Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmalla (1 op)

Kurssilla perehdytään tilastollisiin menetelmiin, joiden avulla voidaan analysoida aineistoja erityyppisissä tutkimusasetelmissa.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Kontinkankaan kampus, KT285

Sijainti

Kontinkangas

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sisältö

Kurssilla tutustutaan menetelmiin erilaisten havainnollisten esimerkkien avulla soveltamalla yhden ja monen selittävän muuttujan malleja. Menetelmien soveltuvuus erilaisiin kysymyksenasetteluihin, mallin oletusten tarkastelu, analyysien toteutus SPSS-ohjelmalla, mallien tulosten tulkinta ja raportointiperiaatteet käydään läpi esimerkkiaineistojen avulla.

Logistisella regressioanalyysillä voidaan analysoida yhden tai monen selittävän tekijän yhteyksiä luokittelevaan vastemuuttujaan. Lineaariset mallit soveltuvat tilanteeseen, jossa ollaan kiinnostuneita yhden tai monen selittävän muuttujan yhteydestä jatkuvaan vastemuuttujaan. Toistettujen mittausten menetelmillä voidaan analysoida pitkittäisaineistoja, joissa vastemuuttujan arvoja on mitattu useampana ajankohtana. Poisson regressiolla analysoidaan selittävien tekijöiden yhteyksiä vastetapahtumien lukumäärään/insidensseihin. Elinaika-analyyseillä tarkastellaan selittävien tekijöiden yhteyttä päätetapahtumaan (esim. kuolema tai taudin uusiutuminen) huomioiden seuranta-aika tutkimuksen alusta päätetapahtumaan tai tutkimuksen loppumiseen.

Lineaariset mallit (yhdysvaikutukset, sekoittavat tekijät ja vaikutusta muovaavat tekijät):
• Varianssianalyysi
• Lineaarinen regressio
• Kovarianssianalyysi
• Toistettujen mittausten varianssianalyysi/kovarianssianalyysi

Logistiset regressioanalyysit (yhdysvaikutukset, sekoittavat tekijät ja vaikutusta muovaavat tekijät):
• Binäärinen regressioanalyysi
• Multinominen logistinen regressioanalyysi
• Kumulatiivinen logistinen regressioanalyysi
• Toistettujen mittausten logistinen regressioanalyysi (GEE-estimointimenetelmä)

Poisson regressioanalyysi:
• Esim. selittävien tekijöiden yhteys vastetapahtuman insidenssiin

Elinaika-analyysit:
• Kaplan Meierin menetelmä
• Coxin regressioanalyysi

Yleistä tietoa kurssista

  • Paikka ja aika: 11.04.2024 - 12.04.2024, molempina päivinä klo 9-16. Luokkahuone KT285.
  • Kurssin opettaja: Biostatistikko Tero Vahlberg.
  • Kohderyhmä: Väitöskirjatutkijat (etusijalla Terveys ja biotieteen tohtoriohjelmaan kuuluvat väitöskirjatutkijat).
  • Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu kurssille Pepissä (DP00AI54-3002). Kurssin osallistujamäärä on rajattu 20 ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Opintopisteet: 1op (osallistuminen molempina päivinä + itseopiskelumateriaaleihin tutustuminen).
Viimeksi päivitetty: 19.12.2023