Yliopiston hallitus hyväksyi keskustakampuksen hankesuunnitelman

Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt Raksilaan rakennettavan keskustakampuksen hankesuunnitelman kokouksessaan 16.12.2021. Päätös syntyi äänin 7–5. Kokouksessa tehtiin esitys asian jättämisestä pöydälle lisäselvityksiä varten, mutta hankesuunnitelman hyväksyminen voitti äänestyksen. Samalla hallitus valtuutti rehtorin tekemään yhteistoimintasopimuksen Oulun kaupungin ja tontin muiden käyttäjien kanssa, hakemaan kaavamuutosta sekä käynnistämään arkkitehtuurikilpailun.
Keskustakampuksen viitteellinen havainnekuva
Esimerkinomainen havainnekuva Oulun yliopiston keskustakampuksesta Tehtaankadulta päin. Kohteesta tullaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu. Kuva: Linja Arkkitehdit

Uusi keskustakampus sijoittuisi asemien viereen Raksilaan, noin kahden kilometrin päähän Kontinkankaan kampuksesta sekä muutaman sadan metrin päähän Välkkylän opiskelijakylästä. Kampuksen suunnittelun tavoitteena on luoda koulutuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö, joka vastaa nykyaikaisten oppimismenetelmien, pedagogiikan muutosten ja digitalisaation sekä lisääntyvän etätyön tuomiin muutoksiin sekä mahdollistaa yhteisöllisen opiskelun ja työskentelyn.

Uudisrakennushankkeelle laskettu tavoitteellinen kustannusarvio on 115–130 miljoonaa euroa (alv 0 %). Nykyiseen toimintamalliin verrattuna yliopiston omistama keskustakampus mahdollistaisi Oulun yliopistolle 20 vuoden aikana ennusteen mukaan 33–118 miljoonan euron kustannussäästöt. Keskustakampuksen vuokrataso jää alemmaksi kuin Linnanmaan peruskorjatuissa ja -parannetuissa tiloissa. Yliopistolla on kampuksen rakentamiseen erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, eivätkä rakentamiskustannukset vaikuta yliopiston toimintabudjettiin. Kustannussäästöjen lisäksi keskustakampus kasvattaisi yliopiston varallisuutta.

”Hankesuunnittelu ja tehdyt selvitykset osoittavat, että keskustakampuksen rakentaminen on yliopiston tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu sekä strategisten tavoitteiden että talouden näkökulmista. Kaupungin keskustassa toimiva ja katukuvassa näkyvä yliopisto sekä liikenteellisesti keskeinen, tulevaisuuden opiskelu- ja työtapoihin varustettu kampus on iso kehittymismahdollisuus koko alueelle”, yliopiston hallituksen puheenjohtaja Sakari Kallo sanoo.

”Olemme toki kuulleet myös hanketta vastustavat puheenvuorot ja tarkastelleet esitettyjä argumentteja. Selvitystyötä on tehty huolella ja monien osaavien asiantuntijoiden tuella, jotta päätöksenteossa voidaan nojata mahdollisimman täsmälliseen tietoon”, Sakari Kallo lisää.

Hankesuunnitelmassa kuvataan rakennukselle asetetut toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tavoitteet. Suunnitelman yksityiskohdat ja havainnekuvat eivät tässä vaiheessa vastaa lopullista rakennusta. Rakennuksen tarkempi suunnittelu sekä rahoituksesta ja rakentamisesta päättäminen ajoittuisivat vuosille 2022–2025. Keskustakampus on suunniteltu otettavaksi käyttöön aikaisintaan loppuvuonna 2028. Rakennukselle tullaan hakemaan ympäristösertifiointia. Tavoitteena on RTS-ympäristöluokituksen mukainen taso 4–5 tähteä.

”Suunnittelun aikajänne on pitkä – keskustakampuksen valmistumisvuoden ylioppilaat ovat tällä hetkellä kuudesluokkalaisia. Asetamme kiinteistön vähähiilisyys- ja ympäristötavoitteet korkealle, jotta rakennus toimisi esimerkkinä pohjoisesta kestävästä rakentamista ja elämäntavasta. Toivottavasti saamme tehtyä hienon yhteisen suunnitteluprosessin ja sen myötä lopputuloksen, joka palvelee yliopistoa ja aluetta pitkään ja hyvin”, yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Suunnittelu aloitetaan arkkitehtuurikilpailulla, jonka valmistelussa ja oppimis- ja työskentelytilojen jatkosuunnittelussa tullaan hyödyntämään yliopistoyhteisön asiantuntemusta.

Oulun kaupunginhallituksen myöntämä keskustakampushankkeen suunnitteluvaraus Raksilan tontille on voimassa 31.12.2021 saakka.

Keskustakampuksesta yhteinen opiskelun ja kohtaamisten paikka

Oulun yliopisto on laatinut hankesuunnitelmaa WSP Finland Oy:ltä tilattuna työnä hankkeen johtoryhmän ohjaamana. Hankesuunnitteluryhmän ovat muodostaneet tiedekuntien, opiskelijoiden ja yliopiston kirjaston edustajat sekä joukko suunnittelijoita ja asiantuntijoita. Kampuksen suunnittelua on tehty yliopistoyhteisöä laajasti osallistaen seminaarien ja työpajojen, koko yliopistoyhteisölle avoimen verkkoaivoriihen ja kyselyjen, tiedekuntien, yksiköiden ja opiskelijoiden edustajien haastattelujen sekä arkkitehtiopiskelijoiden projektien avulla. Näkemyksiä tulevaisuuden tilatarpeista on kysytty tiedekunnilta ja tutkimusyksiköiltä myös kirjallisilla kyselyillä. Hankesuunnittelua on käsitelty säännöllisesti muun muassa yliopiston dekaanien kesken, YT-neuvostossa sekä tiedekuntien sisäisissä suunnitteluryhmissä. Eri toimien ja työryhmien kautta hankesuunnitteluun on tullut yliopistoyhteisöltä vähintään 4800 osallistumista.

Keskustakampus on muotoutumassa opiskelijoiden tärkeimmäksi kohtaamispaikaksi ja yliopistolaisia, sidosryhmiä ja kansalaisia yhdistäväksi tapahtumien keskukseksi. Kampuksen opetus- ja opiskelutilat ovat kaikkien opiskelijoiden ja tutkinto-ohjelmien käytettävissä samoin kuin tapahtuma- ja kokoustilat palvelevat koko yliopistoyhteisöä. Suunnittelussa panostetaan tilojen monikäyttöisyyteen ja muuntojoustavuuteen.

Kampukselle varataan tilat myös opiskelijoiden ainejärjestöjen kohtaamispaikoille, nk. kiltahuoneille. Kampukselle sijoittuva yliopiston kirjasto palvelee yliopistolaisten lisäksi kaupunkilaisia.

Keskustakampuksella päivittäin opiskelevien opiskelijoiden määrä on mitoitettu olemaan noin 5 000, ja henkilökuntaa on suunniteltu sijoittuvan uudelle kampukselle noin 1 100 henkilötyövuoden verran. Suunnittelussa huomioidaan arvio, että vuosikymmenen lopulla yliopiston opetuksesta nykyistä merkittävämpi osa on hybridi- tai etäopetusta. Tätä tukee kampukselle tuleva monipuolinen vuorovaikutusteknologia. Työskentelytilojen mitoituksessa huomioidaan, että yli puolet yliopiston työntekijöistä arvioi jatkossa tekevänsä etätyötä 1–3 päivää viikossa.

2030-luvulla opiskelun ja työskentelyn monipaikkaisuus on luonteva osa yliopistolaisten arkea. Eri toimipaikkoihin keskitetään niiden sijainnista parhaiten hyötyvä opetus ja tutkimustoiminta.

Yliopiston yksiköistä keskustakampukseen on suunniteltu siirtyvän kokonaisuudessaan humanistinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Kokonaisuuksien lisäksi kampukselle sijoittuu tutkimusyksiköitä ja toimintoja myös muista tiedekunnista sekä tarvittava määrä tutkimuksen ja koulutuksen lähipalveluita. Kampukselle varataan työ- ja kokoustiloja myös muiden kuin sinne sijoittuvien yksiköiden käyttöön. Vastaavasti Linnanmaalle varataan tiloja keskustakampukselle sijoittuvien toimintojen joustavia tarpeita ajatellen. Sijoittumissuunnitelmat tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Esimerkiksi tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan osalta Oulun kaupungin kaavaileman Radiopuiston mahdollinen toteutuminen saattaa vaikuttaa tilaohjelmaan.

Hankesuunnittelussa keskustakampukselle on laadittu teoreettinen tilaohjelma. Sen mukainen ohjelma-ala on 23 700 ohm2, josta opetuksen ja oppimisen tiloja on n. 11 000 ohm2 ja henkilökunnan työtiloja 7 700 ohm2. Ohjelma-alaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa.

Tilaohjelmassa esitettyjen tilojen lisäksi rakennetaan teknistä ja liikennetilaa sekä kellariin 300 auton pysäköintihalli ja 1 000 paikan pyöräpysäköinti. Teoreettisen tilaohjelman ja viitesuunnitelman perusteella arvioitu hankkeen laajuus on 43 000 htm2 (huoneistoala) ja 45 000 brm2 (bruttoala). Kerrosalaksi arvioidaan 34 000 kem2 ja vuokrausalaksi 32 000 htm2.

Linnanmaan tilajärjestelyistä on käynnissä hankeselvitys, jossa mietitään Linnanmaalle jäävien toimintojen sijoittumista. Myös Kontinkankaan kampuksen kehittäminen jatkuu ensi vuonna.

LIITE
Hankesuunnitelma

Viimeksi päivitetty: 17.6.2022