Datan hyödyntäminen rakennusteollisuudessa: Polku teollista toimintamallia kohti

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Datan hyödyntäminen rakennusteollisuudessa: Polku teollista toimintamallia kohti

Väittelijä

Kauppatieteiden Maisteri Solmaz Mansoori

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Gustav Jansson, Luulajan teknillinen yliopisto (LTU)

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Datan hyödyntäminen rakennusteollisuudessa: Polku teollista toimintamallia kohti

Teollisen rakentamisen menetelmät kasvattavat suosiotaan rakennusalalla. Teolliselle rakentamiselle ovat ‎tyypillisiä standardoidut prosessit ja esivalmistetut tuoteelementit, jotka mahdollistetaan tehokkaalla ‎datan hyödyntämisellä. Yhteensopimattomat prosessit ja tiedon hajanaisuus kuitenkin aiheuttavat ‎merkittäviä haasteita kokonaisuuden kehittämisessä. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi rakennusalan ‎tulee mahdollistaa helppo pääsy luotettavaan dataan standardoitujen ratkaisujen avulla. Tietomallien ‎‎(Building Information Model, BIM) käytöllä on potentiaalia tehostaa datan käyttöä ‎rakennusteollisuudessa, mutta tietomallien täytäntöönpano jää kuitenkin usein odotuksista. Tämä ‎johtuu standardisoidun ja yhdenmukaisen tiedon puuttumisesta, mikä taas aiheuttaa ongelmia ‎tietomallien ja rakentamisen hajanaisten prosessien välillä. Tämä väitöskirja pyrkii tarjoamaan keinoja ‎edellä listattujen ongelmien ratkaisemiseen, samalla pyrkienedistämään teollista rakentamista ‎tarkastelemalla kuinka esimääritellyt, tehokkaasti hallitut sekä integroidut tuotteet, data, ja prosessit ‎voivat tehostaa datan hyödyntämistä sekä tukea tehokasta tietomallien käyttöönottoa ja käyttöä.‎

Tässä väitöstutkimuksessa hyödynnetään menetelminä laadullista tutkimusta, systemaattista ‎kirjallisuuskatsausta ja tapaustutkimusta. Työ pyrkii tarjoamaan käytännönläheisiä ratkaisuja ‎tehokkaaseen datan hyödyntämiseen, korostaen esimääriteltyjen tuotteiden, jäsenneltyjen ‎datavirtojen, ja tehokkaiden prosessien tärkeyttä oleellisina askeleina kohti rakennusalan teollistamista. ‎Tutkimuksen löydökset paljastavat perustavanlaatuisia puutteita, jotka vaikeuttavat tietomallien ‎tehokasta käyttöönottoa. Esitetty tietomallinnuksen jäävuori (BIM iceberg) korostaa tietomallinnuksen ‎valtavaa potentiaalia, jonka hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä ja prosessien integrointia koko ‎projektin elinkaaren ajan. Yhdenmukainen tuoterakenne (Product Structure, PS) tarjoaa hyvän ‎lähtökohdan lähestyä tietomallinnuksen haasteita, mahdollistaen samalla jäsennellyn tiedon virtaamisen ‎ja sen tehokkaan käytön operatiivisissa liiketoimintaprosesseissa. Työssä ehdotettu vaiheittainen ‎suunnitelma rakennusalan teollistamiseksi perustuu teolliseen toimintamalliin (Industrial Operation ‎Model, IOM) ja sen elementteihin, joita ovat: esimääritellyt tuotteet, standardoitu tuote- ja ‎prosessidata, sekä prosessien tehokas määrittely ja hyödyntäminen. Tutkimustulokset edistävät ‎tehokasta datan hyödyntämistä matkalla kohti rakennusalan teollistamista, tarjoten arvokasta hyötyä ‎käytännön työhön ja tuleville tieteellisille jatkotutkimuksille.‎
Viimeksi päivitetty: 6.6.2023