Datapohjainen arvonluonti terveydenhuollon palveluverkostoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, TA105

Väitöksen aihe

Datapohjainen arvonluonti terveydenhuollon palveluverkostoissa

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Tero Huhtala

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Markkinointi

Vastaväittäjä

Professori Hannu Saarijärvi, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Pauliina Ulkuniemi, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Datapohjainen arvonluonti terveydenhuollon palveluverkostoissa

Datan arvo terveydenhuollossa on kiistatonta, mutta siitä johdetun arvonluonnin keskeisiä rakennuspalikoita ei vielä ymmärretä tarpeeksi syvällisesti, jotta voitaisiin luoda terveydenhuollon palveluja, joissa data liikkuu eri toimijoiden välillä esteettömästi ja tietoturvallisesti luoden arvoa niin asiakkaille kuin palveluntarjoajille. Terveyssektorin toimijoille on tärkeää ymmärtää datasta johdettu arvo, arvonluonnin keskeiset tekijät sekä arvonluonnin kontekstuaaliset piirteet.

Tämä väitöstutkimus auttaa terveydenhuollon palveluntarjoajia saamaan laaja-alainen kuva datapohjaisesta arvonluonnista palveluverkoistossa tarjoamalla perusteltuja propositioita siitä, miten dataan perustuvaa arvoa ja datapohjaiseen arvonluontiin vaikuttavia tekijöitä sekä terveydenhuollon kontekstiin sidottuja asioita voidaan ymmärtää.

Tämä tutkimus käsittelee datasta johdetun arvon luomista ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluverkostossa tutkimalla 1) datapohjaisen arvon luonnetta ja määritelmää, 2) datapohjaisen arvonluonnin keskeisimpiä tekijöitä sekä 3) palveluverkostolle luonteenomaisia piirteitä datapohjaisessa arvonluonnissa. Tällä tavoin tutkimus edistää arvonluonnin ja verkostojen sirpaloitunutta tutkimuskenttää.

Tutkimuksessa analysoitiin datan potentiaalista arvoa palveluverkoston kullekin toimijalle, mikä johtaa parempaan ymmärrykseen siitä, miten datapohjainen arvo voidaan käsitteellistää korostaen datapohjaisen arvon jatkuvaa, iteratiivista ja monipaikkaista luonnetta. Myös datapohjaiseen arvonluontiin liittyvät resurssit ja aktiviteetit analysoitiin terveydenhuollon palveluverkostossa, jotta saadaan parempi ymmärrys datapohjaisen arvonluonnin keskeisimmistä tekijöistä. Kolmanneksi kontekstuaalinen analyysi antaa syvällisen näkemyksen palveluverkoston toimijoista ja rooleista sekä oleellisista kollektiivisista toimista.

Näiden eri näkökohtien selvittäminen mahdollisti realistisen yleiskuvan datasta johdetusta arvonluonnista palveluverkostoissa. Tutkimus esittelee empiirisesti perustellun mallin, joka kuvaa datapohjaista arvonluontia palveluverkostoissa iteratiivisena, monipaikkaisena ja kollaboratiivisena prosessina, jolla on omat kontekstuaaliset luonteenpiirteensä.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023