Oulun yliopiston strategia

Pohjoinen kädenjälkemme on globaali – Oulun yliopiston strategia 2030-luvulle

Missio

Kansainvälisenä tiedeyliopistona luomme vahvaan tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja tarjoamme tutkimukseen perustuvaa koulutusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Visio

Olemme profiloivilla tutkimusaloillamme kansainvälisesti johtavien toimijoiden joukossa. Laaja-alaisena tiedeyliopistona ja tieteidenvälisen yhteistyön edelläkävijänä olemme vetovoimainen opiskelu- ja työyhteisö. Toimintakulttuurimme tukee ja kannustaa jokaista yhteisömme jäsentä menestymään työssään sekä olemaan ylpeä omasta tekemisestään ja Oulun yliopistosta.

Vastaamme globaaleihin haasteisiin monitieteisellä ja tieteidenvälisellä osaamisella

Rakennamme toivoa paremmasta ja oikeudenmukaisemmasta tulevaisuudesta tuottamalla vahvaan tutkimukseen ja tieteidenväliseen yhteistyöhön pohjautuvia ratkaisuja ihmiskunnan kiperimpiin kysymyksiin. Yliopistotoimijana kannamme erityistä vastuuta kestävän hyvinvoinnin rakentamisesta elonkehämme rajat huomioiden. Ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ja vastuullisuus ovat lähtökohtana kaikelle toiminnallemme. Monimuotoisessa yhteisössämme yhdenvertaisuus ja saavutettavuus ovat yhdessä onnistumisemme edellytyksiä.

Toimintamme läpäiseviä teemoja ovat globaalit haasteet, jotka pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Laajaan tieteenalakirjoomme pohjautuvalla monitieteisellä ja tieteidenvälisellä yhteistyöllä luomme positiivista vaikuttavuutta. Globaalit haasteet viitoittavat niin tutkimuksen, koulutuksen kuin yhteistyösuhteidemme toimintaa.

Kädenjälkemme muodostuu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön kautta

Laaja-alaisena yliopistona haluamme olla monitieteisen ja tieteidenvälisen yhteistyön kansainvälinen edelläkävijä. Edistämme tieteidenvälistä tutkimusta yliopistomme profiilialojen ja monitieteisen tutkimuksen keskusten kautta. Meiltä valmistuvat tulevaisuuden tekijät, joilla on niin tieteiden rajat ylittävää yhteistyökykyä ja kansainvälistä osaamista kuin laajaa ekososiaalista sivistystä. Oulun yliopisto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti sekä edistämään tutkimuksella ja koulutuksella YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Toimintamme myönteiset vaikutukset tulevaisuudelle – eli niin sanotut kädenjälkemme – syntyvät tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyösuhteiden alueilla. Pohjoinen kädenjälkemme on globaali.

Tutkimuksemme profiili perustuu kansainvälisesti erinomaiseksi arvioituun tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Globaalit haasteet, tutkimuksemme profiilialat sekä yliopiston kehityspoluille asetetut tavoitteet suuntaavat yliopiston kehitystä kohti 2030-lukua. Kuvassa näkyvät Oulun yliopiston tuleville vuosille kiinnitetyt tutkimuksemme profiilialat:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus ovat kiinteä osa tutkimustamme ja koulutustamme. Yliopistomme globaali vaikuttavuus perustuu tieteellisiin läpimurtoihin, uuteen teknologiaan ja maailmanluokan innovaatioihin. Meiltä tutkintonsa saaneet yli 65 000 alumniamme uudistavat yhteiskuntaa työnsä kautta eri puolella Suomea ja maailmaa. Jokaisella laajan alumni- ja sidosryhmäverkostomme jäsenellä on mahdollisuus uudistaa ja kehittää osaamista kanssamme niin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuuksien kuin henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen kautta. Tunnistamme roolimme pohjoisen alueen strategisen kehittämisen ajurina ja elinvoiman rakentajana tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmiemme kanssa.

Arvojemme mukaisesti kansainvälinen tiedeyhteisömme luo uutta, kantaa vastuuta ja onnistuu yhdessä. Tavoitteemme on, että jokainen yhteisömme jäsen voi hyvin ja kokee itsensä tervetulleeksi ja tasavertaiseksi toimijaksi yhteisössämme. Globaalien haasteiden ratkaiseminen edellyttää luovuutta, joka voi toteutua turvallisessa ja inspiroivassa ilmapiirissä ja ympäristössä.

Pitkän aikavälin kampusvisiomme mukaisesti tavoittelemme uuden, mahdollisimman yhtenäisen kampusalueen rakentamista Oulun yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle asteittain seuraavan 25 vuoden aikana. Uusi tulevaisuuden kampus tarjoaa koulutukselle, tieteidenväliselle yhteistyölle ja yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle puitteet, jotka houkuttelevat käymään ja viihtymään. Kaikkien tiedekuntien toiminnat sisältävä kampuskokonaisuus kytkeytyy luontevasti julkiseen liikenteeseen, kaupungin palveluihin sekä opiskelija-asumiseen niin, että se on saavutettavissa mahdollisimman monille esteettömästi. Uusi kampus on hiilineutraali ja ajanmukainen. Kampuskokemus on oppimisen ja työn sekä liikkumisen ja elämisen saumaton kokonaisuus.

Toimeenpanemme Oulun yliopiston strategiaa ja suuntaamme toimintaamme kolmen yliopistotasoisen kehityspolun kautta:

  • Vetovoimainen tiedeyhteisö ja tieteidenvälinen tutkimus
  • Laadukas ja joustava koulutustarjonta, erinomainen oppimiskokemus
  • Strateginen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vetovoimainen tiedeyhteisö ja tieteidenvälinen tutkimus

Tuotamme osana kansainvälistä tiedeyhteisöä uutta tieteellistä tietoa ja olemme profiloivilla aloillamme kansainvälisesti johtavien toimijoiden joukossa. Hyödynnämme laajaa tieteenalakirjoamme ja kattavaa yhteistyöverkostoamme tuottaaksemme yhteiskunnallisesti vaikuttavia ja kestäviä ratkaisuja merkittävien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi monitieteisillä ja tieteidenvälisillä lähestymistavoilla. Tutkimustamme luonnehtivat avoimuus, vastuullisuus ja hyvät tieteelliset käytännöt sekä vaikuttavuus. Kunnianhimoisten tavoitteidemme sekä kansainvälisyytemme myötä olemme entistä vetovoimaisempi tiedeyliopisto.

Laadukas ja joustava koulutustarjonta, erinomainen oppimiskokemus

Tarjoamme monitieteisiä ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia opiskelupolkuja. Tulevaisuuden haasteiden ratkominen ja uuden luominen ovat alumniemme vahvuuksia työelämässä. Olemme tiivis akateeminen yhteisö, jossa hyvinvointi on osa oppimista ja opetusta. Yliopistona tarjoamme mahdollisuuden kehittyä tulevaisuuden vahvaksi osaajaksi.

Strateginen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat vaikuttavat ympäröivän yhteiskunnan elinvoiman kestävään ja vastuulliseen kehittämiseen tekemällä aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä sidosryhmäyhteistyötä sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa osana tavoitteellista yliopistouraansa.

Yliopistoyhteisön arvot

Luomme uutta

Kannamme vastuuta

Onnistumme yhdessä

Lataa strategia

Voit ladata Oulun yliopiston strategian pdf-muodossa oheisesta linkistä: Pohjoinen kädenjälkemme on globaali – Oulun yliopiston strategia 2030-luvulle (pdf)