Tutkimusympäristö

Koe-eläinkeskuksessa on sekä eläintiloja että tutkijoiden käyttöön tarkoitettuja toimenpide- ja laboratoriotiloja. Eläinten tuottamiseen ja ylläpitoon on mikrobiologiselta laadultaan usean tasoisia eläinosastoja. Jyrsijät tuotetaan puhtaassa barrieriosastossa, jonne kulku on rajoitettu. Konventionaalisella tutkimusosastolla hoidetaan ja ylläpidetään kokeissa olevia eläimiä, ja tutkimusosastolla sijaitsevat myös tutkijoiden työskentelyyn varatut toimenpidetilat.
KEKSLaboratorio

Koe-eläinkeskuksen eläin- ja toimenpidetilat

  • Hiiret tuotetaan ja ylläpidetään transgeenisten hiirien barrierissa, joka on suljettu eläinosasto. Kokeellista toimintaa tg-barrierissa on vain vähän.
  • Tutkimustoiminta on keskitetty tutkimusosastolle. Tutkimusosastolla hoidetaan ja ylläpidetään kokeissa olevia eläimiä.
  • Tutkimusosastolla on useita toimenpide- ja laboratoriotiloja, joita tutkijat voivat varata omaan käyttöönsä.
  • Jyrsijät voidaan tarvittaessa eristää eristysosastolle tai isolaattoreihin.
  • Vertailevan lääketieteen osasto tarjoaa mahdollisuudet suurten koe-eläinten kokeelliseen toimintaan.

Koe-eläinkeskuksen tiloihin johtavat ovet pidetään aina lukittuina. Tiloihin saapumista ja sieltä poistumista valvotaan tallentavalla videolaitteella. Liiketunnistimet valvovat tiloja virka-ajan ulkopuolella.

Yksikössä liikkumista varten tarvitaan kulunvalvontatunniste (sähköavain), johon on lisätty tarvittavat kulkuoikeudet. Kulkuoikeudet anotaan koe-eläinkeskuksesta ja ne myönnetään, kun hakija on perehdytetty työskentelemään yksikössä.

Erityistilojen ja laitteistojen varaaminen

Tutkija voi varata käyttöönsä laboratoriotilan, isofluraani-nukutuslaitteiston, IVC-häkkejä ja isolaattorin.

Laboratoriot ja toimenpidetilat

KEKSin suuressa laboratoriotilassa on mahdollista tehdä toimenpiteitä pienille jyrsijöille ja käsitellä näytteitä. Tilassa on laminaarikaappi.

Toimenpidehuoneissa voidaan tehdä kokeellisia toimenpiteitä pienille jyrsijöille. Tiloissa on käytettävissä kaksi isofluraani-nukutuslaitteistoa pienille jyrsijöille, sekä yksi liikuteltava isofluraanilaitteisto.

Eristysosasto

Eristysosasto on suljettu osasto, jonne on rajoitettu henkilöliikenne. Osastolla ylläpidetään IVC-häkeissä (Individually ventilated cages) sellaisia hiiriä tai rottia, joita ei mikrobiologisen tason vuoksi voi viedä tutkimusosastolle. Tilassa on kaksi eläinhuonetta ja toimenpidehuone, jossa on laminaarikaappi.

Eristysosastolla säilytetään alkionsiirroilla puhdistettavia hiirikantoja, mutta siellä on myös mahdollista tehdä lyhytaikaisia eläinkokeita.

Eläinten ylläpidon tarve eristysosastolla ratkaistaan eläinlääkärin ja tutkimusteknikon kanssa eläinten tuontia suunniteltaessa.

Individually ventilated cages

IVC-järjestelmä eli individually ventilated cages on häkkijärjestelmä, jossa jokaisessa häkissä on oma ilmanvaihtonsa ja häkin kannessa on hepa-suodatin. IVC-järjestelmä voi olla ylipaineinen, jolloin häkissä pidetään puhtaita jyrsijöitä tai alipaineinen, jolloin häkissä pidetään kontaminoituneita jyrsijöitä. Häkkien vaihto tehdään laminaariasemassa, eivätkä jyrsijät ole yhteydessä tavallisen huoneilman kanssa. IVC-järjestelmässä on mahdollista ylläpitää mikrobiologisesti eritasoisia jyrsijöitä.

Tutkimusosastolla on muutamia IVC-telineitä tutkimuskäyttöä varten. IVC-häkit tarjoavat mahdollisuuden pitää tutkimuksessa olevat hiiret barrieritasoisina myös tutkimusosastolla. Esimerkiksi immunopuutteisten hiirien pitäminen IVC-häkeissä on suositeltavaa.

IVC-häkkien käyttötarve ratkaistaan eläinlääkärin ja tutkimusteknikon kanssa kokeita suunniteltaessa.

Isolaattorit

Isolaattori on ulkopuolisesta tilasta eristetty tila, jossa voidaan ylläpitää sekä puhtaita jyrsijöitä (ylipaineinen isolaattori) että kontaminoituneita jyrsijöitä (alipaineinen isolaattori). Isolaattorin tulo- ja poistoilma hepasuodatetaan ja tavaraliikenne hoidetaan suljettavan portin kautta. Eläimiin ei ole suoraa kontaktia.

KEKSissä on käytettävissä isolaattori. Isolaattorissa ylläpidetään esim. immunopuutteisia hiiriä tai puhdistusalkionsiirtoa odottavia hiiriä.

Isolaattorin käyttötarve ratkaistaan eläinlääkärin ja tutkimusteknikon kanssa eläinten tuontia ja kokeita suunniteltaessa.

Osastot

Ympäristöolosuhteet ja hoito

Eläintilojen ympäristöolosuhteita seurataan päivittäin. Lämpötila ja kosteus mitataan joka päivä ja ilmanvaihtoa tarkkaillaan säännöllisesti.

Häkit ja karsinat

Pienet jyrsijät ovat häkeissä ja suuret koe-eläimet lattiakarsinoissa. Viranomaismääräykset antavat minimimääräykset pinta-aloista yhtä eläintä tai eläinryhmää kohden (Direktiivi).

KEKSissä hiiret ja rotat asuvat kiinteäpohjaisissa muovikaukaloissa, joiden pohjalla on kuivikekerros. Jyrsijöillä on aina pesämateriaalia sekä pesäkoppi, tunneli tai vastaava. Siat ovat lattiakarsinoissa, joissa on pesäkoppi.

Lampaat ovat lattiakarsinoissa.

KEKSin eläinten hyvinvointiohjelmaan kuuluu oleellisena osana se, että eläimille tarjotaan minimivaatimukset selvästi ylittävät tilat. Sosiaaliset lajit on pidettävä sopivissa eläinryhmissä pääsääntöisesti aina ja yksinpito on mahdollista ainoastaan eläimen hyvinvointiin tai koejärjestelyihin liittyvistä syistä.

Jätehuolto