Ilmoitus avoimesta väitöskirjatutkijan paikasta

Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö Oulun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta tarjoaa haettavaksi väitöskirjatutkijan paikkaa uudessa EcoLIB-projektissa, jonka rahoittajana toimii Interreg Aurora -ohjelma.

EcoLIB on monitieteinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivinen, kestävä, kustannustehokas sekä ympäristöystävällinen ratkaisu käytettyjen litiumioniakkujen kierrättämiseksi.

Väitöskirjatutkija tekee tutkimustyötä, johon kuuluu innovatiivisten menetelmien kehittämistä arvokkaiden kriittisten metallien (esim. Co, Ni, Li ja Mn) talteen ottamiseksi aktiivisista katodimateriaaleista mikroaaltosäteilyyn perustuvan pasutuksen ja pelkistyksen avulla. Lisäksi käytettyjen litiumioniakkujen kennoja varten kehitetään uudenlainen mikroaaltopohjainen esikäsittelymenetelmä, joka mahdollistaa kennojen passivoinnin sekä elektrolyytin, sideaineen ja muiden haihtuvien aineiden talteenoton. Väitöskirjatutkija esittää tutkimustuloksiaan tieteellisten julkaisujen, konferenssiesitelmien ja projektisuoritteiden muodossa.

Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö tekee hyvin tiivistä yhteistyötä metallurgisen teollisuuden ja alan muiden tutkimusyksiköiden kanssa Suomessa ja Euroopassa yhteisinä projekteina sekä tutkijavaihtoina. Yhtenä tutkimuksellisena pääpainoalueena on prosessien materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen pyrkien kohti matalampia ominaispäästöjä. Lisätietoa yksikön toiminnasta löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/teknillinen-tie…

Edellytykset työtehtävään

Hakijalta edellytetään prosessimetallurgian, prosessi- tai materiaalitekniikan tai vastaavan alan diplomi-insinöörin tutkintoa tai muuta ylempää korkeakoulututkintoa. Koulutustausta prosessimetallurgian tai kemian alalta katsotaan eduksi. Lisäksi huomioidaan seuraavat asiat:

  • Arvostamme yleistä kokemusta laboratoriokokeiden tekemisestä ja näytteiden valmistuksesta
  • Työssä vaaditaan kiitettävää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa
  • Arvostamme kykyä sekä itsenäiseen että ryhmässä tapahtuvaan tutkimustyöhön
  • Kokemus mikroaaltojen käytöstä materiaalin käsittelyssä ja dielektristen ominaisuuksien mittauksesta katsotaan eduksi
  • Aiempi kokemus karakterisointimenetelmistä (esim. SEM-EDS, TEM, FTIR ja XPS) edistää tehtävässä menestymistä.

Kuinka hakea työpaikkaa

Työhakemukset pyydetään toimittamaan englannin kielellä sähköpostitse apulaisprofessori Mamdouh Omranille osoitteeseen mamdouh.omran@oulu.fi ja professori Timo Fabritiukselle osoitteeseen timo.fabritius@oulu.fi.

Hakemukseen tulee sisällyttää seuraavat PDF-muotoiset liitteet:

  1. Motivaatiokirje (maksimissaan 2 sivua), josta käyvät ilmi hakijan työkokemus sekä ammatillinen pätevyys.
  2. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukainen ansioluettelo https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli, jonka lisäksi luettelo mahdollisista julkaisuista.
  3. Tutkintotodistukset: skannatut kopiot alkuperäisistä ylempien ja alempien korkeakoulututkintojen todistuksista sekä opintosuoritusotteet.
  4. Kopio ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvasta opinnäytetyöstäsi (diplomityö/pro gradu).

Väitöskirjatutkijan paikka pyritään täyttämään mahdollisimman pian, ja työskentely voi alkaa esimerkiksi 01.03.2023.

Hakemukset on toimitettava 15.01.2023 mennessä.

Mikäli haluat lisätietoja avoinna olevasta paikasta, käytäthän alla olevia yhteystietoja:

Mamdouh Omran, Process Metallurgy Research Unit, University of Oulu, P.O. Box 4300, FI-90014 University of Oulu, Finland, email: mamdouh.omran(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 16.12.2022