Ylioppilaskunta selvitti opiskelijoiden kokemuksia koulutuksen ja kansainvälisyyden laadusta

Oulun yliopiston ylioppilaskunta teetti lokakuun aikana kyselyn opiskelijoille koskien opiskelua ja kansainvälistymistä Oulun yliopistossa. Kyselyn tuloksia tullaan sisällyttämään osaksi KARVIn auditointiprosessiin lukeutuvaa korkeakoulun itsearviointia. Tämän lisäksi kyselyn toivotaan toimivan keskustelua avaavana vaikuttimena yliopistoyhteisön sisällä.

Kyselyssä selkeiksi vahvuuksiksi tunnistettiin koulutuksen yleinen laatu, sekä sen kyky antaa valmiuksia työelämään. Tämän lisäksi opiskelijat kokivat palautekäytännöt selkeiksi, ja että heille tarjotaan kattavasti mahdollisuuksia antaa palautetta. Kansainvälistymisen näkökulmasta koettiin, että yhteisö kokonaisuutena tarjoaa kattavasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

Selkeiksi kehityskohteiksi tunnistettiin puolestaan se, että tietoa kurssin suoritustavasta (lähi, etä, hybridi tms.) tai hyväksilukemisen käytännöistä ei ole riittävästi. Tämän lisäksi koettiin, että saman laajuisten (esim. 5op) kurssien työmäärä ei jakaudu tasaisesti, opiskelija itse ei saa riittävästi palautetta suorituksistaan ja itse annetun palautteen vaikuttavuus ei välity opiskelijalle riittävän vahvasti. Kansainvälistymisen kohdalla ongelmana havaittiin, että kansainvälistymistä ei koettu houkuttelevana vaihtoehtona.

Kyselyyn saatiin 104 vastausta. Seuraavaksi teemoja tullaan työstämään opiskelijoiden piirissä fokusryhmätyöskentelyn avulla saatujen havaintojen laajentamiseksi. Lisäksi laajempaa keskustelua tullaan jatkamaan osana yliopiston auditointiprosessia.

Viimeksi päivitetty: 2.12.2022