Oulun yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin 

Oulun yliopistosta vuonna 2015 valmistuneista maistereista 94 prosenttia ja vuonna 2017 valmistuneista tohtoreista 83 prosenttia on työelämässä. Luvut selviävät syksyllä 2020 toteutetun uraseurantakyselyn tuloksista. 

Syksyn 2020 uraseurantakyselyyn vastasi 41,6 prosenttia vuonna 2015 Oulun yliopistosta valmistuneista maistereista ja 44 prosenttia vuonna 2017 tohtoriksi väitelleistä. Vuosittaisella valtakunnallisella uraseurantakyselyllä seurataan korkeakoulusta valmistuneiden sijoittumista työelämään, työuran kehitystä ja tyytyväisyyttä tutkintoon.

Vuoden 2021 uraseurantakysely on parhaillaan käynnissä

Nyt meneillään olevan kyselyn kohderyhmänä ovat vuonna 2016 ylemmän korkeakoulututkinnon tai varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon suorittaneet, lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatit sekä vuonna 2018 tohtorin tutkinnon suorittaneet. Valmistuneita lähestytään loka- ja marraskuussa tekstiviestillä tai kirjeitse ja kyselyyn voi vastata 13.12.2021 saakka. Lue lisää nyt meneillään olevasta uraseurantakyselystä

Kuntasektori työllistää maistereita, yliopisto tohtoreita

Vuoden 2020 uraseurantakyselyn tulosten mukaan Oulun yliopistosta vuonna 2015 valmistuneista maistereista 62 prosenttia on vakituisessa kokopäivätöissä ja 21 prosenttia määräaikaisissa kokopäivätöissä. Työllistymisluvut ovat samansuuntaisia myös tohtoreilla, joista 50 prosenttia on vakituisessa kokopäivätyössä ja 33 prosenttia määräaikaisessa kokopäivätyössä. Tohtoreista 75 prosenttia ja maistereista 85 prosenttia kertoi tekevänsä vaatimustasoltaan koulutustaan vastaavaa työtä.

Maistereista vain kolme prosenttia työllistää itsensä yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Jopa 46 prosenttia ilmoitti päätyönantajakseen kuntasektorin ja 35 prosenttia työskentelee yksityisen työnantajan palveluksessa. ”Tässä on selkeää nousua vuoden 2019 tuloksiin. Tuolloin vuonna 2014 valmistuneista maistereista suurin osa teki töitä yksityisissä yrityksissä ja vain noin kolmasosa kuntasektorilla.”, kertoo Oulun yliopiston projektipäällikkö Outi Tolonen. Tohtorien merkittävin työllistäjä on yliopisto 39 prosentilla ja toiseksi suurin on yksityinen sektori 28 prosentilla.

Palkassa on tapahtunut laskua edelliseen vuoteen. Maistereiden bruttopalkan mediaani oli 3600 euroa, kun se vuoden 2019 kyselyssä oli 3700 euroa. Tohtoreiden bruttopalkan mediaani laski edellisvuoden 4300 eurosta 4000 euroon.

Vuoden 2020 uraseurantakyselyssä selvitettiin myös koronapandemian vaikutuksia valmistuneisiin, mutta vaikutukset jäivät vähäiseksi. Pandemian vuoksi lomautettujen määrä nousi hetkellisesti toukokuussa 2020, mutta tilanne palautui jokseenkin entiselleen lokakuuhun mennessä.

Opinnot tukevat työuraa

Vuoden 2020 uraseurantakyselyssä Oulun yliopiston maistereista 88 prosenttia ja tohtoreista 84 prosenttia oli tyytyväinen tutkintoonsa työuransa kannalta. Vastaajista 88 prosenttia pystyi hyödyntämään yliopistossa oppimiaan tietoja ja taitoja nykyisessä työssään.

”Olen erittäin tyytyväinen tutkintooni, joka on antanut sekä varmuutta että vauhtia työelämään ja työllistymiseen, eikä yksikään sivuaine tunnu menneen hukkaan. Olen saanut käyttää työelämässä koko tutkinnon tuoman potentiaalin, ja hyötynyt sen monipuolisuudesta”, kyselyn avoimessa palautteessa kerrotaan.

Avoimissa palautteissa maisterit arvostivat koulutuksen antamaa hyvää pohjaa työuralle, mutta korostivat myös, että ammatin syvällinen hallinta kehittyy vasta työelämässä saadun kokemuksen kautta. Tärkeimmiksi työelämässä vaadittaviksi taidoiksi, joihin myös akateemisten opintojen koettiin tarjonneen eväitä, olivat kyky oppia ja omaksua uutta, oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, stressinsietokyky ja tiedonhankintataidot. Vähiten työelämä vaatii kyselyn vastaajien mukaan viestintää muilla kuin suomen kielellä ja yrittäjyystaitoja.

Viimeksi päivitetty: 15.10.2021