Tutkimuslaitteet

Materiaalianalyysikeskuksen monipuolinen ja moderni laitekanta tarjoaa korkeatasoisen tutkimusympäristön Oulun yliopiston tutkijoille, yrityksille ja muille tutkimuslaitoksille. Laitekantaa ylläpidetään ja kehitetään aktiivisesti käyttäjien tarpeiden ja yliopiston tutkimusstrategian mukaisesti.
Kaksi tutkijaa kuvaamassa materiaalinäytettä läpäisyelektronimikroskoopilla

Käytössä olevat laitteet

Keskuksen tutkimuslaitteita voidaan soveltaa laajasti eri tieteenalojen materiaalitutkimuksessa, ja ne ovat kaikkien yliopiston tutkimusryhmien käytössä. Laitteet mahdollistavat näytteiden korkean resoluution kuvantamisen, kiderakenteen tutkimuksen sekä alkuaineanalyysit. Keskuksella on käytössään monipuoliset välineet näytteiden valmistukseen kaikille käytössä oleville analyysimenetelmille sekä tarvittavat ohjelmistot ja tietokannat saatujen mittaustulosten käsittelyyn. Keskuksen tutkijat opastavat asiakkaita tutkimuslaitteiden käytössä sekä tulosten analysoinnissa.

Materiaalianalyysikeskuksen oman laitekannan lisäksi Oulun yliopiston tutkimusyksiköillä on merkittävä määrä näytteenvalmistus ja analyysilaitteita, kuten atomivoimamikroskooppeja ja spektroskopialaitteistoja. Laitteiden käyttöä koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä kyseisten yksiköiden henkilökuntaan.