön käyttäjäkeskeinen, vaikutuslähtöinen ja inklusiivinen huipputieteen visio. RESET-hankkeeseen kuuluu seitsemän suurta monitieteistä yliopistoa eri puolilta Eurooppaa, joista jokainen erottuu huippulaadukkaana instituutiona (laatumerkit, huipputiedeklusterit ja -ohjelmat).

Yhdistämällä sukupuolten tasa-arvo ja risteävät erot kollektiiviseen tiedon edistämiseen ja tekemällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat yhteistoiminnallisesti varmistetaan RESET hankkeen yliopistoissa, että ilmenneet tarpeet rakenteellisille muutoksille myös kohdataan ja ratkaistaan kestävästi asian omistajina. Yhteissuunnittelun valtavirtaistaminen institutionaaliseksi käytännöksi, tehokas sukupuolten tasa-arvon edistäminen päätöksenteossa, sidosryhmien osallistaminen ja heidän tuki mahdollistavat korkealaatuiset ja vaikuttavat toimet.

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana yliopistot suunnittelevat ja laativat Tasa-arvotoimikuntien kanssa tasa-arvosuunnitelmat. Nämä tasa-arvosuunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään hankkeen neljännen vuoden aikana kertyneiden käytännön kokemusten perusteella. Tasa-arvosuunnitelmien yhteissuunnitteluun osallistamista ja koulutusta järjestetään yksilön, toiminnan ja instituution tasoilla rakenteellisen muutoksen saavuttamiseksi. RESET-yliopistojen tasa-arvosuunnitelmissa hyödynnetään data-analytiikkaa, joka tarjoaa ainutlaatuista havainnollista tietoa ja inspiraatiota työn tueksi. Ylimmän johdon tuki ja tasa-arvosuunnitelmien toimeenpanon seuranta Euroopan tasa-arvoinstituutin GEAR-työkalun askelten mukaiseesti varmistaa RESET-hankkeen toiminnan integroitumisen paikallisesti huippuosaamisalueille.

RESET-projekti kehittää ja testaa Sukupuolivaikutusten arviointia (Gender Impact Assessment, GIA) tutkimusprojekteja varten analysoimalla tutkimusprosesseja ja niiden mahdollisia tuloksia jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta biologinen ja sosiaalinen sukupuoli sekä risteävät erot otettaisiin huomioon paikkansapitävien, eettisesti kestävien ja korkealaatuisten prosessien ja tulosten tuottamiseksi. Oulun yliopiston henkilökuntaa kannustetaan luomaan toimintamalleja, jotka tukevat sukupuolten tasa-arvoa myös uuden tiedon tuottamisessa. Tutkimusrahoitusorganisaatiot edellyttävät sukupuolen valtavirtaistamista enenevässä määrin, kuten myös tutkimuksen julkaisijat.

RESET hankkeessa yhteistyöinstituutiot muuntuvat paikallisiksi kehityslaboratorioiksi osallistuessaan innovaatioiden maksimointiin yhdessä paikallisen ja kansallisen ekosysteemien kanssa (rekrytointipalvelut, korkeakoulut, kunnat, teollisuus, ja kansalaisjärjestöt). RESET-hankkeessa kokeiltua toimintamallia voidaan soveltaa muissa korkeakouluissa ja tukea siten euroopalaisen tutkimusalueen (ERA) tavoitteiden saavuttamista.