Julkaisu: Yhteistyöllä kohti kasvua Järvi-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Järvi-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritysten kasvu- ja vientiolosuhteissa keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat yhteistyö, kasvuhalukkuus, tehokkuus ja erikoistunut tuotanto sekä aluebrändi. Tämä selvisi KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa –hankkeen koostaman uuden tilastotiedon pohjalta toteutetuissa yhteisoppivissa työpajoissa. Työpajat antoivat myös kokemusta siitä, miten yritysten kasvua voidaan tukea tietoperusteisesti ja entistä tarkemmin. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisussa hahmotetaan Järvi-Pohjanmaan yrityskuvaa, tulevaisuusskenaarioita ja toimenpide-ehdotuksia mikro- ja pienyrittäjyyden tietoperusteiseksi kehittämiseksi.
ilmakuva järven rannasta

Maaseudun mikro- ja pk-yritysten alueellisten kehitysnäkymien tietopohjaiselle monitoroinnille sekä yritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden alueelliselle tarkastelulle on tunnistettu tarpeita useista lähtökohdista. Tietoa tarvitaan 1) alueellisesti ja ajallisesti tarkemman ja vertailukelpoisen seurannan toteuttamiseksi, 2) maaseudun alueellisten kasvun ytimien ja yritysekosysteemien kehityksen tunnistamiseksi sekä näihin liittyvien hiljaisten signaalien havainnointiin, 3) yritysten kasvun tukemisen parhaiden käytänteiden tunnistamiseksi ja jakamiseksi sekä 4) yritysten tukemiseen käytettävien resurssien tarkemmaksi kohdentamiseksi.

PK- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikka ja yhteisoppiva tietojohtaminen Järvi-Pohjanmaalla (KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa) -hanke tuotti tunnistettuun tarpeeseen uutta tilastotietoa yhdistämällä Tilastokeskuksen yritystasoisia rekisteriaineistoja alueellista tarkastelua varten. Uutta analytiikkaa tuotettiin eri kokoisten yritysten työpaikkojen, liikevaihdon ja kappalemäärän kehityksestä sekä viennin arvosta kuntatason ja toimialatason aikasarjatietona Järvi-Pohjanmaalla. Hankkeessa tuotetun tietopohjan keskeisimmät tilastotiedot ovat Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun kautta saatavilla interaktiivisena verkkopalveluna.

Rohkeutta kasvuun ja vientiin

Alueellista yrityskuvaa analysoitiin hankealueen keskeisten asiantuntijoiden kanssa kolmessa yhteisoppivassa työpajassa. Työpajoissa koostettiin vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita sekä niiden pohjalta neljä toivottua visiota vuoteen 2030. Visioissa korostui halu luoda rohkeasti kasvua, kannustaa yrityksiä vientiin sekä kehittää aluetta kestävästi. Työskentelyn pohjalta tunnistettiin neljä alueellista kehittämisteemaa: yhteistyö, kasvuhalukkuus, tehokkuus ja erikoistunut tuotanto sekä aluebrändi.

Järvi-Pohjanmaan tulevaisuusskenaarioissa vuoteen 2030 alueen toivottiin kehittyvän vientivoimaiseksi, ketterästi kehittyväksi, rohkeasti kasvua hakevaksi, älykkäästi erikoistuvaksi ja kestävästi kehittyväksi alueeksi. Toivottuja kehityskulkuja olisivat yritysten rohkeampi kasvuhalukkuus, teknologian aktiivinen käyttöönotto tuotannon tehostamiseksi sekä kaikkiaan monipuolisempi yhteistyö yritysten ja muiden alueen toimijoiden kesken. Eniten huolta aiheuttavat vähenevä väestö, korkeakoulutettujen vähäinen osuus sekä niistä seuraava työvoimapula. Tuotannollinen teollisuus (esimerkiksi metalliala) on alueella vahvaa, mutta uutta nousua toivotaan matkailualalta.

Jotta visiot voisivat toteutua, pitäisi kuntien välistä yhteistyötä tiivistää, TKI-toimenpiteitä vahvistaa ja ottaa uusia teknologioita käyttöön. Alueen yritysten kasvu- ja kehittämishalukkuutta sekä veto- ja pitovoimaa pitää vahvistaa. Alueelle tarvitaan myös uusia yrityksiä ja toimijoita sekä koulutettuja paluumuuttajia.

Tutkimuksen mukaan yritysten tuottavuutta voidaan nostaa esimerkiksi erikoistumalla tiettyihin tuotteisiin tai teknologioihin sekä kehittämällä jatkojalostuksen verkostoja. Ekologisesti kestävien ja kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden kehitystyö pitää olla jatkuvaa. Perustettavien TE-alueiden toimintaa pitäisi ennakoida esimerkiksi arvioimalla uusien työpaikkojen sijoittumista ja niiden työntekijöiltä tarvittavaa koulutusta. Viesintään ja markkinointiin pitää satsata myös sisäisen kansaivälistymisen avulla.

KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa oli Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin yhteishanke.

Julkaisu:

Simunaniemi, Anna-Mari ja Björk, Pauliina, 2024: Järvi-Pohjanmaan yrityskuva, tulevaisuusskenaariot ja toimenpide-ehdotukset mikro- ja pienyrittäjyyden tietoperusteiseksi kehittämiseksi. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja 1/2024.

Viimeksi päivitetty: 21.3.2024