Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen (Continuous Learning)Jatkuva oppiminen -tutkimusryhmä edistää korkeatasoista jatkuvan ja kollektiivisen oppimisen tutkimusta, tutkimusperustaista opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta, Oppimisen ja oppimisprosessien tutkimusyksikössä, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa.Ryhmä on yhteisö ja kohtaamispaikka tutkijoille, joiden tutkimus keskittyy etenkin jatkuvaan- ja kollektiiviseen oppimiseen ja oppimisprosesseihin, yhteistyöhön ja työn kehittämiseen sekä muutoksiin työelämässä. Monet ryhmän tutkimuksista perustuvat sosiokulttuurisiin ja/tai toiminnan teoreettisiin näkökulmiin, ja niille on ominaista teorian ja käytännön vuoropuhelu. Ryhmä on myös vahvasti monitieteinen ja sen jäsenet edustavat kasvatustieteen lisäksi muita tieteenaloja. Ryhmän tutkijat kiinnittävät erityistä huomiota toimintakäytäntöjen historiaan ja ristiriitoihin, ollen samalla kiinnostuneita tulevaisuuteen suuntautuvista interventioista, jotka edistävät yhteisöllistä kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja toiminnan muutoksia erilaisissa työelämän ympäristöissä.Jos olet kiinnostunut liittymään tämän tutkimusryhmän jäseneksi tai tekemään väitöskirjaa, ota yhteyttä tutkimusryhmän johtajaan.

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Yhteyshenkilö

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmän kuvaus

Jatkuvan oppimisen tutkimusryhmän jäsenet ovat kiinnostuneita työelämän muutoshaasteista ja pyrkivät vastaamaan niihin edistäen kollektiivista ja jatkuvaa oppimista organisaatioissa, monilla eri toimialoilla. Jatkuva oppiminen nähdään tällä hetkellä keskeisenä osana työelämää ja uraa Suomessa ja kansainvälisesti. Sen merkitys tunnustetaan laajasti monilla yhteiskunnan aloilla ja tasoilla, myös poliittisessa päätöksenteossa. Jo ennen koronapandemiaa näimme useita odottamattomia ja nopeita muutoksia työelämässä, jotka liittyvät esimerkiksi teknologisiin muutoksiin, robotisaatioon ja kasvaviin osaamisvaatimuksiin, jotka kaikki vaativat jatkuvaa oppimista ja organisaatiomuutoksia.

Tutkimusryhmässä painotetaan oppimisen ja kehittymisen tukemisen tärkeyttä uran eri vaiheissa ja työyhteisöjen eri kehitysvaiheissa. Tämän ryhmän näkökulmasta jatkuvan oppimisen toimijat eivät ole ainoastaan yksilöitä, vaan myös yhteiskunta, järjestelmät ja organisaatiot, jotka ovat monimutkaisessa suhteessa. Niinpä jatkuvaa oppimista ei tule nähdä erillisenä osana työtoimintaa, vaan olennaisena osana itse työtä. Myös organisaatioiden ulkopuoliset kurssit ja oppimisympäristöt ovat tärkeä osan osaamisen kehittämistä, mutta ne eivät yksin riitä, vaan tarvitaan työtoimintaa konkreettisesti kehittäviä interventioita. Ryhmän jäsenet ovat innovatiivisten, osallistavien interventiomenetelmien ja oppimisympäristöjen hyödyntämisen asiantuntijoita. Heidän fasilitoimansa oppimisprosessit ovat tutkimusavusteisia ja niillä tuetaan osallistujien kykyä analysoida kriittisesti nykyisiä käytäntöjään ja luoda yhdessä uusia toimintamalleja, jotka tukevat heidän päivittäistä työtään.

Jatkuvan oppimisen tutkimusryhmän jäsenet ovat tehneet interventiotutkimuksia mm. kouluissa, opettajankoulutuksessa, varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, vankiloissa ja yrityshautomoissa. Ryhmän jäsenet kuuluvat useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin ja konsortioihin, kuten Horizon Europe- ja Erasmus+ hankkeisiin. He tekevät yhteistyötä lukuisten kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa monissa yliopistoissa, kuten Teachers College, Columbia University, University of California, Berkeley, University of Exeter, University College London, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, University of Stavanger, Nancy-Metz Business School and Saïd Business School, University of Oxford.

Ryhmä on mukana monissa asiantuntijatehtävissä ja verkostoissa, kuten Aikuiskasvatuksen tutkimusseurassa (https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/english) ja The Cultural-Historical Research Special Interest Group (SIG #30) of the American Educational Research Association (AERA) kongressissa (https://www.aera.net/SIG030/Cultural-Historical-Research-SIG-30) sekä The International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR) kongressissa.