Strategian sanoitus muotoutuu

Oulun yliopiston strategian päivitystyö on edennyt tekstien ja materiaalien muotoilun vaiheeseen. Päivitystyötä on tehty loppuvuoden aikana laajasti eri puolilla yliopistoa keskustelujen, kommentoinnin ja työpajojen merkeissä. Strategiapäivityksen luonnos etenee päätettäväksi yliopiston hallituksen joulukuun kokoukseen.

Päivitetyn strategian otsikoksi on muotoutumassa “Pohjoinen kädenjälkemme on globaali - Oulun yliopiston strategia 2030-luvulle", joka on englanniksi “Our Northern Handprint is global – Strategy of the University of Oulu towards 2030”. Otsikossa kiteytyy sekä Oulun yliopiston pohjoinen toimintaympäristö että toiminnan kansainvälinen ulottuvuus. Kädenjälki tarkoittaa tutkimustoiminnan, koulutuksen ja alumniemme sekä yhteistyösuhteiden työmme kautta syntyvää positiivista vaikuttavuutta. “Kädenjälki” käsitettä käytetään varsin laajasti “hiilijalanjälki” käsitteen rinnalla kestävyyden ja vastuullisuuden aihepiiristä puhuttaessa.

Strategiatekstien luonnos muotoutumassa

Strategiapäivityksessä yhtenä elementtinä ehdotetaan koko yliopiston toiminnan läpäiseviä teemoja, ns. Globaaleja haasteita. Ajatuksena on, että laajaan tieteenalakirjoomme pohjautuvalla monitieteisellä ja tieteidenvälisellä yhteistyöllä vastaamme globaaleihin haasteisiin niin tutkimuksen, koulutuksen kuin yhteistyösuhteidemme toiminnalla. Globaalit haasteet pohjautuvat mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Luonnosvaiheessa haasteiksi on ehdolla neljä sisällöllistä teemaa ja yksi toimintatapaan liittyvä yhteinen teema.

Yhteisöstä nousseen palautteen pohjalta strategiaan ehdotetaan nostettavaksi visio ja missio erillisinä elementteinä. Toimintamme tarkoitus määräytyy pitkälle jo yliopistolain mukaan. Luonnosversiossa missioksi on hahmottunut seuraava kokonaisuus:

“Kansainvälisenä tiedeyliopistona luomme vahvaan tutkimukseen ja tieteidenväliseen yhteistyöhön pohjautuvaa uutta tietoa. Koulutamme nykyistä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentajia. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa.”

Strategiatekstejä tullaan vielä pohtimaan ja mahdollisesti muokkaamaan viimeisimpien palautteiden pohjalta.

Strategisten kehitysohjelmien ehdotetaan keskittyvän kolmeen perustehtävän ympärille muotoutuvaan kehityspolkuun. Luonnoksessa ovat tällä hetkellä ehdolla vastuuvararehtorien johdolla muotoillut kehityspolut seuraavasti:

  • Vetovoimainen tiedeyhteisö ja tieteidenvälinen tutkimus - Strong scientific community and interdisciplinary research
  • Laadukas ja joustava koulutustarjonta, ylivertainen oppimiskokemus – High-quality and flexible education, superior learning experience
  • Strateginen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus - Strategic cooperation and societal impact

Yhteistyö ja yliopiston vaikuttavuus nousseet esiin marraskuun tilaisuuksissa

Marraskuun aikana strategiapäivityksestä on keskusteltu yliopistoyhteisölle avoimilla Strategiakahveilla Kontinkankaalla 9.11. Yhteistyösuhteiden neuvoston teemaryhmien kokouksissa marraskuussa on käsitelty strategiapäivitystä erityisesti yhteistyösuhteiden näkökulmasta. Sidosryhmien edustajat pitivät toimivaa yhteistyötä yliopiston kanssa tärkeänä niin tutkimuksen kuin koulutuksenkin osalta. Myös Oulun yliopiston hallituksen strategiakeskustelussa tuotiin esiin yritys- ja sidosryhmätyön sekä alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitys yliopiston menestykselle.

Strategiapäivityksen vaiheet vuoden lopussa

Yliopiston hallitus keskusteli strategiaseminaarissaan 28.11. tavoitetason asettamisesta kohti vuotta 2040, kriittisten menestystekijöiden tunnistamisesta, mittareista ja niiden seuraamisesta sekä strategialuonnoksen sanoituksesta ja visualisoinnista. Yliopistotason yhteisiä strategiatekstejä ja materiaaleja työstetään niin hallituksen, sidosryhmien, johtoryhmän, opiskelijoiden palautteen pohjalta marras-joulukuun vaihteessa. Materiaali toimitetaan hallituksen joulukuun kokouksen käsittelyä ja päätöksentekoa varten viikolla 49.

Tiedekuntien, alueyksiköiden ja fokusinstituuttien strategiapäivitys ja tekstit ovat juuri valmistuneet. Työhön ovat osallistuneet niin tutkimus- ja opetushenkilökunta kuin opiskelijat, ja keskustelutilaisuuksia ja työpajoja on pidetty erilaisille kokoonpanoille jokaisen tiedekunnan toiveiden mukaisesti. Tiedekuntien, alueyksiköiden ja fokusinstituuttien strategioista nostetaan otsikot ja kiteytykset osaksi yliopiston strategiamateriaalin kokonaisuutta.

Hallituksen kokouksen jälkeen suunnitelmissa on yhteinen materiaalien kielenhuoltotyö ja graafisen ilmeen työstö. Materiaalin on tarkoitus olla valmiina alkuvuoden 2024 aikana.

Strategiapäivitystyötä koordinoi Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö (STY). Yhteyshenkilöinä ovat kehitysjohtaja Johanna Bluemink (p. 050 3709505), suunnittelupäällikkö Juha Mönkkönen (p. 040 6749474) ja hallinnollinen koordinaattori Mari Katvala (p. 050 4661594).

Oulun yliopiston strategia

Ylioppilaskunta hakee opiskelijoiden ääntä Oulun yliopiston strategiatyöhön

Viimeksi päivitetty: 1.12.2023