Väitöskirjavaatimukset

Tutkijakoulu on määritellyt Oulun yliopistosta valmistuville väitöskirjoille yhteisen viitekehyksen, johon voit tutustua tällä sivuilla.

Mikä on väitöskirja?

Väitöskirjan tulee osoittaa väitöskirjatutkijan kyky itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda tieteellistä uutta tietoa. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä kokoelma samaa tutkimusaihetta käsitteleviä julkaistuja tutkimusartikkeleita ja/tai käsikirjoituksia ja niihin perustuva yhteenveto, tai monografia. Tohtoriopinnot mitoitetaan niin, että tohtorin tutkinto voidaan suorittaa neljän vuoden kokopäiväisten opintojen aikana. Arviointia tehtäessä tulee huomioida tämä aikasuositus ja samalla arvioida työtä suhteessa alallaan aiemmin hyväksyttyihin väitöskirjoihin.

Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteista ja tohtorin tutkinnon suorittamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, muutos 1039/2013; 21§ ja 22§).

Väitöskirja-asiantuntijat arvioivat viime kädessä kontribuution riittävyyden väitöskirjaksi perustuen työn tieteellisen sisällön arviointiin. Tohtoriohjelmatoimikunta tekee lopullisen päätöksen väittelyluvasta ja väitöskirjan hyväksymisestä lausuntojen pohjalta.

Kokoelmaväitöskirja

Kokoelmaväitöskirja perustuu aiemmin vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa ilmestyneisiin tai julkaistavaksi hyväksyttyihin osatöihin ja mahdollisesti myös arvioitavaksi lähetettyihin käsikirjoituksiin.

Osatöistä vähintään puolet tulee olla julkaistuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä.

Osatöiden lukumäärä vaihtelee tieteenaloittain ja riippuu ensisijaisesti niiden tieteellisestä sisällöstä, uutuusarvosta ja merkittävyydestä sekä väittelijän kontribuutiosta töihin.

Monografiaväitöskirja

Monografia on muodoltaan ja rakenteeltaan yhtenäinen esitys.

Sisältöä ei ole kokonaisuudessaan julkaistu aiemmin, mutta voi perustua väittelijän aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin ja osatöihin.

Jos osatöissä on useita kirjoittajia, monografiaan sisällytetään ainoastaan väittelijän kontribuutioksi luettava osuus taikka se on selkeästi esitettävä.

Tekijänoikeudet

Mahdollisten aiempien julkaisujen tekijänoikeuksien omistajien vaatimukset on otettava huomioon sekä monografia- että kokoelmaväitöskirjoissa. Sarjojen tekijänoikeusperiaatteita ja vaatimuksia on kunnioitettava ja noudatettava kaikilta osin hyvää tieteellistä käytäntöä. Väitöskirjatutkija pyytää hyvissä ajoin ennen julkaisuprosessin aloittamista kustantajilta luvat kokoelmaväitöskirjan osajulkaisuille sekä mahdollisille erillisille kuville ja taulukoille niiden uudelleen julkaisemista varten (kts. lisätietoa Acta Universitatis Ouluensis -opinnäytetyön oppasta).