Väitös: Luontoympäristöt lisäävät fyysistä aktiivisuutta

Asuinympäristön vihreys ja maiseman monimuotoisuus edistävät keski-ikäisten fyysistä aktiivisuutta. Vahva luontosuhde näyttää kannustavan etenkin nuoria miehiä liikkumaan. Tulokset käyvät ilmi filosofian maisteri Soile Puhakan Oulun yliopistossa ja ODL Liikuntaklinikalla tekemästä väitöstutkimuksesta.

Puhakan väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää asuinympäristön vihreyden ja maiseman monimuotoisuuden yhteyttä keski-ikäisten fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkittavana oli Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 kuuluvia henkilöitä. Tämän lisäksi selvitettiin luontosuhteen yhteyttä pohjoissuomalaisten nuorten miesten itsearvioituun fyysiseen aktiivisuuteen osana kutsuntaikäisille suunnattua MOPO-tutkimusta.

Kaikkiaan tutkimuksessa oli mukana yli kuusi tuhatta henkilöä. He täyttivät laajat terveyttä ja terveyskäyttäytymistä koskevat kyselyt ja osallistuivat terveystarkastuksiin. Liikkumisen määrää ja fyysistä aktiivisuutta mitattiin tutkittavien käyttämällä kiihtyvyysanturilla.

Asuminen vihreässä ympäristössä oli tulosten mukaan positiivisesti yhteydessä erityisesti keski-ikäisten miesten kevyeen fyysiseen aktiivisuuteen. Maiseman monimuotoisuus, kuten metsien, peltoalueiden, suoalueiden ja geomorfologisten muodostumien yhdistelmä, oli yhteydessä keski-ikäisten suurempaan fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen. Vahva luontosuhde sekä lapsuudessa ja nuoruudessa yhdessä vanhempien kanssa harrastettu liikunta olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kutsuntaikäisten miesten suurempaan fyysiseen aktiivisuuteen.

Liikunnalla on lukuisia terveysvaikutuksia. Silti harva suomalainen liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Väestöpohjaisia tutkimuksia asuinympäristön ja luontosuhteen vaikutuksesta fyysiseen aktiivisuuteen on tehty vähän. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että luontoalueet asuinympäristöissä voivat kannustaa asukkaita liikkumaan. On myös esitetty, että vahva luontosuhde olisi yksi liikuntaa lisäävistä tekijöistä.

Puhakan väitöskirja tuo uutta ja arvokasta tietoa liikunta- ja terveysalan sekä kaupunkisuunnittelun ammattilaisille eri ikäisten fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää myös jatkotutkimuksissa luontosuhteen myönteisistä vaikutuksista ihmisen terveydelle.

Filosofian maisteri Soile Puhakka väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 26. tammikuuta.

Väitöskirja

Lisätietoa väitöksestä

Viimeksi päivitetty: 23.1.2024