Logopedian, tuotantotalouden ja prosessitekniikan opiskelijat suosittelevat eniten omaa koulutustaan – Kandipalautteen 2022 tulokset julkaistu

Oulun yliopiston opiskelijoista logopedian (9,28), tuotantotalouden (9,16) ja prosessitekniikan tutkinto-ohjelman (8,65) opiskelijat suosittelisivat todennäköisimmin opiskelua omalla koulutusalallaan muille. Tulokset selviävät tuoreesta kandidaattipalautekyselystä, jossa asiaa kysyttiin ensimmäistä kertaa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 0–10 kuinka todennäköisesti he suosittelisivat opiskelemista koulutusalallaan tai yliopistossaan muille.

Kandipalaute on yliopistojen yhteinen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyssä on kaikkiaan 90 kysymystä, joista rahoitusmalliin on kytketty 13 kysymystä.

Yliopistojen välisessä vertailussa Oulun yliopisto sijoittuu sijalle 8. Oulun yliopiston tiedekunnista parhaat arviot opiskelijoilta saavat biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, humanistinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta.

Kyselyn mukaan Oulun yliopiston opiskelijat ovat luottavaisia opiskelutaitoihinsa. Opiskelijat antoivat parhaan arvion (4,21) pystyvyysuskomukset-väittämästä. Teemassa kysytään mm. sitä, ovatko opiskelijat varmoja, että pystyvät oppimaan alallaan vaadittavat taidot hyvin, odottavatko he menestyvän ja pärjäävän opinnoissaan. Myös “pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu” (3,97), ”työelämävalmiudet” (3,94), “vertaistuki” (3,89) ja “opintojen linjakkuus” (3,88) saivat kyselyssä hyvät arviot. Heikoimmat arviot opiskelijat antoivat teemasta “yleiset valmiudet” (3,42), jossa erityisesti yrittäjyysvalmiuksien arvioitiin kehittyneen opintojen ansiosta vain vähän (2,11).

Rahoitusmalliin kytketyistä kysymyksistä parhaat arviot opiskelijat antoivat väittämistä “Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa” (4,04), ”Voin hyvin yliopistossani” (3,94) ja ”Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen/opinnäytteen tekemiseen” (3,88). Heikoimmat arviot Oulun yliopisto sai opiskelijoiltaan väittämistä ”Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani” (3,30) ja ”Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun” (3,42).

Kyselyn avoimissa vastauksissa eniten esitetyt toiveet opiskelijoilta olivat, että opinnoista pitäisi saada nykyistä enemmän ja monipuolisempaa palautetta. Opiskelijat kaipasivat myös enemmän tukea ja ohjausta opintoihin. Lisäksi opintoihin toivottiin enemmän käytännön harjoittelua. Opintojen koettiin viivästyneen mm. kandidaatintyön aiheen löytämisen ongelmista, ohjauksen ja palautteen puutteesta ja työn tarkastamisen viivästymisistä.

Oulun yliopistossa Kandipalaute-kyselyyn vastasi vuonna 2022 yhteensä 1338 opiskelijaa. Vastausprosentti Oulun yliopistossa oli vuonna 2022 peräti 102 %, koska Pepin käyttöönoton vuoksi osa vuoden 2021 valmistuneista vastasi kyselyyn vuoden 2022 puolella. Vastausprosentti Suomen yliopistoissa oli keskimäärin 76 %. Kyselyyn vastaaminen on kytketty valmistumisprosessiin eli kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat vastaavat kyselyyn yksilöllisessä aikataulussa tehdessään tutkintoanomuksen Valo-valmistumispalvelussa.

Kandipalautteen tulokset on käsitelty koulutuksen johtoryhmän kokouksessa 22.3.2023. Tiedekuntien koulutustoimikunnat ja tutkinto-ohjelmatoimikunnat analysoivat tulokset ja tekevät päätökset kehittämistoimenpiteistä, jota tulosten pohjalta tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain 3 prosenttia (n. 50 milj. euroa) yliopistojen perusrahoituksesta Kandipalautteen perusteella.

Kandipalaute-kyselyn tuloksista johdettuja tulosraportteja on saatavilla myös Vipunen.fi -palvelussa, jossa voi tutustua tuloksiin yliopistoittain. Tulosraporteissa tulokset esitetään kysymysten vastausten keskiarvoina eli paras tulos on 5 pistettä ja heikoin tulos on 1.

Lisätietoa löytyy Kandipalaute-verkkosivulta.

Viimeksi päivitetty: 30.3.2023