Luvat ja laki

Eläinten käyttäminen tutkimuksessa tai opetuksessa on aina luvanvaraista. Ennen kuin tutkimuksen saa aloittaa, sille on oltava hankelupalautakunnan myöntämä, voimassa oleva lupa. Osa eläimillä tehtävistä tutkimuksista ei ole eläinkokeita. Tällöin riittää KEKSille tehtävä käyttöilmoitus.
Hiirulaiset

Hankelupa ja sisäinen lupa

Hankelupa

Eläinkokeen eli hankkeen tekeminen on aina luvanvaraista. Luvan myöntämisestä päättää valtioneuvoston asettama hankelupalautakunta (ELLA), johon kuuluu tutkijoita, eläinlääkäreitä, eläintenhoidon asiantuntijoita sekä eläinsuojelun tai etiikan asiantuntijoita. Lautakunnan puheenjohtaja on juristi. Lautakunnan kokoonpano ja toimintaperiaatteet kerrotaan ELLAn sivuilla.

  • Hankkeen saa aloittaa vasta, kun hankelupalautakunta on myöntänyt kokeelle luvan.
  • Eläimiä käyttävän tutkimuksen saa suorittaa vain, jos tuloksen saavuttamiseksi ei ole mahdollista käyttää muuta menetelmää
  • Koe on korvattava kokonaan tai osittain aina, kun se on mahdollista
  • Kokeessa ei saa käyttää useampia eläimiä kuin kokeen tarkoituksen saavuttaminen edellyttää
  • Toimenpiteet on suoritettava siten, että eläimelle aiheutuu mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa

Sisäinen lupa

Tutkimukselle, joka ei ole eläinkoe - ei siis aiheuta neulanpistoon verrattavaa kipua, tuskaa tai kärsimystä - ei tarvita hankelupaa, vaan luvaksi riittää KEKSin sisäisen lupa. Lupaa haetaan LabAnimals Pro-ohjelmassa sisäisenä lupahakemuksena, johon liitetään täytetty kayttosuunnitelma. Hyväksytylle käyttösuunnitelmalle annetaan KEKSin lupanumero, jota vastaan eläimet luovutetaan tutkijalle.

Sisäisen luvan avulla valvotaan KEKSistä luovutettujen eläinten käyttöä ja oikeaa tilastointia. Lopetettuja eläimiä tai eläinten kudoksia voidaan viedä KEKSin ulkopuolisille laitoksille, vaikka laitoksella ei olisikaan toiminnanharjoittajan lupaa.

Käyttöilmoitukseen perustuvan luvan saa muutaman päivän sisällä.

GM-rekisteri-ilmoitus

Uudesta geenimuunnellusta kannasta on tehtävä geenimuunneltuja eläimiä koskeva rekisteri-ilmoitus KEKSiin. Koe-eläinlaitokset pitävät lakisääteisesti luetteloa kaikista gm-kannoista, joita laitoksessa kasvatetaan tai ylläpidetään. Tärkeänä osana gm-ilmoitusta on riskinarvionti.

Gm-rekisteri-ilmoitus tehdään GM-rekisterilomakkeella, joka toimitetaan sähköpostin liitetiedostona Hanna-Marja Voipiolle. Uuden GM-rekisterilomakkeen saa pyytämällä Koe-elänkeskuksesta.

Gm-rekisteri-ilmoitus on tehtävä seuraavissa tapauksissa:

  • Uuden gm-kannan valmistaminen aloitetaan
  • Kaksi olemassa olevaa gm-kantaa risteytetään keskenään
  • KEKSiin tuodaan muualta uusi gm-kanta. Ilmoituksen on oltava voimassa jo eläinten kuljetuksen aikana.

Rekisteri on gm-kantakohtainen. Rekisteriin merkittyä kantaa ei tarvitse ilmoittaa uudestaan, jos se on rekisteröity aiemmin esim. toisen tutkijan ilmoittamana.

Rekisteritiedot liitetään LabAnimals Prohon.