Anna Vatanen

Anna Vatanen

Olen koulutukseltani kielitieteilijä ja käytän tutkimuksessani keskustelunanalyysin ja vuorovaikutuslingvistiikan menetelmiä. Olen kiinnostunut siitä, millaisia kielellisiä ja kehollisia keinoja keskustelijat käyttävät toimiessaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa erilaisissa tilanteissa, sekä siitä, miten vuorovaikutustilanteet rakentuvat ja millaisin resurssein niissä toimitaan. Olen tutkinut esimerkiksi lapsiperheiden arjessa esiintyviä monitoimintatilanteita, keskusteluissa esiintyviä hiljaisia hetkiä, erilaisia kielen yksiköitä, keskustelun vuorottelua ja puheenvuorojen ajoittamista, tietämisen vaikutusta vuorovaikutukseen sekä muita kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Työskentelin tutkijatohtorina COACT-tutkimusyhteisöön kuuluvassa iTask-hankkeessa 8/2017-2/2022. Nyt työskentelen tutkijana Helsingin yliopistossa ja lisäksi minulla on affiliaatiosopimus Oulun yliopiston kanssa.

Tutkimusaiheet

  • Puhe, kielioppi ja kehollisuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
  • Suomen kieli, viron kieli
  • Keskustelunanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka, multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi
  • Videoiden käyttöön perustuvat tutkimusmenetelmät
  • Vuorovaikutuskäytänteitä eri kielissä vertaileva tutkimus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Anna.Vatanen@oulu.fi

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
Humanistinen tiedekunta
Englantilainen filologia
PL 1000
90014 Oulun yliopisto