OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN (AdherenceCare)

Ryhmässä tutkitaan erilaisten innovatiivisten interventioiden vaikutusta omahoitoon sitoutumiseen ja sitä ennustaviin ja edistäviin tekijöihin pitkäaikaisesti sairailla ja paljon palveluja käyttävillä terveydenhuollon asiakkailla. Hoitoon sitoutumista käsitteenä sekä siihen läheisesti liittyviä ilmiöitä tutkitaan monipuolisilla tutkimusmenetelmillä. Tutkimus on monitieteistä ja kansainvälistä.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Professori
    Helvi Kyngäs

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksen painopisteitä:

  • digitaalisten interventioiden vaikuttavuus
  • omahoitoon sitoutumista ennustavat tekijät  
  • terveellisiin elintapoihin sitoutuminen 
  • elämänlaadun, hoitoväsymyksen, hoitoon osallisuuden, aktiivisuuden hoidossa yhteys omahoitoon sitoutumiseen 
  • kustannusvaikuttavuus digihoitopolulla
  • metodologiset kysymykset (hoitotieteen teorioiden kehittäminen ja testaaminen, mittareiden kehittäminen ja testaaminen, sisällön analyysi 

Tutkimusmateriaalina käytetään laadullista ja määrällistä aineistoa, kehitetty ja testattu mittareita (esim. omahoitoon sitoutumisen mittari) . Tutkimusryhmässä käytetään menetelminä teorian kehittämistä ja testaamista, interventiotutkimusta, kohorttitutkimusta, systemaattista katsausta (meta-analyysiä/meta-aggregaatiota), laadullista tutkimusta sisällönanalyysiä käyttäen, ja psykometrisesti validoituja mittareita.

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmää johtaa professori Helvi Kyngäs. Ryhmään kuuluu tutkijoita ja post-doc tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja maistervaiheen opiskelijoita.